Jedzenie

Placki z rzepy i ziemniaków

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 3–4 spo­re ziem­nia­ki 2 spo­re rze­py 1 cebu­la 3 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 parów­ki pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki 1 jaj­ko 3 łyż­ki mąki olej rze­pa­ko­wy do sma­że­nia…

Więcej
FilmKultura

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wie­czo­ry.

Więcej
Zdrowie

Sezon na śliwki

Nad­szedł sezon na śliw­ki. Są zdro­we i pysz­ne. Owo­ce te są na co dzień nie­do­ce­nia­ne i pomi­ja­ne w posił­kach. War­to korzy­stać z bogac­twa wita­min i skład­ni­ków ukry­tych w nich. Za co war­to poko­chać śliw­ki? Śli­wy…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Biały, czy czarny łabędź? - Poznajcie balet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: Pixabay.com Pra­wie każ­da kobie­ta mia­ła w swo­im życiu taki etap, kie­dy marzy­ła o byciu balet­ni­cą. Obok aktor­ki, czy pio­sen­kar­ki jest to zawód, któ­ry naj­czę­ściej poja­wia się w odpo­wie­dziach małych dziew­czy­nek na pyta­nie…

Więcej
Dzieci

Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak  Pod­czas upa­łów naj­lep­szym spo­so­bem na uga­sze­nie pra­gnie­nia dzie­ci jest woda nie­ga­zo­wa­na, śred­nio zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Woda gazo­wa­na, a dokład­nie zawar­te w niej bąbel­ki dwu­tlen­ku węgla mogą podraż­niać żołą­dek dziec­ka, nato­miast woda nie­ga­zo­wa­na sku­tecz­nie nawod­ni…

Więcej
NewsroomUroda

Lakier BB do paznokci

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Krem BB od kil­ku sezo­nów sta­no­wi let­ni must have każ­dej współ­cze­snej kobie­ty dzię­ki swo­jej uży­tecz­no­ści. Łącząc w sobie naj­więk­sze zale­ty wybra­nych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu, sta­no­wi sil­ną alter­na­ty­wę…

Więcej
Zdrowie

Moda na zielone

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Na ryn­ku pol­skim poja­wił się kil­ka mie­się­cy temu i od razu poko­cha­ły go gwiaz­dy i wszy­scy, któ­rzy dba­ją o zdro­wy styl życia. Zna­ły i sto­so­wa­ły go już nasze bab­cie, jed­nak jego wła­ści­wo­ści…

Więcej
Uroda

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 2

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Pre­zen­tu­je­my Wam kolej­ne ole­je, któ­re dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom pomo­gą w pie­lę­gna­cji skó­ry oraz spra­wią, że będzie wyglą­da­ła świe­żo i zdro­wo.   Olej koko­so­wy (masło koko­so­we) Olej koko­so­wy otrzy­my­wa­ny jest poprzez tło­cze­nie i…

Więcej
KulturaNewsroomWydarzenia

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła zestaw naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się w sierp­niu w War­sza­wie.…

Więcej