ModaTrendy

BUDGET OR LUXE: MODA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…

Więcej
ModaNewsroom

Home Wear: wybór redakcji VERS-24

Dom to miej­sce w któ­rym po dniu cięż­kiej pra­cy możesz zdjąć z sie­bie sztyw­ne, ele­ganc­kie ubra­nie, zjeść lek­ko­straw­ną kola­cję, włą­czyć spo­koj­ną, relak­su­ją­cą muzy­kę oraz wyle­gi­wać się z lap­to­pem w swo­im naj­wy­god­niej­szym łóż­ku na świe­cie. Twój…

Więcej
Jedzenie

Zimowe muffinki czekoladowo-bananowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: (pro­por­cje orien­ta­cyj­ne) 2 szklan­ki mąki pszen­nej 2 jaj­ka 1/2 szklan­ki mle­ka 1/2 szklan­ki likie­ru bana­no­we­go 1/4 szklan­ki jasne­go rumu 3/4 szklan­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go szklan­ka brą­zo­we­go cukru banan 100 g…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść amarantus?

Ama­ran­tus to naj­star­sza rośli­na upraw­na świa­ta, któ­ra daw­niej sta­no­wi­ła pod­sta­wę poży­wie­nia Inków, Majów i Azte­ków. Ama­ran­tus cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ki­mi war­to­ścia­mi odżyw­czy­mi i zdro­wot­ny­mi, dla­te­go zali­czo­ny został do super­żyw­no­ści (super­fo­ods). Znaj­dzie­my go w skle­pach eko­lo­gicz­nych oraz…

Więcej
Jedzenie

Przepis na kruche ciasteczka z sezamem

Szyb­kie ciast­ka z seza­mem, któ­ry kry­je w sobie duże ilo­ści magne­zu i wap­nia, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, gdy naj­dzie Cię ocho­ta na coś słod­kie­go. Skle­po­we odpo­wied­ni­ki zawie­ra­ją wie­le nie­zdro­wych ulep­sza­czy, te, któ­re sama zro­bisz w domu,…

Więcej
Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny: Podwyżka

Dajesz z sie­bie wszyst­ko, wypeł­niasz obo­wiąz­ki i mimo potknięć i błę­dów, któ­re zda­rza­ją się każ­de­mu, robisz postę­py. Widzisz to i czu­jesz, że twój szef rów­nież – wte­dy przy­cho­dzi myśl: Może to dobry moment, by zawal­czyć…

Więcej
ModaMust have

ŚWIATECZNA KOSZULA- PROPOZYCJE OD VERS-24

Świę­ta coraz bli­żej, jesz­cze kil­ka dni dzie­li nas od sym­bo­licz­nej ‘pierw­szej gwiazd­ki’ i kola­cji wigi­lij­nej. To wyjąt­ko­wy dzień, dla­te­go war­to zadbać o odpo­wied­nią opra­wę. Oprócz pięk­ne­go drzew­ka i przy­sma­ków na sto­le, liczy się tak­że to…

Więcej
Wywiady

Jakub Gierszał. Drogą nie na skróty

Tak ide­ali­stycz­ne podej­ście do zawo­du jest dziś wśród mło­dych akto­rów rzad­ko­ścią. Do tego wiel­ki talent, któ­ry spra­wia, że wia­ry­god­ny pozo­sta­je w skraj­nie odmien­nych rolach. Z Jaku­bem Gier­sza­łem roz­ma­wiam o war­to­ści kina, prze­kra­cza­niu wła­snych barier oraz…

Więcej
ModaMust have

Budget or Luxe: Moda na każdą kieszeń

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…

Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…

Więcej
Zdrowie

Granat i co warto o nim wiedzieć

Medy­cy­na chiń­ska uzna­je gra­nat za sym­bol dłu­go­wiecz­no­ści. W sta­ro­żyt­nej Gre­cji gra­nat był sym­bo­lem mło­do­ści i płod­no­ści. Owoc ten ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym – przy­go­to­wu­je się z nie­go soki i gala­ret­ki, czę­sto jest też…

Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Dzi­siaj w show­ro­omie pol­skiej mar­ki biżu­te­ryj­nej Bel­ler odby­ła się pre­zen­ta­cja nowych kolek­cji. Redak­cji VERS-24 nie mogło na niej zabrak­nąć! Jak wszyst­kie kobie­ty kocha­my bły­skot­ki. Te two­rzo­ne przez Bel­ler są nie­zwy­kle deli­kat­ne i sub­tel­ne. Choć mar­ka…

Więcej
FilmKultura

Top 10 filmów o miłości na wieczór

Ist­nie­ją takie fil­my, któ­re każ­dy z nas widział cho­ciaż raz w życiu. Kla­sy­ki kine­ma­to­gra­fii, któ­re poja­wia­ją się w ran­kin­gach i mimo mija­ją­cych lat wciąż zosta­ją na ich szczy­cie. Dzi­siaj sku­pi­my się na tych naj­bliż­szych naszym…

Więcej