12 BLOGEREK, KTÓRE ODNIOSŁY SUKCES W BIZNESIE

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia
: fashiontoast.com, elin-kling.com, sincerelyjules.com, matchesfashion.com, Jess Han­nah, garancedore.com, theblondesalad.com, peaceloveshea.com, intothegloss.com, cupcakesandcashmere.com, snobessentials.com

Bycie blo­ger­ką modo­wą do nie­daw­na było łączo­ne tyl­ko z jed­nym, nie­zbyt pozy­tyw­nie koja­rzą­cym się okre­śle­niem – sza­fiar­ka. Dziś blo­gi same w sobie są świet­nym biz­ne­sem, jed­nak wyso­kie ambi­cje oraz chęć osią­gnię­cia jesz­cze więk­szej ilo­ści suk­ce­sów, skła­nia­ją zwy­kle do kolej­nych przed­się­bior­czych dzia­łań. Co więc moż­na osią­gnąć z połą­cze­nia deter­mi­na­cji, przed­się­bior­czo­ści i spo­rej daw­ki popu­lar­no­ści? Prze­ko­naj­cie się sami.

Rumi Neely

Rumi Neely to ame­ry­kan­ka, któ­ra swo­je­go blo­ga – fashiontoast.com zało­ży­ła w 2008 roku. Obec­nie jej plat­for­ma jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych w świe­cie mody. Jed­nak Rumi naj­więk­sze zyski czer­pie ze swo­jej mar­ki, któ­rą zało­ży­ła w 2014 roku. Are You Am I to brand, któ­ry swo­je DNA opie­ra na uwo­dzi­ciel­skim, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Rumi sty­lu. Głów­nym asor­ty­men­tem jest zmy­sło­wa, jedwab­na bie­li­zna i odzież oraz biżu­te­ria i akce­so­ria. Ceny zaczy­na­ją się od 45 $, a koń­czą na 2 750 $.

expressdec1

Elin Kling

O Elin Kling sły­szał już chy­ba każ­dy. 30-let­nia Szwed­ka, zako­cha­na w Nowym Jor­ku i w skraj­nym, asce­tycz­nym wręcz mini­ma­li­zmie. Dziew­czy­na z aspi­ra­cja­mi – zało­ży­ciel­ka plat­for­my The Wall, wła­ści­ciel­ka szwedz­kie­go maga­zy­nu Sty­le By, a od 2014 roku rów­nież wła­snej mar­ki odzie­żo­wej Totême, któ­rej kolek­cje sprze­da­wa­ne są na naj­więk­szej plat­for­mie mody high fashion Net-a-Por­ter. Nic dziw­ne­go, że naj­młod­szą ze swo­ich firm roz­wi­ja w bły­ska­wicz­nym tem­pie – poten­cjał Elin odkry­ty został bowiem już dużo wcze­śniej przez mar­ki takie jak H&M (Kling zapro­jek­to­wa­ła wła­sną kolek­cję), Guess by Mar­cia­no oraz Louis Vuit­ton, któ­rych Elin zosta­ła amba­sa­dor­ką.

Elin

Emi­ly Weiss

Koja­rzy­cie mar­kę kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji Glos­sier, któ­rej filo­zo­fia opie­ra się na natu­ral­no­ści? Jeśli jeste­ście fan­ka­mi testo­wa­nia nowo­ści na ryn­ku kosme­tycz­nym, z pew­no­ścią Wasza odpo­wiedź brzmi twier­dzą­co. Zało­ży­ciel­ką mar­ki jest miesz­kan­ka Nowe­go Jor­ku – Emi­ly Weiss. Ta dziew­czy­na począt­ku­ją­ce­go blo­ga uro­do­we­go zmie­ni­ła w popu­lar­ną na całym świe­cie plat­for­mę, przy któ­rej zatrud­nia 35 osób. Mar­ka Glos­sier powsta­ła za to pod koniec roku 2014, a już zyska­ła rze­sze fanów (ich pro­fil na Insta­gra­mie obser­wu­je ponad 134 tysią­ce ludzi).

em11-613x409

Julie Sari­na­na

Dla znaw­ców blo­gos­fe­ry modo­wej, adres sincerelyjules.com/ nie jest żad­nym zasko­cze­niem. Julie Sari­na­na zało­ży­ła swo­je­go blo­ga w 2009 roku tyl­ko po to, by móc dzie­lić się z inny­mi swo­imi myśla­mi, inspi­ra­cja­mi czy sty­li­za­cja­mi. Obec­nie jej pro­fil na Insta­gra­mie zaska­ku­je potęż­ną ilo­ścią (3,2 milio­na) obser­wa­to­rów. A to jesz­cze nie wszyst­ko! Julie, wyko­rzy­stu­jąc swo­je 5 minut posta­no­wi­ła zain­we­sto­wać swój czas i kre­atyw­ność w mar­kę odzie­żo­wą Shop Sin­ce­re­ly Jules, któ­rej pod­sta­wą jest jed­no hasło: BASIC. Luź­ne t-shir­ty, dzia­ni­no­we sukien­ki czy ponad­cza­so­we, czar­ne skin­ny jeans w bar­dzo przy­stęp­nych cenach – oto nasze typy.

trendlee13.jpg_effected

Keiko Lynn

Rdzen­na miesz­kan­ka Bro­okly­nu, któ­ra ze swo­jej pasji stwo­rzy­ła sta­le roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes w posta­ci plat­for­my www.keikolynn.com/ . Keiko dzie­li się tam ze swo­imi czy­tel­ni­ka­mi wie­lo­ma pora­da­mi z dzie­dzin moda/uroda/lifestyle. Jed­nak to dru­gi pomysł na życie stał się jesz­cze więk­szym strza­łem w dzie­siąt­kę. Blo­ger­ka wynaj­mu­je tak zwa­ną ‘cre­ati­ve spa­ce’. Ponad 1200 m2 jest do dys­po­zy­cji każ­de­go, nie­za­leż­nie od oka­zji. Jeśli więc chce­cie zor­ga­ni­zo­wać nie­za­po­mnia­ną impre­zę w Nowym Jor­ku, wybór loka­li­za­cji macie już z gło­wy.

Chia­ra Fer­ra­gni

Na poka­zach mody pod­czas Fashion Weeków zasia­da zawsze w pierw­szych rzę­dach, obok naj­więk­szych sław ze świa­ta mody i show­biz­ne­su. Nie­daw­no zosta­ła uzna­na za naj­bar­dziej docho­do­wą blo­ger­kę modo­wą wszech­cza­sów. Chia­ry Fer­ra­gni nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać, podob­nie zresz­tą jak jej mar­ki – Chia­ra Fer­ra­gni Col­lec­tion. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne z całe­go asor­ty­men­tu są buty – kolo­ro­we, bar­dzo czę­sto obsy­pa­ne bro­ka­tem, z zabaw­ny­mi apli­ka­cja­mi. Chia­ra, któ­ra sama trak­tu­je modę z dystan­sem pro­jek­tu­je jed­nak tak­że odzież, tor­by czy akce­so­ria.

sw_26-1024x681

Nata­lie Joos

Blo­ger­ka modo­wa, sty­list­ka i gwiaz­da świa­to­we­go stre­et style’u. W 2010 roku, zale­d­wie po dwu­na­stu mie­sią­cach doświad­cze­nia w biz­ne­sie modo­wym, Nata­lie utwo­rzy­ła swo­je­go blo­ga talesofendearment.com/ . Jed­nak zami­ło­wa­nie do mody nie pozwo­li­ło jej na ogra­ni­cze­nia. Na swo­jej plat­for­mie, Joos zało­ży­ła sklep onli­ne Tales Of Vin­ta­ge. Jak już sama nazwa wska­zu­je, mar­ka sku­pia się na wydo­by­ciu kobie­co­ści sku­pia­jąc ją wokół sty­lu retro. Pod jed­nym adre­sem znaj­dzie­cie więc wszyst­ko – od wdzięcz­nych sukie­nek po ultra modo­we płasz­cze.

fade1

Emi­ly Schu­man

Po licz­nych kola­bo­ra­cjach z mar­ka­mi świa­to­we­go for­ma­tu i wyda­nych dwóch książ­kach, było jasne, że Emi­ly na tym nie poprze­sta­nie. Ete­rycz­na blon­dyn­ka, autor­ka blo­ga Cup­ca­kes And Cash­me­re stwo­rzy­ła wła­sną linię ubrań. Więk­szość pro­jek­tów nie jest skom­pli­ko­wa­na kon­struk­cyj­nie, więc może je nosić każ­da zwy­czaj­na dziew­czy­na, któ­ra ceni modę kla­sycz­ną, wygod­ną i basi­co­wą.

MTM2MTE1MjkwNzIyMzk4MTc4

Jess Han­nah

Mini­ma­list­ka z arty­stycz­ną duszą. Tak naj­ła­twiej okre­ślić Jess, któ­ra swo­je­go blo­ga zało­ży­ła zupeł­nie przez przy­pa­dek. Jak zawsze pod­kre­śla, jej głów­nym zaję­ciem i pasją jest pro­jek­to­wa­nie biżu­erii. Nie mogło stać się więc ina­czej – Han­nah jest zało­ży­ciel­ką i dyrek­to­rem kre­atyw­nym mar­ki J. Han­nah. Pier­ścion­ki, bran­so­let­ki czy naszyj­ni­ki stwo­rzo­ne przez Jess są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, mają nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter i w peł­ni odzwier­cie­dla­ją nasze zami­ło­wa­nie do mini­ma­li­zmu. Dla redak­cji Vers-24 ta biżu­te­ria to zde­cy­do­wa­ny hit!

13-bloggers-who-started-successful-side-businesses-1614618-1452120777.640x0c

Tina Cra­ig and Kel­ly Cook

Dwie zało­ży­ciel­ki por­ta­lu o modzie i lifestyle’u na świa­to­wym pozio­mie. Tina i Kel­ly sku­pia­ją się na prze­py­chu, luk­su­sie i wyra­fi­no­wa­nej modzie, w cie­ka­wy spo­sób opi­su­jąc wszyst­ko na blo­gu www.snobessentials.com/ . Nie może więc dzi­wić fakt, że gdy wresz­cie zde­cy­do­wa­ły się pra­co­wać przy pro­jek­to­wa­niu autor­skiej odzie­ży oraz akce­so­riów, poprzecz­kę zawie­si­ły dosyć wyso­ko. Ory­gi­nal­ne kufer­ki w prin­ty to nasze fawo­ry­ty.

TinaCraig

Shea Marie

Zna­na z cha­rak­te­ry­stycz­nej inter­pre­ta­cji kla­sy­ki i sty­lu gla­mo­ur, Shea Marie ma nie­po­wta­rzal­ny styl, któ­rym inspi­ru­ją się set­ki tysię­cy dziew­czyn na całym świe­cie. Jest nie tyl­ko ‘zwy­kłą blo­ger­ką’, ale też foto­gra­fem, model­ką, pre­zen­ter­ką tele­wi­zyj­ną i pro­jek­tant­ką. Ta ostat­nia umie­jęt­ność zna­la­zła swo­je odzwier­cie­dle­nie w autor­skiej mar­ce kostiu­mów kąpie­lo­wych Shop­Bop. Nie­wąt­pli­wym wyróż­ni­kiem bran­du jest na pew­no moż­li­wość two­rze­nia nie­skoń­czo­nej licz­by kom­bi­na­cji stro­jów – każ­da góra i dół zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie po to, by moż­na je dowol­nie mik­so­wać.

realreal3web2

Garan­ce Doré

Jej książ­ka „Love. Sty­le. Life” sta­ła się praw­dzi­wym hitem 2015 roku i do dziś nim pozo­sta­je. Garan­ce, skrom­na dziew­czy­na z Kor­sy­ki, zaczę­ła swo­ją dzia­łal­ność w blo­gos­fe­rze od publi­ka­cji postów z autor­ski­mi ilu­stra­cja­mi mody. Dziś ma wła­sne stu­dio, zatrud­nia wie­le osób, któ­re – jak zawsze pod­kre­śla – są jej naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­mi oraz pro­jek­tu­je ubra­nia, dodat­ki i akce­so­ria papier­ni­cze ze swo­imi ilu­stra­cja­mi.

garance-dore_love-style-life_11

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKIKomentarze

komen­ta­rzy