KsiążkiKultura

"Severina"

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cie: lubimyczytac.pl Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbie­ra…

Więcej
UrodaZdrowie

Jabłka sekretem smukłej sylwetki i wspaniałego wyglądu

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Die­te­ty­cy nie od dziś twier­dzą, że codzien­ne jedze­nie jabłek to samo zdro­wie, dla­te­go powin­ni­śmy po nie się­gać każ­de­go dnia. Wszyst­ko w ramach zdro­we­go roz­sąd­ku. Od nie­daw­na w Inter­ne­cie, coraz czę­ściej…

Więcej
FilmKultura

Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

Jeden z naj­bar­dziej zna­nych fil­mów Luca Bes­so­na – opar­ta na bio­gra­fii Jacqu­esa May­ola, poru­sza­ją­ca opo­wieść o przy­jaź­ni i rywa­li­za­cji dwóch nur­ków. “Wiel­ki błę­kit” miał swo­ją uro­czy­stą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pizza ziemniaczana

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Prze­pis na cia­sto droż­dżo­we: 30 dkg mąki pszen­nej (ja czę­sto daję pół na pół z peł­no­ziar­ni­stą lub żyt­nią) 1 łyżecz­ka cukru 1/2 łyżecz­ki soli 2 dkg droż­dży 2 łyż­ki…

Więcej
ModaTrendy

Co z oczu to z serca!

Pamię­ta­cie kolek­cje Chrisopher’a  Bailey zapre­zen­to­wa­ną rok temu na Lon­don Fashion Week? Pro­jek­tant zapro­po­no­wał motyw ser­ca na spód­ni­cach, bluz­kach oraz sukien­kach w jesien­nych  odcie­niach zga­szo­ne­go brą­zu i doj­rza­łej wiśni, któ­ry od razu poko­cha­ły fashio­nist­ki na całym…

Więcej
ModaMust haveNewsroom

The Bloomsbury by BURBERRY PRORSUM

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Mag­da Piwec­ka Zdję­cia: polyvore.com, marieclairvoyant.com, style.com Bur­ber­ry PRORSUM poświę­ci­ło swo­ją nową kolek­cję toreb słyn­ne­mu klu­bo­wi Blo­oms­bu­ry – utwo­rzo­ne­mu na począt­ku XX wie­ku w Cam­brid­ge przez człon­ków eli­tar­nej gru­py bry­tyj­skich pisa­rzy i arty­stów. W skład gru­py…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Arte­go?

Więcej
FilmKultura

"Król w Nowym Jorku" Chaplina w kinach do piątku

Od piąt­ku, 25 lip­ca, w pol­skich kinach poja­wi się jeden z ostat­nich fil­mów Char­lie­go Cha­pli­na pt. “Król w Nowym Jor­ku”. Pol­scy widzo­wie zoba­czą film w odre­stau­ro­wa­nej cyfro­wej wer­sji  obra­zu z nagra­ną na nowo muzy­ką. Tekst/zdjęcia:…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Letnie nowości INGLOT

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Baza pod maki­jaż matu­ją­ca  Matu­ją­ca baza pod maki­jaż absor­bu­je nad­miar sebum i prze­dłu­ża trwa­łość maki­ja­żu zapew­nia­jąc dłu­go­trwa­ły efekt ide­al­nie mato­wej skó­ry. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le niwe­lu­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści oraz optycz­nie wygła­dza zmarszcz­ki. Baza…

Więcej
ModaNewsroom

Lottie Moss dla Calvin Klein Jeans

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk Kim jest nasto­lat­ka o nie­win­nym spoj­rze­niu, blond wło­sach i kocich oczach? Te ostat­nie naj­do­sad­niej zdra­dza­ją jej pokre­wień­stwo z top model­ką Kate Moss, któ­ra jest jej star­szą sio­strą. Lot­tie wystą­pi­ła wła­śnie…

Więcej