Styl życiaTechnologia

Otto camera – gratka dla fotografów

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: kickstarter.com, gizmag.com Jeste­śmy świad­ka­mi histo­rycz­nej chwi­li. Przed­sta­wia­my Wam kame­rę Otto, któ­ra korzy­sta­jąc ze smart­fo­no­wych apli­ka­cji i połą­cze­nia Wi-fi wyko­nu­je zdję­cia w for­ma­cie GIF. Użyt­kow­ni­cy tego nowe­go urzą­dze­nia mogą two­rzyć wła­sne try­by robie­nia zdjęć i…

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 31 maja - 1 czerwca

Jed­na z naszych czy­tel­ni­czek wysła­ła nam swo­ją pro­po­zy­cję muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end. Dzię­ku­je­my Ewe­li­na! 1. Zacznij­my od kolo­rów, Suza­ne Vega – I never wear whi­te 2. Roman­tycz­ni, zbun­to­wa­ni chłop­cy, Edi­tors – Sugar 3. Tro­chę życio­wej mądro­ści prze­my­co­nej…

Więcej
NewsroomUroda

Dior Addict - podróż do krainy zapachów

Dior potra­fi marzyć i speł­niać marze­nia. O kobie­tach i dla kobiet, ich uro­dy, przy­jem­no­ści i wol­no­ści. Od 1946 roku Chri­stian Dior, któ­ry kró­lu­je na Ave­nue Mon­ta­igne zysku­je mia­no „Master of Won­der”. Wcie­la się w cza­ro­dzie­ja, któ­ry potra­fi przy­wró­cić radość życia kobie­tom po okrut­nej wojen­nej otchła­ni. Twór­cze natchnie­nie nada­ją­ce toż­sa­mość mar­ce jest jak tchnie­nie życia. Rów­nież dzi­siaj ta wital­na siła oddzia­łu­je z całą mocą, ucie­le­śnia­jąc pra­gnie­nie rado­ści, mło­do­ści i odważ­nych wyzwań.

Więcej
ModaMust have

Kwiatowe szaleństwo

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Wszyst­ko co two­rzy fran­cu­ski pro­jek­tant wło­skie­go pocho­dze­nia – Giam­bat­ti­sta Val­li – moż­na bez waha­nia nazwać sztu­ką. Ten praw­dzi­wy wiel­bi­ciel kobiet pre­fe­ru­je w swo­ich kolek­cjach kon­struk­cje opar­te na moty­wie kwia­tów. “Podwój­ne olśnie­nie” bije…

Więcej
Styl życiaTechnologia

G3 nowy model smartfona LG premiera w Londynie

LG zapre­zen­to­wa­ło w Lon­dy­nie swój naj­now­szy smart­fon G3. Jest to następ­ca bar­dzo uda­ne­go mode­lu G2. Już ubie­gło­rocz­ny model wyróż­niał się nie tyl­ko nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi ale tak­że cie­ka­wym desi­gnem. Świet­nie, wyglą­da, ma w sobie wie­le smacz­ków, jeste­śmy bar­dzo…

Więcej
NewsroomUroda

Nowe kolekcje wiosennych lakierów do paznokci

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Nowa kolek­cja wio­sen­nych lakie­rów do paznok­ci Coral Satin Can­dy Wio­sna to pora roku, w któ­rej znu­że­ni zimo­wą sza­ro­ścią potrze­bu­je­my solid­nej daw­ki kolo­ru. Tak­że mani­cu­re zgod­ny z wio­sen­ny­mi tren­da­mi to peł­nia słod­kich, paste­lo­wych…

Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik limonkowy Vers-24 poleca!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Coś słod­kie­go, orzeź­wia­ją­ce­go na gorą­ce dni… Skład­ni­ki: 200 g cia­ste­czek owsia­nych cze­ko­la­do­wych 75 g masła 750 g ser­ka mascar­po­ne 200 g drob­ne­go cukru 4 jaj­ka sok i skór­ka z 3…

Więcej
DesignStyl życia

(Z)ręczna robota, czyli Handmade na Dzień Matki

Dzień Mat­ki już jutro, a Ty jesz­cze nie masz pre­zen­tu? Z pew­no­ścią każ­dy upo­mi­nek przy­nie­sie Jej ogrom­ną radość – w koń­cu liczy się pamięć i gest. Jed­nak redak­cja VERS-24 zachę­ca, by w tym roku stwo­rzyć same­mu sper­so­na­li­zo­wa­ny i oso­bi­sty poda­rek dla naszej rodzi­ciel­ki. Mamy dla Was kil­ka pomy­słów o róż­nych stop­niach trud­no­ści, któ­rych reali­za­cja nie zaj­mie dłu­żej, niż godzi­nę, a przy­nie­sie osza­ła­mia­ją­cy efekt. Prze­ko­na­cie się też, że wyjąt­ko­wy pre­zent nie zawsze wyma­ga dużych pie­nię­dzy.

Więcej
NewsroomUroda

5 lakierów w kolorze oceanu

Wio­sna i lato to czas, w któ­rym war­to zapo­mnieć o kla­sycz­nych paznok­ciach. Tra­dy­cyj­ny french i sub­tel­ne beże nigdy nie wycho­dzą z mody, mimo to redak­cja VERS-24 nama­wia do zaba­wy z kolo­ra­mi.

Więcej
KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 24-25 maja

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was listę utwo­rów na week­end: coś lek­kie­go, na popra­wę humo­ru, na gorą­ce dni, do posłu­cha­nia w roman­tycz­ny wie­czór oraz dla miło­śni­ków Gus Gus. Pro­po­zy­cja relak­su przy redak­cyj­nej play­li­ście. LET’S PLAY 1. Słyn­ny cover…

Więcej
FilmKultura

Upstream Color: Dramat Science Fiction dla wymagających

Świa­to­wa pre­mie­ra fil­mu mia­ła miej­sce 21 stycz­nia ubie­głe­go roku, a Sha­ne Car­ruth, już zdą­żył podzie­lić widzów na dwa obo­zy: tych, któ­rzy są fil­mem ocza­ro­wa­ni uwa­ża­jąc go za „nie­zwy­kłe dzie­ło”, i tych, któ­rzy nie­wie­le z nie­go rozu­mie­ją, twier­dzą, że to zmar­no­wa­ne 96 minut. Nie­za­leż­nie od koń­co­wej oce­ny „Upstre­am Color” to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja kina nie­za­leż­ne­go (nomi­na­cje, mówią same za sie­bie: Came­ri­ma­ge, Sun­dan­ce, Gotham i Film Inde­pen­dent). Dla­cze­go?

Więcej
Styl życiaTechnologia

Dysk sieciowy WD My Book Live

Bra­ku­je Ci miej­sca na dys­ku? Pra­cu­jesz na kil­ku kom­pu­te­rach? Parę razy zgry­wa­łaś róż­ne fol­de­ry na pły­ty, któ­re póź­niej gdzieś prze­pa­dły? Zda­rzy­ło Ci się zgu­bić doku­men­ty do pra­cy lub pamiąt­ko­we zdję­cia rodzin­ne? Stwórz swo­ją wła­sną “domo­wą chmu­rę”, dzię­ki dys­ko­wi prze­no­śne­mu z dwu­let­nią gwa­ran­cją!

Więcej