ModaMust have

10 must-have na sezon wiosna/lato 2015

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: polyvore.com, net-a-porter.com, zalando.pl, hm.com, mytheresa.com, zara.com, asos.com

Desktop

Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy set­ki zdjęć z poka­zów mody Ready-to-Wear w poszu­ki­wa­niu naj­go­ręt­szych tren­dów, nad­cho­dzą­ce­go wiel­ki­mi kro­ka­mi, sezo­nu Spring/Summer 2015.

Zamsz

 505583_in_xl

THEORY Pem­ma suede skirt €655

Przy­go­tuj­cie się na wiel­ki come­back lat 70. Ta mięk­ka i deli­kat­na tka­ni­na powra­ca z ogrom­nym hukiem. W tym sezo­nie poja­wia się nie­mal we wszyst­kich kolo­rach i faso­nach. Derek Lam zapro­jek­to­wał zamszo­we płasz­cze over­si­ze, Jason Wu posta­wił na inten­syw­ne bar­wy i wyspor­to­wa­ne syl­wet­ki. W Medio­la­nie Fri­da Gian­ni­ni (Guc­ci) zaser­wo­wa­ła praw­dzi­wą ucztę – zapre­zen­to­wa­ła zamszo­we spód­ni­ce zapi­na­ne na guzi­ki i bluz­ki w sty­lu kimo­no.

Frędzle

4128004004_1_1_1

Frin­gled leather mes­sen­ger bag with cha­in 169.00 PLN

To trend, któ­ry zawsze poru­sza się w ryt­mie mody. W tym sezo­nie poja­wia się od stóp do głów. Dzię­ki małe­mu liftin­go­wi sukien­ki z frędz­la­mi zyska­ły upra­gnio­ny sta­tus wie­czo­ro­wych kre­acji. To zasłu­ga Mar­co de Vin­cen­zo, któ­ry zapre­zen­to­wał nowo­cze­sne pro­jek­ty przy­po­mi­na­ją­ce cza­sy Wiel­kie­go Gatsby’ego. Alber­ta Fer­ret­ti, zain­spi­ro­wa­na sty­lem boho, stwo­rzy­ła bez­tro­skie połą­cze­nia frędz­li, przej­rzy­stych tka­nin i kwia­to­wych apli­ka­cji.

Dzwony

493224_in_xl

MIH JEANS Mar­ra­kesh mid-rise fla­red jeans €225

Zgod­nie z duchem lat 70. nie mogli­śmy pomi­nąć dżin­sów z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi. Poja­wi­ły się na poka­zach Guc­ci i Ken­zo. W mię­dzy­cza­sie Cara Dele­vin­gne zapre­zen­to­wa­ła wio­sen­ną kolek­cję mar­ki Top­shop, pozu­jąc w sze­ro­kich dzwo­nach, glam roc­ko­wych plat­for­mach i luź­nej koszu­li. To naj­lep­sza moż­li­wa kom­bi­na­cja. Dosko­na­le wie o tym Joan­na Prze­ta­kie­wicz, któ­ra swój autor­ski model Nata­li zesta­wia z bia­łą koszu­lą.

Sukienki maxi

image1xxl

Man­go Boho Midi Dress €99.99

Dłu­gie i zwiew­ne suk­nie rodem z maro­kań­skie­go Mar­ra­ke­szu spra­wia­ją, że jesz­cze bar­dziej tęsk­ni­my za let­nią aurą. W tym sezo­nie naj­więk­szą inspi­ra­cją jest Tali­tha Get­ty, iko­na sty­lu hip­pie. Ele­men­ty jej gar­de­ro­by przy­czy­ni­ły się do powsta­nia pięk­nych pudro­wych suk­ni Alber­ty Fer­ret­ti i kom­bi­na­cji pli­sów, fal­ban i koro­nek u Chloé.

Hafty

P00120099--STANDARD

ROBERTO CAVALLI Embro­ide­red cot­ton dress € 1.960

Deli­kat­ne ażu­ro­we wzo­ry koja­rzą nam się z dziew­czę­cą roman­tycz­no­ścią. Model­ki na poka­zach Valen­ti­no, Chloé i Louis Vuit­ton wyglą­da­ły jak praw­dzi­we bogi­nie odzia­ne w bia­łe zwiew­ne koron­ki. Pół­prze­zro­czy­ste tka­ni­ny sub­tel­nie odsła­nia­ły nagą skó­rę, sku­tecz­nie sku­pia­jąc na sobie uwa­gę.

Transparentny

TP721E030-Q11@14

TOPSHOP Bluz­ka 199 PLN

Wio­sna to ide­al­ny czas dla prze­zro­czy­sto­ści. W tym roku wszyst­ko krę­ci się wokół prze­świ­tu­ją­cych tka­nin. Deli­kat­na mgieł­ka jest ilu­stra­cją natu­ral­nej sen­su­al­no­ści bez wzglę­du na kolor. Valen­ti­no wybrał kom­bi­na­cję paste­li i barw­nych nadru­ków, pod­czas gdy Micha­el Kors w cało­ści posta­wił na czar­ną trans­pa­rent­ność.

Black’n’White

0263042001_32_6

OVERSIZED PRINTED T‑SHIRT €49

Być może życie nie jest czar­no-bia­łe, ale siła kon­tra­stu wra­ca na wybie­gi. Trud­no powie­dzieć, że ta uni­wer­sal­na kom­bi­na­cja wyszła kie­dyś z mody, jed­nak w tym sezo­nie ude­rza z jesz­cze więk­szą siłą. Czerń i biel każ­dy inter­pre­tu­je na swój spo­sób – Dia­ne von Fur­sten­berg wybra­ła drob­ną krat­kę, a Joseph Altu­zar­ra posta­wił na paski.

Kombinezony

hmprod

Kom­bi­ne­zon z krót­kim ręka­wem 199 PLN

Uni­for­my prze­no­szą się z prze­my­sło­wych maga­zy­nów do gale­rii sztu­ki. W tym sezo­nie kom­bi­ne­zon wcie­li się w rolę kla­sycz­ne­go gar­ni­tu­ru. To świe­ża pro­po­zy­cja dla szy­kow­nych i wyra­fi­no­wa­nych kobiet zain­spi­ro­wa­na świa­tem tech­ni­ki. Pro­jek­ty zapre­zen­to­wa­ne na poka­zach Dio­ra i Puc­cie­go skra­dły nasze ser­ca dzię­ki dodat­kom – skó­rza­nym paskom, dłu­gim zam­kom i wiel­kim guzi­kom.

Khaki

hmprod (1)

Top with pockets £19.99

Jak nosić casu­al kha­ki, poka­za­ła nam Caro­li­ne de Maigret pod­czas Tygo­dnia Mody HC, łącząc ze sobą mili­tar­ną koszu­lę Cha­nel, bia­łe spodnie i mary­nar­kę over­si­ze. Zie­lo­ny odcień spraw­dzi się nie tyl­ko w mili­tar­nych sty­li­za­cjach. Jason Wu i Ralph Lau­ren poka­za­li wie­czo­ro­wą odsło­nę kolo­ru kha­ki, pre­zen­tu­jąc na wybie­gach zamszo­we sukien­ki z roz­cię­ciem i dłu­gie saty­no­we suk­nie w sty­lu safa­ri.

Gladiatorki

503336_in_xl-480x720

TOMAS MAIER Leather san­dals €325

Przy­wo­dzą na myśl praw­dzi­we bóstwa – Her­ku­le­sa i Afro­dy­tę. Wią­za­ne san­da­ły doda­dzą szy­ku, nie­za­leż­nie od tego czy masz duszę roman­ty­ka czy wojow­ni­ka. Na poka­zach mody zapre­zen­to­wa­no wszyst­kie moż­li­we waria­cje – od mini­ma­li­stycz­nych pro­jek­tów Stel­li McCart­ney, po nut­kę boho w sty­lu Valen­ti­no.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *