Wydarzenia

Otwarcie Charlotte Rouge Varsovie Boutique

Dosta­li­śmy zapro­sze­nie od Nata­lii Kon­trak­te­wicz, bar­dziej zna­ną jako Char­lot­te Rouge, z któ­rą jakiś czas temu mia­ły­śmy oka­zję prze­pro­wa­dzić wywiad, na otwar­cie jej buti­ku na war­szaw­skiej Woli, a tak­że pre­mie­rę naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce…

Więcej
Styl życia

... pokój niesie ludziom wszem.

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Więk­szość z nich nie chcia­ła tam być. A chy­ba żaden nie wyobra­żał sobie Wigi­lii w takim oto­cze­niu. Zim­no. Głód. Kosz­mar oko­pów. Poczu­cie bez­sen­su tego, co ich ota­cza. I moment, w któ­rym ude­rzył…

Więcej
Newsroom

Posłuchaj Madame Curie. Unikalne nagranie głosu wybitnej Polki

Maria Curie – Skło­dow­ska, dwu­krot­na zdo­byw­czy­ni Nagro­dy Nobla za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we, była i jest naszą chlu­bą naro­do­wą. Wyda­je się, że wie­my o niej wszyst­ko, ale dotąd … nie zna­li­śmy jej gło­su. Dziś mamy szan­sę go usły­szeć. Brzmi tak, jak moż­na było sobie wyobra­zić: pew­nie i moc­no. Siła jest kobie­tą!

Więcej
RunwayWydarzenia

Maciej Zień "Icons" wiosna-lato 2015

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia:  Mar­cin Palic­ki /ZOOM Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pol­skich pro­jek­tan­tów – Macie­ja Zie­nia. We wnę­trzach Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Zamek Ujaz­dow­ski zoba­czy­li­śmy kolek­cję pod nazwą…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pierogi z kapustą i grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki:  Cia­sto na pie­ro­gi (oko­ło 90 sztuk) 1 kg mąki pszen­nej 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go łyżecz­ka soli cie­pła woda – oko­ło pół­to­rej szklan­ki, ale raczej nale­ży jej ilość dozo­wać „na…

Więcej
MiejscaStyl życia

Starbucks Coffee w Dazaifu Tenman‐gu w Japonii

Wyjąt­ko­wa kawiar­nia sie­ci Star­bucks Cof­fee powsta­ła w wyni­ku pro­jek­tu archi­tek­tów Ken­go Kuma and Asso­cia­tes. Ponad 2000 drew­nia­nych belek two­rzy prze­kąt­ne uło­że­nie, symu­lu­jąc kra­tę. Efekt wizu­al­ny jest tak ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy, że zacie­ka­wia pra­wie każ­de­go prze­chod­nia!…

Więcej
UrodaZdrowie

Bądź fit na Sylwestra, czyli jak w zdrowy sposób poprawić swój wygląd i samopoczucie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Syl­we­ster – dzień przez jed­nych uwiel­bia­ny, przez innych znie­na­wi­dzo­ny. Powo­dem nie­chę­ci i stre­su nie­któ­rych osób jest naj­czę­ściej pro­blem zwią­za­ny z wyglą­dem i kre­acją, a dokład­nie z dobra­niem powa­la­ją­ce­go i odpo­wied­nie­go stro­ju na…

Więcej
Zdrowie

Czy dieta wegetariańska jest bezpieczna? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta wege­ta­riań­ska może być nie lada wyzwa­niem dla oso­by, któ­ra sto­so­wa­ła dotych­czas kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób odży­wia­nia. Jeże­li nie macie moż­li­wo­ści odwie­dze­nia die­te­ty­ka (co było­by naj­lep­szym pomy­słem), prze­czy­taj­cie nasze dzi­siej­sze…

Więcej
UrodaWłosy

5 szybkich fryzur na deszczowe dni

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Pin­te­rest, vogue.com Nade­szła jesień, pogo­da zupeł­nie nas już nie roz­piesz­cza, spo­dzie­wa­my się listo­pa­do­we­go desz­czu i gru­dnio­we­go desz­czu ze śnie­giem. Vers-24 śpie­szy Wam z pomo­cą, pro­po­nu­je­my kil­ka nie dość, że szyb­kich fry­zur, to…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: Patrick Demarchelier

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: PATRICK DEMARCHELIER Patrick Demar­che­lier jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych foto­gra­fów mody, któ­ry utrzy­mu­je się na szczy­cie od ponad 30 lat. Jego zdję­cia zna­la­zły się na okład­kach naj­waż­niej­szych maga­zy­nów modo­wych z uwzględ­nie­niem „biblii mody“ – Vogue.…

Więcej
JedzenieStyl życia

Koktajl malinowy z rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki:  300 ml maślan­ki 250 g malin 1 gałąz­ka roz­ma­ry­nu 4 łyż­ki cukru Pora­dy:  Jeśli mamy mali­ny mro­żo­ne, roz­mra­ża­my a następ­nie mik­su­je­my z dodat­kiem cukru i roz­drob­nio­ne­go roz­ma­ry­nu. Doda­je­my maślan­kę…

Więcej
ModaNewsroom

Adidas Originals = Pharrell Williams dostępne w Polsce

Dzię­ki połą­cze­niu sił adi­das Ori­gi­nals i Phar­rel­la Wil­liam­sa, jed­ne­go z naj­bar­dziej kre­atyw­nych arty­stów na świe­cie, powsta­ło 15 wyjąt­ko­wych pro­duk­tów. Limi­to­wa­na kolek­cja cha­rak­te­ry­zu­je się inten­syw­ny­mi bar­wa­mi oraz wyeks­po­no­wa­ny­mi deta­la­mi w sty­lu pop-art. Wybra­ne pro­duk­ty z kolek­cji…

Więcej