Styl życia

Christmas gift guide: porcelana for.rest

W poszu­ki­wa­niu bożo­na­ro­dze­nio­wych pre­zen­tów nie damy wypro­wa­dzić Was, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, w las. Za to w kolej­nej odsło­nie nasze­go cyklu z naj­cie­kaw­szy­mi pomy­sła­mi na świą­tecz­ne poda­run­ki dla naj­bliż­szych zapra­sza­my do leśne­go kró­le­stwa FOR.REST, gdzie zabaw­ne twa­rze…

Więcej
MakijażUroda

TOP 7 makijażowych tutoriali na Youtube

Tekst: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: youtube.com Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Youtu­be to wiel­ka nie­koń­czą­ca się skarb­ni­ca infor­ma­cji. To miej­sce gdzie oso­by mogą się dzie­lić swo­im talen­tem, wie­dzą i zdol­no­ścia­mi oraz dotrzeć do ludzi na całym świe­cie. W…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka słów na temat weganizmu

Wega­nizm to jed­na z odmian wege­ta­ria­ni­zmu, któ­ra zakła­da wyklu­cze­nie z die­ty mię­sa, w tym pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, takich jak jaja i nabiał. Die­ta wegań­ska poma­ga w wal­ce z cho­ro­ba­mi cywi­li­za­cyj­ny­mi, jed­nak nie jest prze­zna­czo­na dla…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, przed­sta­wia­my Wam kolej­ną pro­po­zy­cję  na bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych. Mowa o robio­nych wła­sno­ręcz­nie, nie­po­wta­rzal­nych mydłach z natu­ral­nych skład­ni­ków, pro­du­ko­wa­nych przez Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła. Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła to mała, rodzin­na manu­fak­tu­ra mydlar­ska, zało­żo­na przez dwie…

Więcej
Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Gru­dzień za pasem, do Świąt Boże­go Naro­dze­nia z każ­dym dniem coraz bli­żej. Zespół VERS-24 pra­gnie towa­rzy­szyć Wam w cza­sie świą­tecz­nych przy­go­to­wań, dla­te­go pre­zen­tu­je­my kolej­ną odsło­nę nasze­go „Chi­st­mas Gift Guide”. Tym razem coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu…

Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge Holiday Collection '15

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we 1. grud­nia w sprze­da­ży poja­wi się naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Char­lot­te Rouge. Krót­ka świą­tecz­na seria skła­da się z 10 wyjąt­ko­wych mode­li sta­ni­ków bez zapięć, metek i fisz­bi­nów. To koron­ko­we marze­nie każ­dej kobie­ty. W…

Więcej
NewsroomStyl życia

10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

Było 10 fak­tów na temat H&M’u, więc teraz czas na Star­buck­sa! Naj­słyn­niej­sza kawiar­nia na świe­cie zosta­ła zało­żo­na 30 mar­ca 1971 w Seat­tle w sta­nie Waszyng­ton. W 1987 prze­ję­ta przez Howar­da Schult­za. Howard Schultz to jeden…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Make me Bio

Make Me Bio to praw­dzi­wa pereł­ka wśród rodzi­mych marek pro­du­ku­ją­cych natu­ral­ne kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne. To pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne jedy­nie ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, w ich skła­dzie znaj­dzie­my przede wszyst­kim czy­ste eks­trak­ty roślin­ne, zio­ło­we i olej­ki ete­rycz­ne. Dzię­ki…

Więcej
Zdrowie

Suszone owoce – zdrowa alternatywa dla słodyczy

Suszo­ne owo­ce cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Dostar­cza­ją nam wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków mine­ral­nych oraz duże ilo­ści błon­ni­ka pokar­mo­we­go. Poza tym są łatwą, zdro­wą prze­ką­ską i dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla sło­dy­czy, szcze­gól­nie dla osób, któ­re są na die­cie. Wybór…

Więcej
Newsroom

La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

Zapach La Manii jest wybit­nie kobie­cy –  prze­ci­wień­stwo popu­lar­nych dziś per­fum uni­seks. Wyra­zi­sty, kuszą­cy, zmy­sło­wy. Zosta­je w pamię­ci na dłu­go. Przy­po­mi­na mi zapach poka­zów Hau­te Coutu­re w Pary­żu, nie­zwy­kłe, aro­ma­tycz­ne fran­cu­skie per­fu­me­rie oraz atmos­fe­rę Bel­le Épo­que” Joan­na…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Notesy Studio of Basic Design

Jeśli szu­kasz pre­zen­tu, któ­ry urzek­nie obda­ro­wy­wa­ną oso­bę swo­ją pro­sto­tą i funk­cjo­nal­no­ścią, note­sy Stu­dio of Basic Design to strzał w dzie­siąt­kę! Notat­ni­ki, kalen­da­rze, zeszy­ty tej mar­ki two­rzo­ne są w myśl hasła: pro­ste jest pięk­ne. Wiel­bi­ciel­ki mini­ma­li­zmu…

Więcej
ModaNewsroom

Top 5 American Music Awards 2015

Zamy już lau­re­atów Ame­ri­can Music Awards 2015 ! Aż 3 sta­tu­et­ki za naj­lep­szą pio­sen­kę roku oraz ulu­bio­ny album pop/rock, i jako ulu­bio­ny arty­sta “adult con­tem­po­ra­ry zgar­nę­ła  Tay­lor Swift. Galę pro­wa­dzi­ła Jeni­fer Lopez na sce­nie Micro­soft The­atre…

Więcej
KulturaSztuka

"Wielki przyjaciel Muzeum Narodowego”. Kolekcja zbiorów Bronisława Krystalla w MNW.

Róż­no­rod­na, wszech­stron­na, nio­są­ca dużą war­tość kul­tu­ro­wą – taka jest kolek­cja Bro­ni­sła­wa Kry­stal­la, sta­no­wią­ca obec­nie naj­now­szą, cza­so­wą wysta­wę w war­szaw­skim Muzeum Naro­do­wym. Jest to eks­po­zy­cja wyjąt­ko­wa dla Muzeum, ponie­waż jej autor, zawsze bli­sko zwią­za­ny z tym…

Więcej