ModaNewsroom

Levi's® prezentuje kolekcję na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Na sezon jesień-zima 2015 mar­ka Levi’s® pre­zen­tu­je kolek­cję inspi­ro­wa­ną natu­ral­nym kra­jo­bra­zem Pół­noc­nej Kali­for­nii. Bru­nat­ne odcie­nie roz­le­głych lasów sekwo­jo­wych, muśnię­te słoń­cem wzgó­rza i szkla­ne pla­że roz­cią­ga­ją­ce się wzdłuż wybrze­ża Lost Coast to moty­wy…

Więcej
Styl życia

Zwiększ swoją produktywność!

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic Zdję­cia: VERS-24 Też tak cza­sem masz? Dni wypeł­nio­ne wie­lo­ma zada­nia­mi. Nie wiesz, w co wło­żyć ręce. Masz wra­że­nie, że na wszyst­ko brak­nie Ci cza­su, ter­mi­ny upły­ną, a Ty dalej będziesz w punk­cie wyj­ścia.…

Więcej
Dzieci

Nauka przez zabawę, czyli gry edukacyjne dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­lep­szym spo­so­bem na naukę dla dziec­ka jest nauka poprzez zaba­wę. Jed­nym ze spo­so­bów są gry edu­ka­cyj­ne, któ­rych na pol­skim ryn­ku jest coraz wię­cej. Dostar­cza­ją wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji, ćwi­czą pamięć…

Więcej
ModaNewsroom

Céline Fall/Winter 2015

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul   Choć za oknem po nie­bie leni­wie spły­wa let­nie słoń­ce, na wybie­gach już daw­no wpół do jesie­ni. Co w nad­cho­dzą­cym sezo­nie ma do zapro­po­no­wa­nia mar­ka Céli­ne? Czte­ry wscho­dzą­ce nazwi­ska ze świa­ta mode­lin­gu…

Więcej
ModaNewsroom

BALMAIN FALL/WINTER 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kam­pa­nii Bal­ma­in na sezon jesień-zima 2015/2016 jest rodzeń­stwo. W kam­pa­nii udział wzię­ły Ken­dall i Kylie Jen­ner, Joan Smalls i jej sio­stra Eri­ka oraz Bel­la i Gigi Hadid. ‘Potęż­na siła wyni­ka­ją­ca ze wspar­cia…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto pływać?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska O tym, że sport to zdro­wie niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać. Oprócz dobre­go samo­po­czu­cia – rzeź­bi­my syl­wet­kę (to prze­cież na tym naj­bar­dziej nam zale­ży), popra­wia się cera i zwięk­sza pew­ność sie­bie. Trud­niej o…

Więcej
Wywiady

Kasia Wołejnio. Kobieta jest siłą.

Aktor­ka, pro­du­cent­ka, a od nie­daw­na agent­ka nie­ru­cho­mo­ści. Miesz­kan­ka Hol­ly­wo­od, któ­ra świat gwiazd zna od pod­szew­ki, ale nie to jest w niej naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce… Kasia Wołej­nio wie, cze­go chce i na pew­no to osią­gnie. Jak? Prze­ko­naj­cie się sami.

Więcej
ModaTrendy

Plażowe stylizacje

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi,  a wraz z nimi wyjaz­dy i upra­gnio­ny wypo­czy­nek nad wodą lub morzem w peł­nym bla­sku pro­mie­ni sło­necz­nych. Jest to dobra oka­zja do pochwa­le­nia się swo­im pla­żo­wym out­fi­tem. Mówi się,…

Więcej