ModaNewsroom

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA to pro­po­zy­cja od Char­lot­te Rouge dla wszyst­kich kobiet, któ­re cenią sobie wygod­ne kro­je i kom­fort nosze­nia bie­li­zny bez fisz­bin. Naj­now­sza kolek­cja biu­sto­no­szy to roman­tyzm w czy­stej posta­ci i sze­ro­ki wybór mate­ria­łów…

Więcej
JedzenieZdrowie

Sezon na bób

Bób – smacz­ny, sycą­cy i zdro­wy. Pasu­je do sała­tek, maka­ro­nów i zapie­ka­nek. Jest pole­ca­ny oso­bom aktyw­nym, wege­ta­ria­nom i przy­szłym mamom. Dla­cze­go war­to jeść zie­lo­ne fasol­ki

Więcej
JedzenieZdrowie

Zdrowie z ogrodów i sadów

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: VERS-24 Prze­łom wio­sny i lata obfi­tu­je w pach­ną­ce owo­ce i warzy­wa. Kuszą sma­kiem i kolo­rem wła­śnie wte­dy, kie­dy są naj­zdrow­sze. Zawie­ra­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne wita­mi­ny, sole mine­ral­ne, błon­nik i pek­ty­ny. Wpły­wa­ją korzyst­nie…

Więcej
MiejscaWywiady

Kawiarnia Fabryczna

Jak powstał pomysł na otwar­cie Kawiar­ni Fabrycz­nej? Pomysł naro­dził się z potrze­by. Chcia­łem mieć takie miej­sce, gdzie mógł­bym spę­dzać miło czas przy dobrej kawie, gdzie jed­no­cze­śnie mógł­bym pra­co­wać i odpo­czy­wać. Czy­li to nie pierw­szy raz,…

Więcej
ModaNewsroom

Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak

W czerw­cu 2015 roku swo­ją pre­mie­rę ma dru­ga kolek­cja skó­rza­nych tore­bek Zofii Chy­lak. Kon­ty­nu­uje­my w niej to, co widocz­ne było już w pierw­szych pro­jek­tach. Tema­tem prze­wod­nim jest nadal czar­ny kolor i budo­wa­nie róż­nych form dzię­ki łącze­niu…

Więcej
ModaNewsroom

Ostatni akord piękna według Magdaleny Frąckowiak

Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak to jed­no z naj­go­ręt­szych nazwisk mode­lin­gu ostat­nich lat. Gdańsz­czan­ka roz­po­czę­ła swo­ją karie­rę w 2000 roku i od tam­tej pory kon­se­kwent­nie pod­bi­ja świa­to­we wybie­gi naj­więk­szych domów mody. Kreu­jąc wize­ru­nek sil­nej i nie­za­leż­nej kobie­ty, sta­ła…

Więcej
UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Więcej
KulturaMuzyka

"Heartbeat" nowy teledysk Margaret

Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Mar­ga­ret! Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież pod­bi­je ser­ca fanów Mał­go­si? Sce­na­riusz i reży­se­ria: Olga Czy­ży­kie­wicz Zdję­cia: Kaje­tan…

Więcej
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść truskawki?

Sezon tru­skaw­ko­wy w peł­ni. Pysz­ne, aro­ma­tycz­ne owo­ce war­to włą­czać do menu nawet codzien­nie, aby zaspo­ko­ić ocho­tę na sło­dy­cze. Tru­skaw­ki są nisko­ka­lo­rycz­ne. Oso­by sto­su­ją­ce die­tę reduk­cyj­ną mogą je jeść bez obaw o syl­wet­kę. Naj­le­piej łączyć tru­skaw­ki…

Więcej
ModaStreet style

Jak ubierać się w każdym wieku?

Chcie­li­by­śmy defi­nio­wać eta­py nasze­go życia za spra­wą baga­żu doświad­cze­ni niż wie­ku, ale trze­ba pogo­dzić się z licz­ba­mi. W koń­cu jest ogrom­na róż­ni­ca mię­dzy 20-let­nią dziew­czy­ną, a 50-let­nią kobie­tą – każ­da z nich ina­czej rozu­mie sie­bie,…

Więcej
ModaMust have

Jak nosić szorty? By Sincerely Jules

Coraz wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz ozna­cza tyl­ko jed­no: odkry­wa­nie cia­ła. Wio­sen­no-let­ni sezon uzna­je­my za roz­po­czę­ty, zapo­mi­na­jąc o cięż­szych ele­men­tach gar­de­ro­by. Wygo­da ponad wszyst­ko … więc czas na szor­ty!

Więcej