10 najlepszych rozświetlaczy

makeup-strobing

Tego­rocz­ny i przy­szły sezon w maki­ja­żu zde­cy­do­wa­nie upły­wa nam pod zna­kiem hasła- less is more. Nie­zbęd­nym (i jedy­nym!) kosme­ty­kiem, któ­ry powin­naś mieć w swo­jej toreb­ce jest ten, któ­ry jest nie­mal nie­wi­docz­ny. Sekret ide­al­nej, zdro­wej cery pro­sto z wio­sen­nych wybie­gów- roz­świe­tlacz nało­żo­ny na szczy­ty kości policz­ko­wych, koń­ców­kę nosa, łuk kupi­dy­na czy wresz­cie w kąci­kach oczu. Zale­że­nie od efek­tu, jaki chce­my uzy­skać, na szczę­ście mamy w czym wybie­rać i każ­da z nas znaj­dzie ten odpo­wied­ni i ide­al­ny pro­dukt dla sie­bie. Uła­twia­my wam zada­nie i przed­sta­wia­my prze­gląd naj­bar­dziej pożą­da­nych a zara­zem naj­lep­szych pudrów, szty­ftów i palet roz­świe­tla­ją­cych dostęp­nych na ryn­ku.

b
1. Bene­fit Fine One One, 145pln, Sepho­ra

Jesteś zwo­len­nicz­ką szyb­kich i prak­tycz­nych roz­wią­zań? Ten mul­ti­ko­lo­ro­wy sztyft roz­świe­tla­ją­cy od Bene­fit spra­wi, że nie będziesz chcia­ła się z nim roz­sta­wać. Pro­sty w uży­ciu, nada­je cerze efekt natu­ral­ne­go bla­sku. Naj­bar­dziej spraw­dzi się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Trzy kolo­ry ide­al­nie wpa­so­wu­ją się w każ­dy odcień skó­ry, tak, że nakła­da się go niczym bal­sam. Apli­kuj głów­nie na policz­kach oraz wzdłuż kości policz­ko­wych by bły­ska­wicz­nie roz­świe­tlić swo­ją twarz.

2. Nars The Mul­ti­ple in Lagu­na, 39$, Sepho­ra

Kre­mo­wy, natu­ral­ny roz­świe­tlacz w sztyf­cie o róż­no­ra­kim zasto­so­wa­niu. Ide­al­ny na lato! Świet­nie spraw­dzi się apli­ko­wa­ny na krem z fil­trem. Wzbo­ga­co­ny wita­mi­ną E nawil­ża skó­rę jed­no­cze­śnie sub­tel­nie ją roz­świe­tla­jąc. Naj­lep­sza apli­ka­cja? Za pomo­cą pal­ców, sto­suj go jak podwój­ny krem.

3. Bob­bi Brown Bri­gh­te­ning fini­shing powder, 250pln, Douglas

Kolej­ny rewe­la­cyj­ny kosme­tyk od Bob­bi Brown w sekun­dę popra­wi wygląd cery- wykań­cza­ją­cy puder z domiesz­ką różu możesz apli­ko­wać pędz­lem na całej twa­rzy. Bły­ska­wicz­nie redu­ku­je pory i spra­wia, że wyglą­dasz na wypo­czę­tą nawet, gdy zdo­ła­łaś prze­spać tyl­ko 3h.

4. Urban Decay Naked Flu­shed, 149 pln, Sepho­ra

Zde­cy­do­wa­ny fawo­ryt! Zesta­wie­nie trzech pro­mien­nych odcie­ni, któ­re może­my sto­so­wać osob­no jak i mie­szać ze sobą. Świe­że, wio­sen­ne odcie­nie tej pale­ty (rów­nie rewe­la­cyj­nej jak kul­to­wa już jej poprzed­nicz­ka- pale­ta z cie­nia­mi do powiek o tej samej nazwie), to połą­cze­nie bron­ze­ra, różu oraz pudru roz­świe­tla­ją­ce­go w jed­nym, pod­ręcz­nym kom­pak­cie. Zapew­nia per­fek­cyj­ne, bez­pro­ble­mo­we wykoń­cze­nie każ­de­go maki­ja­żu.

a

5. Cha­nel Mouche de Beau­te Illu­mi­na­ting Powder, 80$, chanel.com

Roz­świe­tla­ją­cy, deli­kat­ny, z dozą meta­licz­ne­go poły­sku. Limi­to­wa­na edy­cja tego pudru nada­je skó­rze zdro­wy, cie­pły wygląd. Apli­kuj go w łuku kupi­dy­na i na szczy­tach kości policz­ko­wych aby uzy­skać spek­ta­ku­lar­ne, natu­ral­ne roz­świe­tle­nie całej twa­rzy.

6. MAC Mine­ra­li­ze Skin­fi­nish in soft and gen­tle, 126pln, Douglas

Jeże­li ocze­ku­jesz efek­tu sub­tel­ne­go, natu­ral­ne­go roz­świe­tle­nia ide­al­ny będzie mine­ral­ny, roz­świe­tla­ją­cy puder MAC. W kil­ka sekund pro­mien­nie roz­świe­tla całą twarz, bez kurio­zal­ne­go efek­tu świe­ce­nia cery i bro­ka­tu.

7. Bikor Kyoto High­li­gh­ter, 160 pln, bikormakeup.com

Jeden z naj­lep­szych roz­świe­tla­czy wśród pol­skich marek. Wie­lo­funk­cjyj­ny, świet­nie spraw­dzi się w pod­kre­śla­niu nie tyl­ko kości policz­ko­wych, ale i dekol­tu czy szyi. Nada­je zdro­wy i pro­mien­ny wygląd cerze. Dodat­ko­wo, pod pokry­wą zamy­ka­ją­cą znaj­du­je się tak­że luster­ko uła­twia­ją­ce apli­ka­cję w dowol­nym miej­scu w cią­gu dnia. Wydaj­ny, nie zawie­ra para­be­nów.

c

8. Yves Saint Lau­rent Touche Eclat, 189pln, Douglas

Best­sel­ler i jeden z ulu­bio­nych kosme­ty­ków kobiet na całym świe­cie- nie mogły się mylić. Naj­lep­szy, nie­za­stą­pio­ny roz­świe­tlacz pod oczy.  Ten korek­tor z efek­tem natych­mia­sto­we­go roz­świe­tle­nia, nało­żo­ny regu­lar­nie tuż pod oczy spra­wi, że wszyst­kie ciem­ne cie­nie bły­ska­wicz­nie znik­ną! Dodat­ko­wą zale­tą jest wybór spo­śród 12 róż­nych odcie­ni tak, byś ide­al­nie mogła dopa­so­wać go do kolo­ru swo­jej skó­ry.

9. Bur­ber­ry Spring/Summer 2016 Runa­way Palet­te, 245pln, Sepho­ra

Limi­to­wa­na edy­cja roz­świe­tla­ją­ce­go pudru do twa­rzy prze­zna­czo­ne­go stric­te do stro­bin­gu i mode­lo­wa­nia. Ożyw i roz­ja­śnij swo­ją twarz za pomo­cą jed­ne­go kosme­ty­ku! Pod­kreśl cerę per­ło­wym pudrem omia­ta­jąc go przez naj­waż­niej­sze miej­sca na twa­rzy, któ­re chcesz pod­kre­ślić i uwy­pu­klić. Dodat­ko­wy plus za: brak para­be­nów i siar­cza­nów.

10. Guer­la­in Mete­ori­tes Illu­mi­na­ting Powder Pearls, 255pln, Douglas

Nie ma chy­ba na świe­cie kobie­ty, któ­ra nie sły­sza­ła o kul­to­wych „mete­ory­tach” od Guer­la­in. Ten roz­świe­tla­ją­cy puder zamknię­ty w małych kulecz­kach napraw­dę potra­fi zdzia­łać cuda. Zapew­nia skó­rze natu­ral­ny blask i roz­świe­tle­nie. Tym razem po raz pierw­szy w histo­rii mete­ory­ty Guer­la­in zawie­ra­ją eks­klu­zyw­ną tech­no­lo­gię Star­dust zamknię­tą w każ­dej pereł­ce! Ten pre­pa­rat dosłow­nie ‘zagi­na’ świa­tło w kon­tak­cie ze skó­rą, omia­ta­jąc twarz natu­ral­nym, świe­tli­stym bla­skiem. Każ­dy z odcie­ni zawie­ra szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści kory­gu­ją­ce tak, by zaofe­ro­wać kobie­tom per­fek­cyj­nie roz­świe­tlo­ną cerę. Bez para­be­nów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy