Zdrowie

Dlaczego warto jeść jabłka?

Jabł­ka są jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców. Ich dostęp­ność i cena spra­wia­ją, że są jed­nym z naj­czę­ściej spo­ży­wa­nych owo­ców w cią­gu dnia. Mimo, że dostęp­ne są cały rok, naj­wię­cej sub­stan­cji odżyw­czych mają jesie­nią i wte­dy też dają…

Więcej
Jedzenie

Moda na buraka

Burak jest nie­zwy­kle cen­nym dla zdro­wia warzy­wem. Zawie­ra cen­ne wita­mi­ny i skład­ni­ki odżyw­cze. Jego regu­lar­ne jedze­nie wzmac­nia pra­cę całe­go orga­ni­zmu. Dla­cze­go war­to jeść bura­ki?   Beta vul­ga­ris czy­li wszyst­kim zna­ny burak zwy­czaj­ny, nie jest aż…

Więcej
ModaNewsroom

Kampania Burberry na Snapchacie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Ten news z pew­no­ścią prze­ko­na te scep­tycz­nie nasta­wio­ne do Snap­cha­ta fashio­nist­ki do natych­mia­sto­wej insta­la­cji tej apli­ka­cji. Już jakiś czas temu prze­sta­ła ona słu­żyć tyl­ko i wyłącz­nie wysy­ła­niu zna­jo­mym krót­kich ujęć, któ­re po chwi­li…

Więcej
PodróżeStyl życia

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go świa­ta, biz­nes­me­ni i arty­ści. Jest fascy­nu­ją­ce i kuszą­ce. W 1664 roku Angli­cy prze­mia­no­wa­li je na Nowy Jork, wcze­śniej kon­tro­lę…

Więcej
ModaWydarzenia

Relacja z prezentacji Balmain x H&M

 Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W dniu wczo­raj­szym w Show­ro­omie H&M odby­ła się pre­zen­ta­cja dam­skiej i męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M. Kolek­cja Bal­ma­in x H&M dostęp­na będzie od 5 listo­pa­da w 2 skle­pach w Pol­sce: War­sza­wa, ul. Mar­szał­kow­ska 104/122,…

Więcej
NewsroomUroda

Zapach Mężczyzny – klasyki i nowości dla każdego faceta

Każ­dy świa­do­my sie­bie męż­czy­zna wie że ide­al­nym dopeł­nie­niem sty­lu i wła­sne­go ‘’ja’’  jest per­fek­cyj­nie dobra­ny zapach. Era w któ­rej to per­fu­my były zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla kobiet już daw­no prze­mi­nę­ła a rynek zapa­chów dla męż­czyzn pręż­nie…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa marka Manifiq&Co.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Mar­ka Manifiq&Co. powsta­ła z ogrom­nej pasji i zami­ło­wa­nia do mody. Pro­jek­tan­ci w nie­sza­blo­no­wy spo­sób inter­pre­tu­ją naj­now­sze tren­dy, prze­le­wa­jąc je na wyra­fi­no­wa­ne i kobie­ce kro­je. Każ­dą kolek­cję cechu­je dba­łość o naj­mniej­sze szcze­gó­ły. W ofer­cie Manifiq&Co.…

Więcej
Moda

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24  Wie­le kobiet nie wyobra­ża sobie życia bez szpi­lek. Czę­sto ruj­nu­ją one nie tyl­ko nasz port­fel, ale i zdro­wie. Duża licz­ba kobiet dekla­ru­je, że wybie­ra­ła­by szpil­ki czę­ściej, gdy­by nie dys­kom­fort zwią­za­ny z…

Więcej
ModaNewsroom

Wool Me Tender - nowa kampania marki Roboty Ręczne

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W kam­pa­nii Wool Me Ten­der już tra­dy­cyj­nie pod­kre­śla­ne ponad­cza­so­we wzor­nic­two i pre­cy­zję wyko­na­nia ręcz­nie robio­nych dzia­nin. Poka­zy­wa­ne wzo­ry, któ­re są z mar­ką od począt­ku, jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­jąc nowe pro­jek­ty. Mar­ka uży­wa wełen z owiec…

Więcej
ModaTrendy

Pokaz kolekcji Chanel wiosna 2016

Karl Lager­feld lubi zaska­ki­wać. Jego poka­zy nie przy­po­mi­na­ją żad­nych innych, nie tyl­ko pod wzglę­dem pre­zen­to­wa­nych kre­acji, ale przede wszyst­kim nie­co­dzien­nych sce­no­gra­fii. Tym razem prze­niósł nas na lot­ni­sko. Oczy­wi­ście nie dosłow­nie. Pary­ski Grand Pala­is został prze­mie­nio­ny…

Więcej
NewsroomStyl życia

7 przydatnych funkcji Instagrama

Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Insta­gram w zastra­sza­ją­cym tem­pie doga­nia popu­lar­no­ścią i licz­bą użyt­kow­ni­ków, zna­ne­go na całym świe­cie Face­bo­oka. Mają­ca już 5 lat apli­ka­cja, dzia­ła­ją­ca na zasa­dzie: robię kwa­dra­to­we zdję­cie, doda­ję filtr, opi­su­ję, udo­stęp­niam, cze­kam na polu­bie­nia…

Więcej
Zdrowie

Co powinna jeść młoda mama?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Teo­rii na temat żywie­nia kobiet kar­mią­cych jest wie­le. Wie­dza na ten temat jest naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie. Czy zawsze powin­no się słu­chać rad babć i mam? Co jeść pod­czas lak­ta­cji,…

Więcej