10 najlepszych stylizacji NYFW A/W 2015

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia:  nymag.com/thecut

7

Pogoda w Nowym Jorku nie rozpieszcza – termometry wskazują minusowe temperatury, ale walka o tytuł największej gwiazdy streetstyle’u podgrzewa atmosferę.

Mroź­ny wiatr nie powstrzy­mał zapro­szo­nych gości przed poka­za­niem swo­je­go indy­wi­du­al­ne­go spoj­rze­nia na modę. Po raz kolej­ny głów­ną rolę ode­gra­ły kolo­ro­we futra. Chia­ra Fer­ra­gni zasza­la­ła – do wyra­zi­ste­go futra Fen­di dobra­ła… ogrom­ne futrza­ne ręka­wi­ce i bre­lok docze­pio­ny do nowej It Bag, Fen­di Mini Peeka­boo. Podob­ne dodat­ki upodo­ba­ły sobie Caro­li­ne Issa i Mar­tha Gra­eff. Caro­li­ne dobrze wie, jak pra­co­wać z kolo­ra­mi – nawet gum­ka do wło­sów pasu­je do błę­kit­ne­go płasz­cza i futrza­ne­go koł­nie­rza. Mar­tha posta­wi­ła na bar­dziej nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nie – swój puszy­sty szal prze­wie­si­ła przez ramię, ale całą uwa­gę skradł kolor – ostry róż moc­no rzu­cał się w oczy. Krat­ka zago­ści­ła rów­nież na płasz­czu Lean­dry Medi­ne. Krót­ka sukien­ka być może nie jest wła­ści­wa na tę porę roku, ale bia­ły golf i raj­sto­py zmie­ni­ły jej wio­sen­ny cha­rak­ter. Vash­tie Kola nawią­za­ła do, nad­cho­dzą­ce­go wiel­ki­mi kro­ka­mi, tren­du – moty­wu gla­dia­to­rek. Czy ktoś potrze­bu­je spodni, mając w gar­de­ro­bie skó­rza­ne wią­za­ne pasy od Zany Bay­ne? Niskie tem­pe­ra­tu­ry nie są rów­nież strasz­ne Lau­ren Reming­ton Platt, któ­ra odwa­ży­ła się odsło­nić nagie uda i pokaź­ny dekolt – wszyst­ko dla zamszo­wej sukien­ki. W podob­nym mini­ma­li­stycz­nym tonie poka­za­ła się Daniel­le Bern­ste­in. Choć nie mamy pew­no­ści, czy pięk­ny prąż­ko­wa­ny kom­plet z dzia­ni­ny spi­sze się w środ­ku zimy, jeste­śmy jak naj­bar­dziej na tak. Eva Chen dobrze wie, że jedy­ną lep­szą rze­czą od płasz­cza są… dwa płasz­cze. Swój różo­wy model połą­czy­ła z futrem w podob­nym odcie­niu – prak­tycz­nie i szy­kow­nie. Think pink! Na odro­bi­nę kolo­ru pozwo­li­ła sobie rów­nież Kel­ly Con­nor. Czer­wo­ny płaszcz zawzię­cie wal­czył o uwa­gę z kon­tra­stu­ją­cym gra­ficz­nym wzo­rem. Saman­tha Ange­lo sko­rzy­sta­ła z podob­nych tri­ków, cho­ciaż moc­ny akcent poja­wił się jedy­nie na ustach i wło­sach. Sto­no­wa­ne war­stwo­wa­nie róż­nych odcie­ni i fak­tur zro­bi­ło na nas wra­że­nie.

1
2
3
4
5
6
8
9
10

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy