13-stka nie musi być pechowa – relacja z OKK! design

Za nami 13. edy­cja spo­tkań z dobrym wzor­nic­twem i naj­now­szy­mi tren­da­mi – OKK! design. Wyda­rze­nie odby­ło się 5 mar­ca w prze­strze­ni kon­fe­ren­cyj­nej Mysia 3 i tra­dy­cyj­nie zgro­ma­dzi­ło licz­ne gro­no pro­jek­tan­tów, archi­tek­tów, pasjo­na­tów dobre­go wzor­nic­twa, a tak­że mediów i repre­zen­tan­tów bran­ży wnę­trzar­skiej.

OKK! design jest autor­skim pro­jek­tem Olgi Kisiel-Konop­ki, od lat zwią­za­nej z bran­żą wnę­trzar­ską, wła­ści­ciel­ki agen­cji PR OKK! Wyda­rze­nie odby­wa się cyklicz­nie od 6 lat i nie­zmien­nie cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią – pod­czas 13. edy­cji, zgro­ma­dzi­ło ponad 200 osób. Tra­dy­cyj­nie, zgro­ma­dze­ni mie­li oka­zję wysłu­chać inspi­ru­ją­cych wystą­pień gości spe­cjal­nych oraz pre­zen­ta­cji przed­sta­wi­cie­li czo­ło­wych marek bran­ży wnę­trzar­skiej.

Spo­tka­nie odby­ło się w prze­strze­ni Mysia 3. Loft został wysty­li­zo­wa­ny przez archi­tekt Iza­be­lę Widom­ską, któ­ra zadba­ła o praw­dzi­wie wio­sen­ny kli­mat. Tym razem event odbył się pod hasłem: Otwórz się na nowe. Impre­zę popro­wa­dzi­ła Dag­ma­ra Jakub­czak, zało­ży­ciel­ka blo­ga FORe­le­ments. Po raz kolej­ny, jako gość spe­cjal­ny wystą­pi­ła Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule, zało­ży­ciel­ka pra­cow­ni Tre­mend. Wraz ze swo­im zespo­łem – Olgą Stę­pień oraz Kamą Kowacz – przed­sta­wi­ła wcią­ga­ją­cą opo­wieść na temat zna­cze­nia sto­ry­tel­lin­gu w archi­tek­tu­rze.

Pod­czas tej edy­cji nie mogło zabrak­nąć desi­gne­ra świa­to­wej kla­sy – Rober­ta Maj­ku­ta, któ­ry wygło­sił skła­nia­ją­cą do reflek­sji pre­zen­ta­cję dot. prze­ni­ka­nia się sta­rych i nowych idei we wzor­nic­twie. O pro­jek­to­wa­niu wnętrz, dosto­so­wa­nym do potrzeb klien­ta, opo­wie­dzia­ła Agniesz­ka Polkow­ska ze Stu­dia Pro­stych Form. Z naj­now­szy­mi tren­da­mi w zakre­sie tapet i wykła­dzin, sto­so­wa­nych w obiek­tach komer­cyj­nych, zebra­nych gości zapo­znał nato­miast Robert Szni­gir, przed­sta­wi­ciel fir­my New­mor Pol­ska.

Mar­cel Mar­czuk z kolek­ty­wu kre­atyw­ne­go Spa­ce Mon­keys przed­sta­wił inspi­ru­ją­cą pre­zen­ta­cję o zna­cze­niu komu­ni­ka­cji wizu­al­nej w bran­din­gu m.in. na przy­kła­dzie pro­jek­tu zre­ali­zo­wa­ne­go dla mar­ki Ever­spa­ce. Zmia­ny zacho­dzą­ce we wzor­nic­twie przy­bli­żył prof. Radek Achra­mo­wicz, współ­za­ło­ży­ciel mar­ki Puff-Buff. Pre­zen­ta­cję o wpły­wie desi­gnu na rela­cje mię­dzy­ludz­kie popro­wa­dzi­ła Mar­ta Siczek z fir­my ArcIn­te­riors.

Po raz pierw­szy w histo­rii wyda­rze­nia, został zor­ga­ni­zo­wa­ny tema­tycz­ny panel dys­ku­syj­ny, skon­cen­tro­wa­ny wokół obec­nej sytu­acji na ryn­ku wnę­trzar­skim, jego moż­li­wo­ści, ogra­ni­czeń, a tak­że płasz­czyzn współ­pra­cy z klien­ta­mi. W roz­mo­wie, mode­ro­wa­nej przez Dag­ma­rę Jakub­czak, udział wzię­li: Aga Kobus oraz Grze­gorz Gowo­rek z pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej Stu­dio Orga­nic oraz dr hab. Jan Siko­ra, zało­ży­ciel Siko­ra Wnę­trza.

Pod­czas spo­tka­nia odby­ła się tak­że uro­czy­sta gala wrę­cze­nia nagród kon­kur­su PORTA BY ME – 4 DOORS, pole­ga­ją­ce­go na zapro­jek­to­wa­niu prze­strze­ni w naj­bliż­szym oto­cze­niu drzwi.
Ogło­szo­no tak­że wyni­ki kon­kur­su zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez mar­kę Mura­spec, gdzie zada­niem uczest­ni­ków było zapro­jek­to­wa­nie lam­py z two­rzy­wa Rowlux.Jak zawsze pod­czas OKK! design, czas umi­la­ły sma­ko­wi­te prze­ką­ski i napo­je. O pod­nie­bie­nia gości zatrosz­czy­li się: Mjud, Sucré – Pary­skie Maka­ro­ni­ki, Bro­war Bazy­li­szek, Kawe­Pa­le oraz ON LEMON. Wśród part­ne­rów 13. edy­cji OKK! design zna­leź­li się tak­że: Ever­spa­ce, BoCon­cept, MINI BAWARIA MOTORS JANKI, Dit­ta Zim­mer­mann, Inter­fa­ce, Pro­fim, Bio­phi­lic Stu­dio, MYSIA 3,
Cera­mi­ka Avant i Kwia­ciar­nia Kwia­to­wy Przy­sta­nek.

Na kolej­ną edy­cję zapra­sza­my już we wrze­śniu!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy