ModaStreet style

10 najlepszych styczniowych stylizacji polskich blogerek

Tekst: Gosia Bere­za

4328276

Modo­wa część pol­skiej blo­gos­fe­ry coraz bar­dziej się roz­wi­ja i nie mamy tu na myśli ilo­ści, lecz głów­nie jakość pre­zen­to­wa­ne­go na nich con­ten­tu. W naszym dzi­siej­szym zesta­wie­niu stycz­nio­wych naj­lep­szych sty­li­za­cji chce­my poka­zać blo­ger­ki, o któ­rych chy­ba każ­dy Polak przy­naj­mniej raz usły­szał oraz te mniej zna­ne, któ­re dzię­ki blo­gom na na praw­dę wyso­kim pozio­mie nie­dłu­go mają szan­sę dogo­nić bar­dziej doświad­czo­ne kole­żan­ki po fachu.

AGNESA ADAMCZAK (agnesaadamczak.com)

1 agnesaadamczak - Copy

Jej styl opie­ra się na połą­cze­niu ele­gan­cji z luzem, a każ­da sty­li­za­cja wyda­je się być stran­nie prze­my­śla­na. Według nas, naj­lep­szy w tym mie­sią­cu był black total look prze­ła­ma­ny bia­łą over­si­ze­’o­wą weł­nia­ną kurt­ką z kolek­cji H&M Stu­dio 2014, któ­ra ‘robi’ poło­wę każ­dej sty­li­za­cji i pomi­mo nie­skom­pli­ko­wa­nej for­my, wyma­ga umie­jęt­ne­go zesta­wia­nia z inny­mi ubra­nia­mi (pamię­taj­cie – less is more). Agne­sa pora­dzi­ła sobie świetnie.

STYLE ON BY KINGA (style-on.pl)

2 styleon

Kin­ga poja­wia się już w kolej­nym zesta­wie­niu, a to bez­sprzecz­nie dowo­dzi, że jest po pro­stu dosko­na­ła. Mini­ma­li­stycz­ny styl (o któ­rym pisa­łam już wcze­śniej) jest wyznacz­ni­kiem do two­rze­nia sty­li­za­cji. Naszym zda­niem ten look prze­bił wszyst­kie pozo­sta­łe – połą­cze­nie jedwab­nej sukien­ki z dłu­gim kar­di­ga­nem z H&M Trend oraz futrza­ną eto­lą z Zary jest wprost idealne.

JESTEM KASIA (jestemkasia.com)

3 jestemkasia

W naszym zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć sty­li­za­cji z buta­mi Nike Roshe Run (to naj­wy­god­niej­sze buty na świe­cie!). Zna­leź­li­śmy taką na blo­gu Kasi i od razu wpa­dła nam w oko. Zno­wu mamy do czy­nie­nia z czar­nym total lookiem, tym razem prze­ła­ma­nym sza­rym swe­trem. Wszyst­ko zgod­ne jak zawsze ze sty­lem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Kasi – dziew­czę­co i swo­bod­nie. I wygod­nie, bo prze­cież ma na nogach Roshe.

MAKE LIFE EASIER (makelifeeasier.pl)

4 makelifeeasier

Kasia Tusk i jej blog są chy­ba zna­ne wszyst­kim. Look wybra­ny przez nas pocho­dzi co praw­da z 1 lute­go, ale chcie­li­śmy poka­zać Wam sty­li­za­cję, któ­ra jest jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i nie­zo­bo­wią­zu­ją­ca. Tak ubra­na możesz wyjść do pra­cy, na zaku­py czy na kawę z kole­żan­ka­mi. Wystar­czy, że połą­czysz czar­ną ramo­ne­skę ze swe­trem w paski i skin­ny jeans w kolo­rze kha­ki. Do tego pojem­na tor­ba Man­go i bot­ki na obca­sie – koniecz­nie nie­wy­so­kim, lub bar­dzo sta­bil­nym, żebyś zro­bi­ła olśnie­wa­ją­ce wra­że­nie, a nie krzyw­dę na oblo­dzo­nym chodniku.

MOVESFASHION (movesfashion.com)

7 movesfashion

Autor­ka blo­ga to 19-let­nia Domi­ni­ka- kolej­na entu­zjast­ka mini­ma­li­zmu. Nie zdzi­wi Was więc fakt, że sty­li­za­cja przez nas wybra­na jest utrzy­ma­na w odcie­niach sza­ro­ści (pre­mie­ra 50 Sha­des of Grey coraz bli­żej…). Moc­no over­si­ze­’o­wy płaszcz, jak­by nie­dba­le narzu­co­ny na tuni­kę w tym samym kolo­rze. Do tego skin­ny jeans, czar­na tor­ba-worek i czap­ka beanie. Młod­sza sio­stra autor­ki blo­ga style-on.pl? Nie, cho­ciaż gust i poczu­cie este­ty­ki są do złu­dze­nia podobne.

OLA STORY (olastory.com)

5 olastory - Copy

Skó­rza­na czar­na mini i bia­ła koszu­la z ręka­wa­mi o dłu­go­ści 3/4 w środ­ku zimy? Tak. Ola jest Polką miesz­ka­ją­cą od kil­ku lat w Afry­ce Połu­dnio­wej, więc tam­tej­szy kli­mat sprzy­ja podob­nym sty­li­za­cjom. W szcze­gól­ny zachwyt wpra­wi­ły nas san­dał­ki na obca­sie od Bal­ma­in ople­cio­ne sznu­rem – są boskie.

HORKRUKS (horkruks.com)

6 horkruks

Tej dziew­czy­ny nie zna­li­śmy do cza­su poja­wie­nia się jej w dzi­siej­szym zesta­wie­niu – i to byl błąd. Pod pseu­do­ni­mem Hor­kruks kry­je się Lau­ra Matusz­czyk (zwróć­cie uwa­gę na jej nie­prze­cięt­ną uro­dę), któ­ra na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie ma ponad 15 tysię­cy obser­wu­ją­cych. Jej sty­li­za­cje są zacho­wa­ne w sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce, co nie ozna­cza, że są banal­ne i prze­wi­dy­wal­ne. Nam naj­bar­dziej spodo­ba­ła się ta w czer­ni z płasz­czem MaxMa­ra w kolo­rze camel – pro­sta i na każ­dą okazję.

PATINESS (patiness.com)

9 patiness

Patry­cja to taka blo­ger­ka, któ­ra wycho­dzi z zało­że­nia, że pro­ste looki nigdy się nie znu­dzą i ma rację. Redak­cji Vers-24 naj­bar­dziej spodo­ba­ła się sty­li­za­cja, któ­rej pod­sta­wą jest sza­ry płaszcz w bia­łą kra­tę z limi­to­wa­nej edy­cji New Look (ostat­nio hit na blo­gach). Jako tło – czerń w wer­sji total. Jeste­śmy za!

CHARLIZE MYSTERY (charlizemystery.com)

charlize 2

W naszej ulu­bio­nej stycz­nio­wej sty­li­za­cji, Karo­li­na posta­wi­ła na połą­cze­nie dwóch naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wio­sna­/la­to- kolo­ru żół­te­go i sty­lu mili­tar­ne­go. Dodat­ko­wo oka­zu­je się, że nie trze­ba poświę­cić zbyt wie­lu fun­du­szy, by stwo­rzyć podob­ny set- jego pod­sta­wy to wyprze­da­żo­we łupy z Zary. W takiej sytu­acji moż­na pozwo­lić sobie na nie­co droż­sze dodat­ki, choć­by w posta­ci zegar­ka od Kar­la Lagerfelda.

FASHIONMUGGING (fashionmugging.com)

10 fashionmugging

Kolej­na mini­ma­list­ka, któ­ra swo­je­go blo­ga z powo­dze­niem pro­wa­dzi od ponad czte­rech lat. Jej sty­li­za­cje są ele­ganc­kie i pro­ste. Nasz stycz­nio­wy numer jeden na blo­gu Jess to look z sza­rym pon­cho od Even&Odd i soho disco bag od Guc­ci. Te dwa ele­men­ty zwra­ca­ją na sie­bie naj­więk­szą uwa­gę, resz­ta two­rzy ide­al­ne tło, dzię­ki cze­mu cała sty­li­za­cja wyglą­da na kla­sycz­ną  i wygodną.

Zdję­cia: agnesaadamczak.com, jestemkasia.com, makelifeeasier.pl, movesfashion.com, olastory.com,horkruks.com, patiness.com, charlizemystery.com, fashionmugging.com, style-on.pl


For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
  Więcej
  ModaNewsroom

  BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

  Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *