Jedzenie

Jesienny paj

Tekst: Nata­lia Nowak-Bra­­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 500 g chu­dej woło­wi­ny 4 cebu­le 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 mar­chew­ki 6 ziem­nia­ków jaj­ko 2 łyż­ki masła 1 łyż­ka mąki pszen­nej odro­bi­na ole­ju rze­pa­ko­we­go 100 ml czer­wo­ne­go…

Więcej
Muzyka

PLAYLISTA NA WEEKEND 27-28 września

Wybór: Klau­dia Zie­liń­ska Megan Tra­inor All abo­ut the bass The Isley Bro­­thers- Sho­ut Fall Out Boy – My Songs Know What You Did in The Dark Zac Brown Band ‑Keep Me In Mind Mela Kote­­luk-…

Więcej
Zdrowie

Organiczne piękno - ekologiczne kosmetyki na wagę złota

Nie­wie­le z nas wie, że w ostat­nim cza­sie poza Fashion Week w NY odby­wał się tak­że Orga­nic Beau­ty Week! Obcho­dy trwa­ły od 8 do 14 wrze­śnia i pro­pa­go­wa­ły pięk­ny wygląd oraz wspa­nia­łe samo­po­czu­cie, któ­re moż­na zawdzię­czać pomo­cy natu­ral­nych skład­ni­ków.

Więcej
ModaTrendy

Perfekcyjne ciało

Ostat­ni raz mia­ły­śmy je na sobie pod­czas zajęć z gim­na­sty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś przy­po­mi­na­my sobie o zale­tach kostiu­mu typu body, z któ­rych umie­jęt­nie może­my korzy­stać już jako doro­słe kobie­ty. Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i…

Więcej
UrodaVers24 Bloguje

Cztery dni z Vaseline. Na tym się nie skończy!

Tekst: Adria­na Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Dotych­czas idea kosme­ty­ku wie­lo­funk­cyj­ne­go do mnie nie prze­ma­wia­ła. Lan­so­wa­ny w rekla­mach szam­pon z odżyw­ką, żel z peelin­giem czy tonik z mlecz­kiem, uwa­ża­łam po pro­stu za sła­biej dzia­ła­ją­ce na mnie pro­duk­ty…

Więcej
UrodaWłosy

Suche, zniszczone, wyczerpane? Twoje włosy wołają o pomoc?

Spe­cjal­nie dla naszych czy­tel­ni­czek wraz z Eki­pą “U Fry­zje­rów” przy­go­to­wa­li­śmy dla was porad­nik jak zadbać o wło­sy po lecie!
To nie wszyst­ko! Spe­cja­li­ści salo­nu “u Fry­zje­rów” nauczą was jak szyb­ko i spraw­nie przy­go­to­wać zawsze mod­ne fry­zu­ry na jesień!

Więcej
Zdrowie

Poranne czynności, które mogą wpłynąć na odchudzanie!

Wg naj­śwież­szych badań naukow­ców z Nor­th­we­stern Uni­ver­si­ty Fein­berg Scho­ol od Medi­ci­ne ist­nie­je nowa meto­da mają­ca sku­tecz­ny wpływ na odchu­dza­nie. W isto­cie cho­dzi o dostar­cze­nie rano orga­ni­zmo­wi pro­mie­ni sło­necz­nych ! Czy Wy tak­że jeste­ście zasko­cze­ni ? My bar­dzo, ale posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić gło­szo­ne argu­men­ty i namó­wić Was do prze­te­sto­wa­nia tego roz­wią­za­nia razem z Vers-24.

Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Wybór: Moni­ka Koryś – Banks- Beg­gin for thre­ad – Soun­d­ga­r­den- Black hole sun – Dir­ty Paws – Of Mon­sters and Men – Chet Faker – I’m into you – Smo­lik feat. Sofa- S. Dre­ams – All…

Więcej
UrodaZdrowie

Biegaj - warto!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: runamok.com, californiagirlseries.com Bie­ga­nie jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych aktyw­no­ści fizycz­nych, ale dopie­ro od nie­daw­na ludzie maso­wo zara­zi­li się tym spor­tem. Bie­ga­ją wszy­scy, nie­za­leż­nie od wie­ku czy sta­no­wi­ska spo­łecz­ne­go, jed­ni dopie­ro zaczy­na­ją, chcą popra­wić swo­ja…

Więcej
Styl życiaTechnologia

iPhone 6 & iPhone 6 plus

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: youtube.com Nowe­go pro­duk­tu fir­my Apple nie trze­ba rekla­mo­wać. Fir­ma stwo­rzo­na przez Steve’a Jobs’a mimo  ogól­nej miło­ści i zaufa­nia jakim darzą ją użyt­kow­ni­cy, nie spo­czy­wa na lau­rach, cały czas popra­wia jakość świad­czo­nych…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasto serowe z rozmarynem i cytryną

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 60 dag sera bia­łe­go (nigdy nie mie­lę, bo lubię te grud­ki:) 2 jaj­ka (oddziel­nie żółt­ka i biał­ka) 1/2 szklan­ki cukru 1/3 szklan­ki roz­pusz­czo­ne­go masła 2 toreb­ki budy­niu wani­lio­we­go 1/2…

Więcej