Muzyka

PLAYLISTA NA WEEKEND!

Wybór: Paweł Janac Zdję­cie: cityfun24.pl 1. Ella Eyre – Come­back 2. Sky Fer­re­ira – Eve­ry­thing Is Embar­ras­sing 3. Kie­sza – Hide­away 4. The Kil­lers – Some­bo­dy Told Me 5. Franz Fer­di­nand – Stand On The…

Więcej
ModaStyl życia

Weekendowy poradnik stylu

Zaku­py, rowe­ro­wa prze­jażdż­ka, impre­za albo po pro­stu leni­wy dzień w domu. W week­end może­my trak­to­wać modę z dużo więk­szą daw­ką luzu, nie zapo­mi­na­jąc o nie­zbęd­nych skład­ni­kach sty­li­za­cji na każ­dą oka­zję. Oto, co war­to mieć na…

Więcej
JedzenieStyl życia

Falafel

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 400 g cie­cie­rzy­cy 3 cebu­le 5 ząb­ków czosn­ku 2 gar­ście poszat­ko­wa­nej natki pie­trusz­ki 1 łyżecz­ka czar­ne­go lub kolo­ro­we­go pie­przu mie­lo­ne­go 2 łyżecz­ki soli pół łyżecz­ki ostrej papry­ki 1 łyżecz­ka…

Więcej
Vers24 Bloguje

Czego pożalujesz za 10 lat ?

Tekst: Moni­ka Koryś Kto dzi­siaj poważ­nie zasta­na­wia się nad kon­se­kwen­cja­mi swo­ich poczy­nań, czy decy­zji? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le z nas… A następ­stwa pew­nych zacho­wań wca­le nie muszą być widocz­ne od razu. War­to oszczę­dzić sobie fatal­nych skut­ków w…

Więcej
UrodaZdrowie

Pole dance – fitness rewolucja!

Tekst: Moni­ka Koryś Ta nowa i ostat­nio wyjąt­ko­wo popu­lar­na aktyw­ność fizycz­na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła fit­nes­so­wą modę, gdyż z jed­nej stro­ny pozwa­la wymo­de­lo­wać figu­rę, a z dru­giej zdo­być nowe bądź roz­wi­nąć już posia­da­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne. Może mieć tak­że…

Więcej
JedzenieStyl życia

Paruchy z czekoladą

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Paru­chy z cze­ko­la­dą 500 g mąki pszen­nej 50g droż­dży ok. 200 ml mle­ka (w zależ­no­ści ile ‚zabie­rze’ mąka) 2 łyż­ki cukru 2 łyż­ki ole­ju odro­bi­na soli Pole­wa tablicz­ka gorz­kiej…

Więcej
KulturaMuzyka

PLAYLISTA TEGO LATA

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: josepvinaixa.com, bop.fm, everybodyknows.ca Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie naj­słyn­niej­sze utwo­ry tego lata takich wyko­naw­ców jak Duke Dumond, Tom Odell oraz wie­lu innych. Już od pierw­sze­go utwo­ru będzie Wam się chcia­ło tań­czyć! Blo­om…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Przekąski, które możesz jeść bez szkody dla figury!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24, zdrowe-zywienie.wieszjak.polki.pl, fitness.sport.pl, kobieta.pl, kuchnia.wp.pl, etykietyka.pl, winoioliwa.blogspot.com, przepisy.magazyn-kuchnia.pl, makmoda.com Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie posił­ków uzu­peł­nio­nych prze­ką­ska­mi to recep­ta na zdro­wą i wła­ści­wą dla orga­ni­zmu die­tę. Oczy­wi­ście naj­ła­twiej się­gnąć po coś goto­we­go, a zara­zem nie­zdro­we­go – zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­ką­ski. Ale…

Więcej
ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie rów­nież…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzyst­nie…

Więcej
ModaTrendy

Owocowe wariacje

Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Na taki widok wca­le nie mamy miny, jak po zje­dze­niu kwa­śnej cytry­ny! Motyw gra­ficz­ny w posta­ci owo­ców cytru­so­wych przy­brał ogrom­ne roz­mia­ry nie tyl­ko w tym sezo­nie. Już…

Więcej