ModaStreet style

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

  Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na sty­li­za­cje. Oto prze­gląd naj­lep­szych looków minio­nych mie­się­cy. SKINNY LIAR Wyjąt­ko­wo dziew­czę­ce i…

Więcej
Dzieci

Propozycje prezentów na Dzień Dziecka

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się świę­to naj­młod­szych – Dzień Dziec­ka. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to w Pol­sce oraz nie­któ­rych kra­jach bał­tyc­kich obcho­dzo­ne jest 1 czerw­ca od 1952 roku. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji, któ­re mogą pomóc Wam w wybo­rze ide­al­ne­go pre­zen­tu dla swo­je­go dziec­ka.

Więcej
NewsroomUroda

Top 10: biały lakier do paznokci

Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach. Dru­ga: Uni­wer­sal­ność. Trze­cia: Nie­jed­no­znacz­ność. Wypró­buj, a na pew­no się o nich prze­ko­nasz. Lato sprzy­ja uro­do­wym eks­pe­ry­men­tom i…

Więcej
Zdrowie

Jak dbać o zdrowy sen?

Ist­nie­je wie­le czyn­ni­ków, któ­re mogą zakłó­cać spo­koj­ny sen. Wśród nich jest kil­ka popu­lar­nych środ­ków pobu­dza­ją­cych, takich jak kawa oraz nie­któ­re leki. Kalo­rycz­ny posi­łek zje­dzo­ny tuż przed snem oraz inten­syw­ne ćwi­cze­nia fizycz­ne tak­że mogą powo­do­wać pro­ble­my…

Więcej
Styl życia

Amy Winehouse i Klub 27. O nieśmiertelności, legendzie i przeznaczeniu.

Klub 27, tak mówi się o gru­pie arty­stów, któ­rzy mając zale­d­wie 27 lat opu­ści­li ziem­ski padół. 23 lip­ca 2011 roku dołą­czy­ła do nich Amy Wine­ho­use. Sta­nę­ła obok Jima Mor­ri­so­na, Janis Joplin i Kur­ta Coba­ina. W Can­nes odby­ła się wła­śnie pre­mie­ra fil­mu o woka­li­st­ce – zapo­wia­da się obraz wyjąt­ko­wy pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. Obraz, któ­ry pona­wia pyta­nie: Czy śmierć wiel­kich talen­tów w tak mło­dym wie­ku to feno­men świa­ta muzy­ki, klą­twa a może zwy­kły przy­pa­dek?

Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia prezentuje nową kolekcję na nachodzące lato 2015

W tym roku Cal­ze­do­nia powi­ta lato wraz z nie­zwy­kłą kolek­cją biki­ni, zapro­jek­to­wa­ną z myślą o mło­dych dziew­czy­nach. Znak roz­po­znaw­czy linii? Hash­tag #CLZ! Nasy­co­na gama kolo­ry­stycz­na peł­na flu­ore­scen­cyj­nych akcen­tów oraz ory­gi­nal­ne prin­ty i wzo­ry to moty­wy…

Więcej
Zdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 2

W pierw­szej czę­ści arty­ku­łu opo­wie­dzie­li­śmy Wam dla­cze­go regu­lar­ne picie kok­taj­li jest korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia. Dzi­siaj zdra­dzi­my Wam sześć naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych. Do przy­go­to­wa­nia kok­taj­lu nie­zbęd­ny jest mik­ser z dużym kie­li­chem lub blen­der. Mik­ser…

Więcej
Styl życia

Nauka i Miłość. Mózg versus Serce

O miło­ści powie­dzia­no już chy­ba wszyst­ko, praw­da? A może jed­nak nie? Bo czy wiesz, że dwo­je obcych ludzi zako­cha­ło się w sobie … pod­czas psy­cho­lo­gicz­ne­go eks­pe­ry­men­tu? Sta­ło się to ponad 20 lat temu, zaś rolę kupi­dy­na ode­grał psy­cho­log Arthur Aron.

Więcej
ModaNewsroom

Nowy lookbook Sabriny Pilewicz

Sabri­na Pile­wicz pre­zen­tu­je swój pierw­szy look­bo­ok.  Zdję­cia utrzy­ma­ne w komik­so­wym kli­ma­cie, pre­zen­tu­ją dwa obli­cza boha­ter­ki i róż­ne odsło­ny mini tore­bek. Cor­le­one #mes­sa­ge bag jest ener­gicz­ną hedo­nist­ką, nato­miast Paler­mo #boxy­bag to sto­no­wa­na i ele­ganc­ka, ale nie…

Więcej
ModaWywiady

Marios. Duet Idealny.

Wie­dzą o sobie wszyst­ko, ale potra­fią się zasko­czyć. Kre­atyw­ni, podej­mu­ją­cy wyzwa­nia, nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Gdy­by sło­wo “duet” mia­ło zostać przede­fi­nio­wa­ne, mogło­by ozna­czać MARIOS, czy­li Mayo Loizou i Leszek Chmie­lew­ski.

Więcej
Dzieci

Co warto czytać dzieciom? cz. I

Do tego, że war­to czy­tać dzie­ciom nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Świat przed­sta­wio­ny w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej roz­wi­ja wyobraź­nię malu­cha, kształ­tu­je jego nawy­ki i uczy popraw­nych wzo­rów zacho­wa­nia. Kształ­tu­je tak­że emo­cje – licz­ne przy­go­dy boha­te­rów wywo­łu­ją na twa­rzy dziec­ka cały wachlarz emo­cji, od rado­ści i uśmie­chu, po wzru­sze­nie i smu­tek. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka pro­po­zy­cji ksią­że­czek, któ­re ze wzglę­du na swo­ją treść i świet­ne ilu­stra­cje, zasłu­gu­ją na uwa­gę. W pierw­szej czę­ści sku­pi­my się na pol­skich publi­ka­cjach odpo­wied­nich dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 4 lat.

Więcej
ModaWydarzenia

Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie mak­sy­mal­nej…

Więcej