ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiesz o H&M

Wszy­scy mają przy­naj­mniej jed­ną rzecz w swo­im domu z H&M’u. Nic dziw­ne­go, to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek odzie­żo­wych na świe­cie. Pocho­dzą­ca ze Szwe­cji mar­ka jest ulu­bie­ni­cą dzie­ci, mło­dzie­ży, kobiet i męż­czyzn, a nawet kobiet w cią­ży.…

Więcej
ModaNewsroom

#ImAStory – wyjątkowa kampania reklamowa Intimissimi

Tekst/film: mate­ria­ły pra­so­we Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nie­zwy­kłą kam­pa­nię tele­wi­zyj­ną, w któ­rej 8 kobiet z róż­nych kra­jów wyło­nio­nych z castin­gu ogło­szo­ne­go na pro­fi­lu Insta­gram opo­wia­da swo­je histo­rię. Celem rekla­my było uchwy­cić róż­ne wizje pięk­na praw­dzi­wych kobiet.  …

Więcej
Uroda

Hydrolaty – w czym tkwi ich moc?

Nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści hydro­la­tów doce­nią nie tyl­ko kosme­to­lo­dzy. Coraz czę­ściej poja­wia­ją się one tak­że w naszych domo­wych toa­let­kach, głow­nie ze wzglę­du na to, że ich sto­so­wa­nie jest bez­piecz­ne dla każ­de­go rodza­ju skó­ry. Hydro­la­ty naj­czę­ściej nazy­wa­ne są…

Więcej
ModaNewsroom

Retro/ Future - kolekcja Concept AW15/16

Naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­na kolek­cja Rese­rved zachwy­ca połą­cze­niem pro­stych form, i wyjąt­ko­wych tka­nin. Głów­ną inspi­ra­cją był styl retro rodem z lat 70, oraz dla kon­tra­stu – nowo­cze­sność. W Con­cept line zacy­to­wa­no wie­le roz­wią­zań zna­nych z mody spor­to­wej, jed­nak…

Więcej
Dzieci

Jak uczyć dzieci tolerancji?

Więk­szość małych dzie­ci jest otwar­ta na odmien­ność i róż­no­rod­ność. Każ­dy rodzic chce, aby jego dziec­ko było tole­ran­cyj­ne i otwar­te na świat. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że naj­młod­si uczą się przede wszyst­kim przez naśla­dow­nic­two. Bądź­my tole­ran­cyj­ni, a…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego mleko jest szkodliwe?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pixabay.com Mle­ko zna­ją i kocha­ją pra­wie wszy­scy. Uwa­ża­ne jest za bar­dzo zdro­wy pro­dukt, pełen wita­min i wap­nia. Naukow­cy alar­mu­ją – mle­ko nie jest aż tak zdro­we jak dotych­czas uwa­ża­no. Jaka jest…

Więcej
ModaNewsroom

LeBRAND - sezon jesień zima 2015/16

W trze­ciej już kolek­cji LeBRAND na sezon jesień zima 2015/16  znaj­dzie­my ręcz­nie robio­ne  swe­try, zamszo­we spodnie oraz legin­sy, mini­ma­li­stycz­ne płasz­cze oraz cie­płe, uszy­te z mięk­kiej skó­ry kożu­chy. Kolek­cję wyko­na­no z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin spro­wa­dza­nych z wło­skich manu­fak­tur. Wśród nich znaj­dzie­my: kasz­mi­ry, weł­ny, jedwa­bie, wisko­zy a tak­że…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta 5:2

Die­ta 5:2 dr. Mosleya jest kolej­ną nowo­ścią, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła do nas z USA. Ma wie­lu prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków, plu­sów i minu­sów. Do każ­dych nowo­ści nale­ży podejść z roz­sąd­kiem i dozą nie­uf­no­ści dla­te­go też my dzi­siaj…

Więcej
ModaNewsroom

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge…

Więcej
UrodaZdrowie

Olej z pestek moreli gorzkiej

Olej z pestek more­li gorz­kiej ma wie­le cen­nych wła­ści­wo­ści. Korzyst­nie wpły­wa na skó­rę. War­to spo­ży­wać go na suro­wo i jako skład­nik peelin­gów. Dla­cze­go olej jest tak wyjąt­ko­wy? Olej z pestek more­li zna­lazł zasto­so­wa­nie w kuch­ni…

Więcej
ModaNewsroom

Konstruktor odzieży - zawód którego potrzebuje moda

Wraz z roz­wo­jem pol­skiej, nie­za­leż­nej mody oraz ryn­ku odzie­żo­we­go rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na kształ­ce­nie spe­cja­li­stów zdol­nych prze­ło­żyć język pro­jek­tan­tów z rysun­ku na tech­nicz­ną kon­struk­cję ubrań. Z tej potrze­by powsta­ła Poznań­ska Szko­ła Kon­struk­cji Ubio­ru 7cm, w któ­rej kształ­ci się przy­szła kadra ryn­ku odzie­żo­we­go w Pol­sce.

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja IRO Paris & Anja Rubik dostępna w Polsce

Pod koniec lip­ca br. w mediach poja­wia­ła się infor­ma­cja, że jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych fran­cu­skich marek IRO Paris zapro­si­ła do współ­pra­cy pol­ską top model­kę – Anję Rubik.

Więcej