NewsroomUroda

Odżywcza i detoksykująca moc alg w nowej masce od Algenist

Tekst/zdjęcia: Mate­ria­ły pra­so­we Algi mor­skie, zwa­ne potocz­nie glo­na­mi, są źró­dłem wita­min, mine­ra­łów oraz mikro­ele­men­tów. Nie ma lep­sze­go natu­ral­ne­go łatwo przy­swa­jal­ne­go źró­dła żela­za. Ponad to likwi­du­ją cel­lu­lit oraz nad­wa­gę, leczą nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, zabi­ja­ją wiru­sy, wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie.…

Więcej
ModaMust have

Szczęście według Van Cleef & Arpels

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.fr Podwój­na koni­czy­na ozna­cza podwój­ne szczę­ście? Kie­dy patrzy­my na ten pier­ścio­nek jeste­śmy tego cał­ko­wi­cie pew­ni. Zapro­jek­to­wa­ny przez pro­fe­sjo­na­li­stów fran­cu­skiej mar­ki Van Cle­ef & Arpels pier­ścio­nek skła­da się z cha­rak­te­ry­stycz­nych kwia­tów –…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Wiosenne nowości Make Up For Ever

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Wszyst­ko zaczę­ło się 15 lat temu. Pro­fe­sjo­nal­ni maki­ja­ży­ści fil­mo­wi i tele­wi­zyj­ni nie­po­ko­ili się nadej­ściem ery tech­no­lo­gii HD. Obraz w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści jest bowiem sze­ścio­krot­nie wyraź­niej­szy niż w tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii. Każ­da zmarszcz­ka i…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pieczone figi z serem brie i miodem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko 4 figi 80 g sera brie 2 łyż­ki mio­du gry­cza­ne­go orze­chy wło­skie świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz Figi naci­na­my na czte­ry czę­ści. Do każ­dej wkła­da­my po kawał­ku sera brie, pole­wa­my mio­dem…

Więcej
ModaMust have

ROD LAVER Adidas Originals

Histo­rycz­ny model Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we Wio­sną Adi­das z sen­ty­men­tem spo­glą­da w prze­szłość, a dokład­niej do lat 70. ubie­głe­go stu­le­cia. Kla­sycz­ny model butów o nazwie Rod Laver przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ze zwy­cię­skich tur­nie­jów austra­lij­skie­go…

Więcej
NewsroomUroda

Nowość Sampar: Crazy Cream

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Nawil­ża­ją­cy krem kolo­ry­zu­ją­cy, udo­sko­na­la­ją­cy cerę z fil­trem UV Ide­al­ne połą­cze­nie kom­for­tu, wydaj­no­ści i tech­no­lo­gii mar­ki SAMPAR znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w nowym kre­mie… Cra­zy Cre­am to: 1. Bia­ły krem, któ­re­go kolor poja­wia się jak…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Bobbi Brown, Extreme Party Mascara

Abso­lut­ny must have redak­to­ra dzia­łu moda Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Moim abso­lut­nym nie­zbęd­ni­kiem jest tusz do rzęs mar­ki Bob­bi Brown – Extre­me Par­ty Masca­ra, któ­re­go wyjąt­ko­wość pole­ga na łatwym nakła­da­niu na rzę­sy nawet…

Więcej
DesignStyl życia

Zrób to sam, czyli Wielkanoc w stylu DEKO EKO

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: dekoeko.com Na ryn­ku deko­ra­cji wiel­ka­noc­nych domi­nu­ją sztucz­ne barw­ni­ki oraz goto­we koszul­ki do przy­go­to­wa­nia pisa­nek, żon­ki­le i stro­iki z two­rzyw sztucz­nych oraz nie­ja­dal­ne pla­sti­ko­we zającz­ki. A prze­cież przy odro­bi­nie wysił­ku moż­na samo­dziel­nie wycza­ro­wać…

Więcej
Wywiady

Kasia Zaremba "To jest mój czas"

Kie­dy mia­łam 18 lat zamiesz­ka­łam na trzy lata we Wło­szech. Pra­co­wa­łam jako kel­ner­ka, dzię­ki cze­mu zaro­bi­łam pie­nią­dze na pierw­szy pro­fe­sjo­nal­ny kufer kosme­tycz­ny. Moda to dla Cie­bie: Spo­sób na wyra­że­nie sie­bie, swo­je­go nastro­ju. Inte­re­su­ję się tym, co jest mod­ne,…

Więcej