1500Xmass – świąteczne targi różności

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

1500Xmass plakat

Idą świę­ta, czas rado­sny!

Zapra­sza­my na świą­tecz­ny targ 6 grud­nia do 1500m2. Spo­tkaj­my się i świę­tuj­my z Miko­ła­jem w roli głów­nej!

Zasta­nie­cie u nas wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę, moż­li­wość zaku­pu pre­zen­tów dla naj­bliż­szych, rów­nież tych miko­łaj­ko­wych last minu­te. Targ pełen będzie uro­kli­wych zakąt­ków i świą­tecz­nej muzy­ki.

Zgu­bi­cie się wśród cho­inek, napi­je­cie grzań­ca, zje­cie pysz­no­ści, ubie­rze­cie czap­ki, sza­li­ki, gru­be skar­pet­ki oraz kupi­cie wsze­la­kie dodat­ki i ozdo­by.

Reni­fe­ry i bał­wa­ny, skrza­ty, śnież­ki i stra­ga­ny, już cze­ka­ją na tych gości, co przy­bę­dą na targ róż­no­ści.

Daje­my świą­tecz­ne sło­wo!

Tar­gi będą podzie­lo­ne na nastę­pu­ją­ce stre­fy:

*FABRYKA PREZENTÓW

*ŚWIAT CHOINEK

*MIASTECZKO PYSZNOŚCI

*PAKOWANIE PREZENTÓW

*KĄCIK DZIECIĘCY

Potwier­dzo­nych wystaw­ców znaj­dzie­cie na naszym wyda­rze­niu na FB.

Jeśli chce­cie się u nas wysta­wić lub macie inne faj­ne pomy­sły to pisz­cie na 1500xmass@gmail.com

06.12.2015

12:00

1500m2

ul. Emi­lii Pla­ter 29, War­sza­wa

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEM
STYLIZACJA PAZNOKCI NADCHODZI REWOLUCJA!
MUST HAVE NA JESIEŃ 2015: KAPELUSZ
7 PRZYDATNYCH FUNKCJI INSTAGRAMAKomentarze

komen­ta­rzy