10 twarzy… Louboutina!

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: businessinsider.com.au, pinterest.com

Fan­ki ‘czer­wo­nej pode­szwy’ – czas roz­bić skar­bon­ki! Pogrom­ca kobie­cych serc Chri­stian Loubo­utin roz­sze­rza zapie­ra­ją­cą dech w pier­siach kolek­cję The Nudes. Pre­mie­ra cie­li­stej linii mia­ła miej­sce w 2013 roku. Wów­czas pro­jek­tant ura­czył swo­je wiel­bi­ciel­ki pię­cio­ma  mode­la­mi znie­wa­la­ją­cych szpi­lek w cie­li­stych odcie­niach. The Nudes oka­za­ła się strza­łem w dzie­siąt­kę! Buty w kolo­rze skó­ry były naj­czę­ściej kupo­wa­nym mode­lem wśród dzieł Loubo­uti­na.

image

Histo­ria lubi się powta­rzać. Loubo­utin nie zwal­nia tępa i  zaska­ku­je kolej­ny­mi pię­cio­ma odcie­nia­mi spek­ta­ku­lar­nych szpi­lek. Aby poka­zać urok posze­rzo­nej linii The Nudes, pro­jek­tant zapro­sił do współ­pra­cy swo­je trzy ulu­bio­ne iko­ny mody: Shio­nę Turi­ni, Ninę Gar­cia i Jane Kelt­ner deVal­le. Razem udo­wod­nia­ją, że buty są tak odmien­ne, jak kobie­ty, któ­re je noszą.

Jed­nak pro­jek­tant nadal czu­je nie­do­syt…

Są dwa kolo­ry,  bra­ku­je mi tych po środ­ku… Za rok linię uzu­peł­ni sie­dem bra­ku­ją­cych wów­czas odcie­ni skó­ry. ”

Zapo­wiedź brzmi obie­cu­ją­co. Czy Loubo­utin dotrzy­ma sło­wa i ponow­nie (w naj­czul­szy spo­sób!) dopro­wa­dzi miło­śnicz­ki czer­wo­nej pode­szwy do ruiny finan­so­wej?

louboutin

 Turi­ni pod­po­wia­da:

Odcień wła­snej skó­ry nigdy nie wycho­dzi z mody.”

I jak tu nie ulec poku­sie?

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy