ModaNewsroom

CocharaMatera. Can you see me now?

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Oczy­wi­ście, że widzi­my, bo nie spo­sób przejść obok tej kolek­cji obo­jęt­nie. “Can You see me now” – tak duet absol­wen­tek Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, Cocha­ra­Ma­te­ra, zaty­tu­ło­wał swo­ją kolek­cję dyplo­mo­wą. Mar­ta Kocza­ra…

Więcej
Jedzenie

Dieta w nadciśnieniu tętniczym

Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze jest cho­ro­bą doty­ka­ją­cą co raz wię­cej osób. Stre­su­ją­cy tryb życia, nie­pra­wi­dło­wa die­ta przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju tego scho­rze­nia. Czy moż­na zapo­biec poja­wie­niu się nad­ci­śnie­nia?

Więcej
DzieciJedzenie

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 1 – 3 lata

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Odpo­wied­nie żywie­nie dzie­ci w pierw­szych latach życia zapew­nia im pra­wi­dło­wy roz­wój fizycz­ny i umy­sło­wy, zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi cho­rób wie­ku dzie­cię­ce­go oraz zmniej­sza ryzy­ko roz­wo­ju cho­rób die­to­za­leż­nych w póź­niej­szych latach życia. Pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na…

Więcej
Zdrowie

Czy suplementy diety są bezpieczne?

Suple­men­ty die­ty są sto­so­wa­ne w celu popra­wy zdro­wia i samo­po­czu­cia. Mają za zada­nie uzu­peł­nić die­tę naj­czę­ściej zapra­co­wa­nych osób, któ­re na co dzień nie mają dosta­tecz­nie dużo cza­su, aby zadbać o swój jadło­spis. Czy są spo­so­bem na zacho­wa­nie zdro­wia? Czy połknię­cie magicz­nej tablet­ki zastą­pi zdro­wy i peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek?

Więcej
Styl życia

Pozytywne Myślenie? Niekoniecznie!

Od lat sły­szy­my, że pozy­tyw­ne myśle­nie poma­ga w osią­gnię­ciu celów, a nawet wystar­czy by je osią­gnąć. O tym mówi­li Oprah Win­frey, Rhon­da Byr­nes (autor­ka słyn­ne­go Sekre­tu) i … Biblia. Psy­cho­lo­gia mówi nato­miast co inne­go.

Więcej
Jedzenie

Lody bakaliowo-ajerkoniakowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 100 ml ajer­ko­nia­ku 175 ml mle­ka 4 łyż­ki cukru pudru 375 ml śmie­tan­ki 36% dodat­ko­wo: rodzyn­ki, tłu­czo­ne orze­chy ara­chi­do­we i pista­cje Pora­dy: Likier wymie­sza­łam z mle­kiem. Schło­dzo­ną śmie­tan­kę ubi­łam…

Więcej
Kultura

Noc Muzeów 2015

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Tego­rocz­ne świę­to dla miło­śni­ków muze­ów odbę­dzie się w nocy z 16 na 17 maja.  Swój udział zapo­wie­dzia­ło 237 kul­tu­ral­nych pla­có­wek – w tym 50 muze­ów i 31 gale­rii. Oprócz muze­ów, będzie moż­na…

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu na Służewiu - poznajcie zwycięzcę!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Miło nam poin­for­mo­wać, że kon­kurs został roz­strzy­gnię­ty. Bile­ty wędru­ją do marleeenka@wp.pl, serafimaholdina@gmail.com, majaiwanicka@gmail.com. Pro­si­my o kon­takt mailo­wy zwy­cięż­czy­nie (biuro@vers-24.com). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wszyst­kim życzy­my miłe­go, przed­week­en­do­we­go popo­łu­dnia. For Vers-24, War­saw _____ POLECAJCIE:

Więcej
Jedzenie

Krewetki w sosie curry

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: (dla jed­nej oso­by) 10–15 kre­we­tek (u mnie Black Tiger) 1 sza­lot­ka 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 150 ml mle­ka koko­so­we­go 1 łyżecz­ka pasty cur­ry (lub przy­pra­wy cur­ry w prosz­ku)…

Więcej
Konkursy

Bilety na otwarcie sezonu - KONKURS

Już w nie­dzie­lę, 19 kwiet­nia będzie mia­ło miej­sce otwar­cie sezo­nu wyści­gów na Torze Słu­że­wiec­kim. Masz nie­zwy­kłą szan­sę wygrać dwa bile­ty na to wyda­rze­nie! Weź udział w naszym kon­kur­sie, a być może wła­śnie Ty w nie­dzie­lę, o godzi­nie 13 będziesz uczest­ni­czyć w jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez w War­sza­wie. Do zro­bie­nia jest nie­wie­le, a do wygra­nia napraw­dę spo­ro! A więc… do dzie­ła!

Więcej
Jedzenie

Najlepsze blogi kulinarne – TOP 10

Lubi­cie prze­glą­dać blo­gi kuli­nar­ne i czer­pać z nich inspi­ra­cje? Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was zesta­wie­nie naszych ulu­bio­nych blo­gów, z któ­rych korzy­sta­my na co dzień kie­dy nie wie­my co wycza­ro­wać na obiad, śnia­da­nie czy wyjąt­ko­wą oka­zję świą­tecz­ną. Jakie są Wasze ulu­bio­ne blo­gi?

Więcej