10 it-bags sezonu wiosna-lato 2014

Klasyczne, oryginalne, nie można pomylić ich z żadnymi innymi propozycjami. Przedstawiamy Wam 10 najbardziej pożądanych torebek, które zdominowały stylizacje zaprezentowane przez renomowane światowe domy mody.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: shopbop.com, zara.com, net-a-porter.com, chanel.com

650burberry prorsum

1. Bur­ber­ry

Pro­po­zy­cja dla miło­śni­czek lon­dyń­skie­go sty­lu, dale­kie­go od prze­py­chu, pro­ste­go lecz wyra­fi­no­wa­ne­go. Toreb­ka Bur­ber­ry mie­ści się w dło­ni, ma bia­ło-czar­ne sze­ro­kie pasy i jest zapi­na­na na suwak. Kla­sycz­na, ale zgod­na z mary­nar­skim tren­dem. Ide­al­ny doda­tek do let­nich zesta­wów.

chanel-sheet.png.fashionImg.hi

2. Cha­nel

Ta toreb­ka już prze­szła do histo­rii, głów­nie dzię­ki naj­ory­gi­nal­niej­szej inter­pre­ta­cji malar­skie­go moty­wu, któ­ry zdo­mi­no­wał tego­rocz­ne kolek­cje. Sta­ła się nie­zbęd­ni­kiem każ­dej trend­set­ter­ki. Jej bazo­wy kolor to czy­sta biel, ale jest arty­stycz­nie poma­lo­wa­na kolo­ro­wy­mi odcie­nia­mi far­by, piko­wa­na i bez waha­nia może­my powie­dzieć, że sta­nie się kolej­ną kul­to­wą cha­nel­ką!

650Chloe 3 010 PLN

3. Chloe

Mono­chro­ma­tycz­na, w dwóch odcie­niach paste­lo­we­go różu, ze zło­ty­mi obi­cia­mi. Fran­cu­ski szyk!

650D&G 10 765 PLN

4. Dolce & Gab­ba­na

Pod­ręcz­ny kufe­rek zapro­jek­to­wa­ny przez wło­ski duet pro­jek­tan­tów cha­rak­te­ry­zu­je motyw witra­żo­wej wycinanki.Torba D&G jest poręcz­na, ale pojem­na. Dosko­na­ła wło­ska robo­ta!

650givenchy 6 655 PLN

5. Given­chy

Meta­licz­ne dodat­ki są w tym sezo­nie jed­ny­mi z naj­bar­dziej pożą­da­nych akce­so­riów. Toreb­ka Given­chy mie­ni się mie­dzia­nym bla­skiem, ma cien­ki pasek i jest sty­lo­wym wykoń­cze­niem mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cji.

650patrizia pepe 450zl

6. Patri­zia Pepe

Duże tor­by nigdy nie wycho­dzą z mody i są nie­za­stą­pio­nym roz­wią­za­niem dla kobiet, któ­rym trud­no pomie­ścić wszyst­kie pod­ręcz­ne rze­czy w małej koper­tów­ce. Tor­ba Patri­zia Pepe ma kolor ener­ge­tycz­ne­go słoń­ca, ale z powo­dze­niem możesz nosić ją o każ­dej porze roku.

650proenza schouler 5 875 PLN

7. Pro­en­za Scho­uler

Ame­ry­kań­ska mar­ka sły­nie z pro­jek­tów tzw. toreb listo­no­szek. Taka jest naj­now­sza pro­po­zy­cja pro­jek­tan­tów PS, któ­rzy tym razem stwo­rzy­li ją w odcie­niu wio­sen­ne­go fio­le­tu, wykoń­czo­ne­go pozła­ca­ny­mi ele­men­ta­mi.

600Rebecca Minkoff 1 200 PLN

8. Rebe­ca Min­koff

Jeste­śmy pod wra­że­niem! Zako­cha­ły­śmy się zarów­no w kon­struk­cji tor­by, naj­bar­dziej pożą­da­nym kolo­rze sezo­nu – odcie­niu błę­kit­ne­go nie­ba, oraz apli­ka­cjach, któ­re spra­wia­ją, że tego pro­jek­tu nie da się pomy­lić z żad­nym innym.

650Stella MCCartney 3 895 PLN

9. Stel­la McCart­ney

Soczy­sta czer­wień, naresz­cie! Ta tor­ba ma bar­dzo pro­sty fason, a jej meta­lo­wy pasek ople­cio­ny wokół całej kon­struk­cji spra­wia, że jest odpor­na na cię­ża­ry. Uwa­żaj jed­nak, żeby nie prze­sa­dzić.

650ZARA 399zl

10. ZARA

Z domów mody zwra­ca­my się w kie­run­ku naj­po­pu­lar­niej­szej sie­ciów­ki, któ­ra kon­se­kwent­nie lan­su­je wybie­go­we tren­dy. Tym razem w Zarze znaj­dzie­my pudeł­ko­wą bia­łą toreb­kę sowi­cie ozdo­bio­ną meta­lo­wy­mi łań­cu­cha­mi. Z pew­no­ścią nie jest lek­ka, ale uni­wer­sal­na i nada­ją­ca cha­rak­te­ru dziew­czę­cym sty­li­za­cjom.

Któ­rą pro­po­zy­cję wybie­ra­cie?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy