UrodaZdrowie

Najlepsze napoje na gorące dni

W upal­ne dni nasz orga­nizm, aż krzy­czy o uzu­peł­nie­nie pły­nów. Odpo­wied­nie nawod­nie­nie jest nie­zwy­kle waż­ne, bo ma ogrom­ny wpływ zarów­no na nasze samo­po­czu­cie, ale i wygląd. Przy­go­to­wa­ły­śmy nasze TOP 3 ide­al­nych napo­jów na lato – takich, któ­re dobrze dzia­ła­ją na cia­ło, a przy tym są smacz­ne i wyglą­da­ją cudow­nie!

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki: 200 g mięk­kie­go masła ¾ szklan­ki cukru trzci­no­we­go 1 jaj­ko 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej 1 szklan­ka mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia ½ łyżecz­ki soli 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych 1 i ½ szklan­ki…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: The Great Gatsby

Posłu­cha­cie wybra­nej przez Nas muzy­ki ze słyn­ne­go fil­mu Baza Luhr­man­na “The Gre­at Gats­by” – mię­dzy inny­mi nie­sa­mo­wi­te utwo­ry Lany Del Rey oraz Flo­ren­ce + The Machi­ne – i dowiedz­cie się wię­cej o Wiel­kim Gats­bym! Wybór: Yani­na…

Więcej
UrodaZdrowie

Ojciec Slow Food: Carlo Petrini

O ruchu Slow Food, czy­li alter­na­ty­wie dla szyb­kie­go tem­pa życia, mowa już od 1989 roku. Nie­mal po 25 latach temat jest jak naj­bar­dziej aktu­al­ny, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­po­mnieć o respek­to­wa­niu tra­dy­cji kuli­nar­nych i zachę­cić do tro­ski o jakość jedze­nia, by na koniec –idąc śla­da­mi Car­lo Petri­ni- zre­de­fi­nio­wać naukę o żywie­niu docie­ra­jąc do kon­cep­cji „nowej gastro­no­mii”.

Więcej
DesignStyl życia

Niezły wałek!

Pol­ska desi­gner­ka, dzię­ki pomy­sło­wi na mini­ma­li­stycz­ny, drew­nia­ny gadżet kuchen­ny, zysku­je sła­wę wszę­dzie… tyl­ko nie w Pol­sce! Zobacz­cie jakie wzo­ry robią furo­rę za gra­ni­cą.

Więcej
UrodaZdrowie

Poznaj zbawienne właściwości mięty

W Pol­sce naj­więk­szą popu­lar­ność zyska­ła zie­lo­na oraz pie­przo­wa, nato­miast na całym świe­cie moż­na spo­tkać ponad 30 jej gatun­ków, wyko­rzy­sty­wa­nych w medy­cy­nie i kosme­to­lo­gii od tysię­cy lat. Lista jej lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści jest bar­dzo dłu­ga: łago­dzi dole­gli­wo­ści żołąd­ko­we, udraż­nia dro­gi odde­cho­we, dzia­ła uspo­ka­ja­ją­co, prze­ciw­wy­miot­nie, dezyn­fe­ku­ją­co, uśmie­rza ból i odświe­ża oddech. Mowa oczy­wi­ście o mię­cie!

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: harpersbazaar.com Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesie­n­no-zimo­­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davi­da…

Więcej
ModaTrendy

Zielono mi

Natu­ral­ne śro­do­wi­sko inspi­ru­je pro­jek­tan­tów mody od daw­na, a już szcze­gól­nie w ostat­nim sezo­nie i wio­sen­no – let­nich kolek­cjach. Motyw bota­nicz­ny to nie wszyst­ko, pod­sta­wą jest orga­nicz­ny kolor zie­lo­ny. Choć przyj­mu­je róż­ne odcie­nie, na wybie­gach naj­czę­ściej kró­lu­je od stóp do głów.

Więcej
MakijażUroda

INGLOT Freedom System HD Puder Prasowany

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Dostęp­ny w pię­ciu sub­tel­nych odcie­niach INGLOT Fre­edom Sys­tem HD puder pra­so­wa­ny zapew­nia nie­ska­zi­tel­ny wygląd skó­ry w każ­dej sytu­acji. Lek­ka, saty­no­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na pył­kiem dia­men­to­wym natu­ral­nie roz­świe­tla twarz, masku­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Deli­kat­ne kolo­ry oży­wia­ją…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 4 jaj­ka pół­to­rej szklan­ki cukru (u mnie 3 czę­ści brą­zo­we­go i jed­na część wani­li­no­we­go, gdyż ostat­nio weszłam w posia­da­nie spo­rej ilo­ści, któ­rą potrze­bo­wa­łam spo­żyt­ko­wać) 2 szklan­ki ubi­tej, star­tej mar­chwii…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 21-22 czerwca

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie słyn­ne utwo­ry Metro­no­my, Destiny’s Child, M.I.A, Mii­ke Snow oraz wie­lu innych. Już od pierw­sze­go utwo­ru będzie Wam się chcia­ło tań­czyć! 1. Disc­lo­su­re feat. Lon­don Gram­mar – Help…

Więcej
FilmKultura

Ekranizacja życia Yves Saint Laurent w reżyserii Jalila Lesperta

To przede wszyst­kim opo­wieść o buj­nym życiu uczu­cio­wym trud­ne­go czło­wie­ka, dopie­ro póź­niej o hip­no­ty­zu­ją­cych kre­acjach spod ręki geniu­sza. Obok rewo­lu­cji w modzie lat 60. i 70. może­my obser­wo­wać por­tret bohe­my arty­stycz­nej tam­tych cza­sów, m.in. Kar­la Lager­fel­da, któ­ry –jak się oka­zu­je- mozol­nie pra­co­wał nad swo­im wize­run­kiem docho­dząc do wyczu­cia sma­ku pre­zen­to­wa­ne­go dziś.

Więcej