10 najstarszych miast świata

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska
Zdję­cia: layoverguide.com, national-geographic.pl, pinterest.com (turksenederlander.nl), wikipedia.org, zwierciadło.pl

Mia­sta z wie­lo­let­nią albo nawet wie­lo­wie­ko­wą histo­rią, mogą zaofe­ro­wać zwie­dza­ją­cym całą gamę atrak­cji, nie tyl­ko pięk­ne wido­ki. Są one wspo­mnie­niem poprzed­nich cywi­li­za­cji i epok, a tak­że dowo­dem na roz­wój ludz­ko­ści. Ze wzglę­du na ilość atrak­cji tury­stycz­nych, nie­zwy­kłą archi­tek­tu­rę, egzo­tycz­ny kli­mat oraz bogac­two histo­rii i legend o swo­jej przy­szło­ści, są obo­wiąz­ko­wym punk­tem tury­stycz­nym dla wszyst­kich, któ­rzy lubią zwie­dzać dale­kie zakąt­ki świa­ta. Jeśli pla­nu­jesz zagra­nicz­ną podróż, być może ten subiek­tyw­ny wybór jed­nych z naj­star­szych miast świa­ta sta­nie się pomo­cą pod­czas pla­no­wa­nia wypra­wy.

beirut-mini

1. Beirut, Liban – Beirut to sto­li­ca i zara­zem naj­więk­sze mia­sto Liba­nu. Liczy ponad 2 milio­ny miesz­kań­ców, jego histo­ria się­ga już 3000 roku p.n.e., a nazwę tę nada­li Feni­cja­nie. Jest to mia­sto, któ­re moż­na wska­zać za przy­kład łącze­nia kul­tur Wscho­du i Zacho­du, miej­sce, w któ­rym mie­sza­ją się tra­dy­cje i reli­gie. Beirut, podob­nie jak cały  Liban, jest jed­nym z naj­bar­dziej otwar­tych miast na Bli­skim Wscho­dzie, tęt­ni noc­nym życiem, licz­ny­mi knajp­ka­mi, klu­ba­mi i restau­ra­cja­mi.

waranasi

2. Wara­na­si, Indie – jest to mia­sto poło­żo­ne w sta­nie Uttar Pra­desh i liczy ponad 3 milio­ny miesz­kań­ców. Zgod­nie z prze­ka­za­mi, histo­ria mia­sta liczy ponad 3 tysią­ce lat, ale ze wzglę­du na licz­ne kon­flik­ty, wie­le zabyt­ków jest znacz­nie młod­szych. Wara­na­si to waż­ny ośro­dek reli­gij­ny wyznaw­ców hin­du­izmu i bud­dy­zmu, miej­sce rytu­al­nych kąpie­li w rze­ce Gan­ges. Na obrze­żach Wara­na­si mie­ści się Park Jele­ni – legen­dar­ne miej­sce pierw­sze­go kaza­nia Bud­dy do pię­ciu asce­tów.

guzianstiep

3. Gazian­tep, Tur­cja – to szó­ste co do wiel­ko­ści mia­sto Tur­cji jest ide­al­nym miej­scem dla wiel­bi­cie­li zabyt­ków i muze­ów. Oprócz tego, jest zna­ne zwłasz­cza ze swo­je­go spe­cja­łu – pista­cji, z któ­rych robi się bak lawę i chał­wę. Nie­któ­re źró­dła poda­ją, że histo­ria mia­sta się­ga nawet 4000 lat p.n.e.

4. Płow­diw, Buł­ga­ria – dru­gie po Sofii pod wzglę­dem licz­by miesz­kań­ców mia­sto w Buł­ga­rii i jed­no z naj­star­szych w kra­ju. Histo­ria tego mia­sta obej­mu­je 6000 lat, a począt­ko­wo było osa­dą o nazwie Eumol­pias. Płow­diw ma do zaofe­ro­wa­nia podróż­nym licz­ne muzea i zabyt­ki archi­tek­to­nicz­ne, mię­dzy inny­mi łaź­nię Czi­fte bania albo jeden z naj­star­szych buł­gar­skich mecze­tów Dżu­ma­ja dża­mi­ja.

5. Sydon, Liban – Sydon (tak­że Saj­da) to mia­sto poło­żo­ne 41 km od Beiru­tu, a w sta­ro­żyt­no­ści było por­to­wym mia­stem fenic­kim. Jego histo­ria się­ga II tysiąc­le­cia p.n.e. Mia­sto jest zna­ne z Zam­ku Mor­skie­go wybu­do­wa­ne­go przez krzy­żow­ców na nie­wiel­kiej wyspie w pobli­żu brze­gu, ale oprócz nie­go war­to też odwie­dzić Wiel­ki Meczet oraz ruiny świą­tyń i nekro­po­lii rzym­skich.

6. Fajum, Egipt – znaj­du­je się w pół­noc­nym Egip­cie, oko­ło 100 km od Kairu. Znaj­du­ją się tam obsza­ry oazy, któ­re są poro­śnię­te buj­ną roślin­no­ścią, a całe miej­sce jest nawad­nia­ne wodą z Nilu. Jest to raj dla foto­gra­fów, bowiem nie bra­ku­je tu typo­wych dla Egip­tu zabyt­ków, ale cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem są pięk­ne, zie­lo­ne rośli­ny.

42-21084264-665x309

7. Dama­szek, Syria – jest to sto­li­ca i zara­zem dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Syrii, a tak­że naj­więk­szy ośro­dek prze­my­sło­wy. Zasie­dlo­ny w VIII tysiąc­le­ciu jest też reli­gij­nym i kul­tu­ral­nym cen­trum orien­tu. Sta­re mia­sto jest nie­zwy­kle uro­kli­we, peł­ne wąskich uli­czek i zabyt­ków, a naj­waż­niej­sze to mię­dzy inny­mi Meczet Umaj­ja­dów, Pałac Azi­ma i Mau­zo­leum Sala­dy­na.

8. Alep­po, Syria – mia­sto poło­żo­ne jest 50 km od Tur­cji. Wśród zabyt­ków naj­waż­niej­sza jest cyta­de­la, łaź­nie turec­kie, w tym jed­ne z naj­pięk­niej­szych w Syrii łaź­nie Ham­mam Jal­bu­gha an-Nasri, gdzie wydzie­lo­no oddziel­ne godzi­ny kąpie­li dla kobiet i dla męż­czyzn. Zmarł tu Józef Bem, w jed­nym z hote­li miesz­kał T. Roosvelt, a Aga­tha Chri­stie roz­po­czę­ła tu pisa­nie powie­ści „Mor­der­stwo w Orient Expre­sie”.

The Acropolis in Athens, Greece.

9. Ate­ny, Gre­cja – sto­li­ca i naj­więk­sze mia­sto Gre­cji, jeden z naj­więk­szych ośrod­ków tury­stycz­nych w Euro­pie. Ateń­skie zabyt­ki war­te odwie­dze­nia moż­na wymie­niać w nie­skoń­czo­ność. Są one zamknię­te jak­by w skan­se­nie arche­olo­gicz­nym, cen­trum jest wyraź­nie wydzie­lo­ne i nie moż­na w nim jeź­dzić samo­cho­da­mi. Na pla­cach, choć jest ich nie­wie­le, zawsze jest mnó­stwo ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją kawiar­nie, restau­ra­cje i puby.

jerycho

10. Jery­cho, Pale­sty­na – arab­skie mia­sto we wschod­niej czę­ści Pale­sty­ny, oko­ło 9 km od rze­ki Jor­dan. Leży 270 m poni­żej pozio­mu morza, co kla­sy­fi­ku­je je jako naj­ni­żej poło­żo­ne mia­sto na świe­cie. Może się też pochwa­lić wyjąt­ko­wo dłu­gą histo­rią, gdyż już 11 tysię­cy lat temu ist­nia­ły tu trzy odręb­ne sie­dli­ska, a naj­star­sze znaj­du­je się na tere­nie dzi­siej­sze­go Tell es-Sul­tan, kil­ka kilo­me­trów od  mia­sta.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy