Zdrowie

Niedobór magnezu a dieta

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nie­do­bór magne­zu a die­ta Magnez (Mg) – jeden z naj­waż­niej­szych kati­nów wewnątrz­ko­mór­ko­wych bio­rą­cy udział w akty­wa­cji oko­ło 300 enzy­mów. Magnez jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­wej pra­cy mię­śni, sta­bi­li­zu­je on kwa­sy nukle­ino­we, uczest­ni­czy…

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem buraczano-ziemniaczany

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 4 bura­ki 4 ziem­nia­ki ok. 500 ml bulio­nu 100 ml kwa­śnej śmie­ta­ny sól & pieprz Pora­dy:  Bura­ki i ziem­nia­ki obra­łam i pokro­iłam w kost­kę. Wrzu­ci­łam do gorą­ce­go bulio­nu i…

Więcej
Zdrowie

Cytrynowe zdrowie

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Cytry­na to owoc napraw­dę bar­dzo wyjąt­ko­wy. Gwa­ran­tu­je mnó­stwo zdro­wot­nych i pie­lę­gna­cyj­nych bene­fi­tów! Trze­ba tyl­ko korzy­stać z niej, ile się da w codzien­nej kosme­ty­ce cia­ła, zarów­no od wewnątrz, jak i na…

Więcej
UrodaZdrowie

5 głównych zasad warunkujących zdrowie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Pin­te­rest, Vers-24 Ze zdro­wym sty­lem życia idą w parze nie­zli­czo­ne korzy­ści dla nasze­go cia­ła i ducha.  Dobrze dobra­na die­ta i aktyw­ność fizycz­na mogą zapo­bie­gać cho­ro­bom lub obni­żyć ryzy­ko ich wystą­pie­nia, dostar­czyć…

Więcej
DesignStyl życia

Najmodniejsze lale w mieście!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Lal­ki Lalo­ush­ki Lal­ki Lalo­ush­ki to kolek­cjo­ner­skie lal­ki szma­cia­ne, któ­re powsta­ją z fascy­na­cji modą i kra­wiec­twem. Ich autor­ką jest peł­na pasji mama i pro­jek­tant­ka, Mar­ta Kie­­ślo­w­ska- Hry­niak, któ­ra two­rząc każ­dą lal­kę nada­je jej…

Więcej
Styl życia

SPORTY DŻENTELMEŃSKIE. GRA, NIE ZABAWA.

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov Praw­dzi­wi dżen­tel­me­ni oczy­wi­ście mogą nie prze­pa­dać za bok­sem, ale ich obo­wiąz­kiem jest trzy­mać się twar­do, kie­dy przyj­mu­ją cios. Sio­dło zaś ma koja­rzyć się im nie tyl­ko z rowe­rem. Pił­ka noż­na – idąc…

Więcej
Zdrowie

Wszystko o wapniu – część 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Powszech­nie uwa­ża się, że naj­lep­szym źró­dłem wap­nia jest mle­ko. Co jakiś czas w mediach orga­ni­zo­wa­ne są kam­pa­nie pro­pa­gu­ją­ce ten napój jako naj­lep­szy wybór dla dziec­ka sta­no­wią­cy cen­ne źró­dło wap­nia, tak…

Więcej
Styl życia

KONIEC EPOKI „METROSEXUAL”? CZYLI KIM SĄ SPORNOSEKSUALIŚCI?

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov Dzi­siaj defi­ni­cja „metro­sek­su­alizm” wraz z wize­run­kiem prze­bra­nych dan­dy­sów z począt­ków nasze­go stu­le­cia, stop­nio­wo wycho­dzi z mody. Ustę­pu­je miej­sca nowym tren­dom w życiu współ­cze­snych przed­sta­wi­cie­li „brzyd­kiej płci” oraz aktu­al­nym wzor­com męskiej uro­dy. Pew­nie…

Więcej
JedzenieMiejsca

Lorenz - eko restauracja w Norymberdze

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Jeże­li pla­nu­jesz spę­dzić jeden z jesien­nych dni w Niem­czech, koniecz­nie zaj­rzyj do restau­ra­cji Lorenz znaj­du­ją­cej się w Norym­ber­dze. To przy­tul­ne miej­sce na sta­rym mie­ście spe­cja­li­zu­je się w kuch­ni bio. W 2006 roku restau­ra­cja…

Więcej
ModaMust have

Minimalistyczna biżuteria marki BELLER i Minty Dot

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdję­cia: mintydot.pl, beller.pl Biżu­te­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy doda­tek do kobie­cych sty­li­za­cji. Wystar­czy pro­sty łań­cu­szek, małe kol­czy­ki czy sub­tel­ny pier­ścio­nek, aby zmie­nić nud­ny look oraz pod­kre­ślić swój cha­rak­ter. Nie­po­trze­ba nam dużych kora­li czy…

Więcej
Vers24 Bloguje

Moje pierwsze spotkanie z kawą

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Moni­ka Koryś Ilu­stra­cje:  Anto­ni­na Vik­ta­ro­vich Wiel­ką miło­śnicz­ką kawy zosta­łam po podró­ży do nie­sa­mo­wi­cie pięk­nych Włoch. Moje pierw­sze spo­tka­nie z wło­skim espres­so mia­ło miej­sce w małym barze na jed­nej z uli­czek we Flo­ren­cji.…

Więcej