Zdrowie

Czym są substancje antyodżywcze?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Amyg­da­li­na, wicja­ni­na czy sapo­ni­ny to przy­kła­dy sub­stan­cji anty­odżyw­czych natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych w rośli­nach. Ich nad­mier­ne spo­ży­cie może dopro­wa­dzić do poważ­nych kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych. W jakich rośli­nach znaj­du­ją się sub­stan­cje anty­odżyw­cze? Jak pozbyć…

Więcej
FilmKultura

Do zobaczenia! Zapowiedzi filmowe

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Za chwi­lę poże­gna­my rok 2014, a był on (kolej­nym) wspa­nia­łym cza­sem dla kine­ma­to­gra­fii. Oglą­da­li­śmy nie­sa­mo­wi­te fil­my, a za część z nich trzy­ma­li­śmy kciu­ki pod­czas osca­ro­wej cere­mo­nii. Te chwi­le są już jed­nak za…

Więcej
Zdrowie

Przedsylwestrowa akcja – reanimacja

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Świę­ta się skoń­czy­ły, za 4 dni syl­we­ster, a Tobie nie uda­ło się oprzeć w Świę­ta i sukien­ka jest za bar­dzo opię­ta? Nie mar­tw­cie się! Pod­po­wie­my Wam dzi­siaj jak tych kil­ka dni…

Więcej
UrodaZdrowie

Joga - recepta na zdrowie

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia:  thelimetreeyoga.com Jeśli od dłuż­sze­go cza­su szu­ka­łaś sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zwal­cze­nie stre­su – być może zna­la­złaś ide­al­ne roz­wią­za­nie. Życie w cią­głym napię­ciu wpły­wa zarów­no na nasze zdro­wie psy­chicz­ne, ale też odbi­ja się na tym…

Więcej
ModaZOOM ON

HORST P. HORST – o legendzie fotografii, mody i sztuki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionindustryarchive.com, seroword.com, pinterest.com Wła­ści­wie Horst Paul Albert Bohr­mann – ame­ry­kań­ski foto­graf nie­miec­kie­go pocho­dze­nia, dzia­ła­ją­cy głów­nie w dru­giej poło­wie XX wie­ku. W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej karie­ry współ­pra­co­wał z fran­cu­skim, bry­tyj­skim oraz ame­ry­kań­skim wyda­niem Vogue oraz wyko­nał…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Ubierz paznokcie na Święta

Wczo­raj­sze popo­łu­dnie redak­cja Vers-24 spę­dzi­ła na przy­go­to­wa­niach świą­tecz­nych. Oprócz pomy­słów na wyjąt­ko­we i magicz­ne sty­li­za­cje, pró­bo­wa­ły­śmy róż­nych lakie­rów. Mia­ły­śmy do wybo­ru kil­ka róż­nych marek. Wybie­ra­jąc odpo­wied­ni lakier głów­nym kry­te­rium była trwa­łość i kolor. Osta­tecz­nie wybór…

Więcej
Jedzenie

Pierogi z żurawiną i serem camembert

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Cia­sto na pie­ro­gi (oko­ło 90 sztuk) 1 kg mąki pszen­nej 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go łyżecz­ka soli cie­pła woda – oko­ło pół­to­rej szklan­ki, ale raczej nale­ży jej ilość dozo­wać „na…

Więcej
ModaNewsroom

La Mania - wiosna/lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­sze­go wie­czo­ru, w war­szaw­skim Soho Fac­to­ry, odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji La Mania, zapro­jek­to­wa­nej przez kre­ator­kę mar­ki – Joan­nę Prze­ta­kie­wicz, pokaz wyre­ży­se­ro­wa­ła Kata­rzy­na Soko­łow­ska, któ­ra zadba­ła o odpo­wied­nią opra­wę,…

Więcej
NewsroomUroda

Rewolucyjne lakiery OPI- trwałe jak hybryda

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: opi.com Ame­ry­kań­ska mar­ka lakie­rów do paznok­ci nie­zmien­nie zaska­ku­je dba­jąc o naj­wyż­szą jakoś usług i zado­wo­le­nie klientek.Tym razem OPI stwo­rzy­ło dla nas lakier, któ­ry swo­ją trwa­ło­ścią dorów­nu­je mani­cu­re­’o­wi hybry­do­we­mu. Wygo­da użyt­ko­wa­nia pole­ga na tym,…

Więcej
TechnologiaZdrowie

Motywacja Aplikacyjna: Zdrowie za jednym kliknięciem

Tekst: Vers-24 Zdję­cia: itunes.apple.com Apli­ka­cje uła­twia­ją­ce życie Wie­lo­krot­nie chcia­łaś pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, ale nawet zbli­ża­jąc się do celu, coś sta­wa­ło ci na prze­szko­dzie? To nie powód do wsty­du – każ­dej z nas zda­rza­ją się potknię­cia,…

Więcej