10 instagramów tygodnia

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagrama, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Jak mija Wam pierw­sza waka­cyj­na nie­dzie­la? Mamy nadzie­ję,  że w cią­gu naj­bliż­szych let­nich mie­się­cy nie weź­mie­cie urlo­pu od nasze­go coty­go­dnio­we­go rapor­tu z Insta­gra­ma.

Od pew­ne­go cza­su gwiaz­dy chwa­lą się na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych zdę­cia­mi ze swo­imi czwo­ro­noż­ny­mi pupi­la­mi. Uwiel­bia­my te naj­słod­sze, małe psia­ki, dokład­nie takie, z jakim sfo­to­gra­fo­wa­ła się  blo­ger­ka modo­wa Chia­ra Fer­ra­gni. Czy to przy­pa­dek, że uro­czy szcze­niak w brą­zo­wym futer­ku dosko­na­le współ­gra kolo­ry­stycz­nie z na pew­no nie­przy­pad­ko­wą sty­li­za­cją wło­skiej it – girl?
Nasza redak­cja kibi­cu­je uta­len­to­wa­nym pol­skim pro­jek­tan­tom mody oraz naszym pięk­nym model­kom, dla­te­go sys­te­ma­tycz­nie zaglą­da­my mię­dzy inny­mi na pro­fil Łuka­sza Jemio­ła, któ­ry przed „sezo­nem ogór­ko­wym” zapre­zen­to­wał ultra­ko­bie­cą i baj­ko­wą kolek­cję ubrań na jesień i zimę 2014 roku. Z tej oka­zji nie mogło obyć się bez obo­wiąz­ko­we­go „sel­fie” pro­jek­tan­ta z model­ka­mi (wszyst­kie bar­dzo podob­ne do sie­bie ze wzglę­du na dopię­te grzyw­ki) oraz naczel­ną pol­ską reży­ser­ką poka­zów mody Kasią Soko­łow­ską.

Wspo­mi­na­li­śmy też o ory­gi­nal­nych sło­wiań­skich model­kach i tu mamy na myśli dziew­czy­nę, któ­ra mimo pol­skie­go pocho­dze­nia ma w sobie coś z Pary­żan­ki. Cho­dzi nam o Ewę Wła­dy­mi­ruk z agen­cji Model Plus, któ­ra od kil­ku lat pod­bi­ja wybie­gi naj­lep­szych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Ewę obser­wu­je­my na Insta­gra­mie i podzi­wia­my jej zdję­cia nie tyl­ko z sesji zdję­cio­wych, ale przede wszyst­kim zza ich kulis, bo są rów­nie zdu­mie­wa­ją­ce!

Kolej­ny pol­ski akcent na Insta­gra­mie to woka­list­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nym gło­sie i nie­na­gan­nym guście. Mar­ga­ret pro­mu­je pol­ską modę za gra­ni­cą, dla­te­go na spa­cer po Ber­li­nie zało­ży­ła humo­ry­stycz­ną blu­zę paro­diu­ją­cą pro­jek­ty słyn­ne­go domu mody KENZO, z napi­sem „KENDZO WARSZAWA”, do któ­rej prze­kor­nie dobra­ła bejs­bo­lów­kę oraz ele­ganc­kie kocie oku­la­ry. Pol­ski szyk w wyda­niu Mał­go­si oce­nia­my na szóst­kę z plu­sem!

Tym­cza­sem w wiel­kim świe­cie mody kwit­ną sta­re przy­jaź­nie i nowe zna­jo­mo­ści. Dowo­dem na to pierw­sze jest foto­gra­fia top model­ki, anioł­ka Victoria’s Secret Kar­lie Kloss ze zna­ko­mi­tym foto­gra­fem mody, a pry­wat­nie jej przy­ja­cie­lem – Mario Testi­no. Z kolei na pla­nie sesji zdję­cio­wej fran­cu­ska sty­list­ka Cari­ne Roit­feld pra­co­wa­ła nad kolej­nym nie­prze­cięt­nym lookiem Lady Gagi. Hmm, spo­tka­nie dwóch tak kon­tro­wer­syj­nych oso­bo­wo­ści z pew­no­ścią zaowo­cu­je bar­dzo … nie­ty­po­wy­mi sty­li­za­cja­mi. Jeśli pozna­my je w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu, w następ­ną nie­dzie­lę na pew­no Was o nich poin­for­mu­je­my. Do zoba­cze­nia!

1

FOLLOW: chia­ra­fer­ra­gni

Offi­ce days #the­blon­de­sa­lad­ne­ver­stops

2

FOLLOW:ewaw­la­dy­mi­ruk

E is for Ewa

3

FOLLOW: sty­le­scrap­bo­ok

The rain cau­ght you witho­ut umbrel­la? No pro­blem!

4

FOLLOW: lady­ga­ga

OMG why that face

5

FOLLOW:kar­lie­kloss

more #MATE with mr @MarioTestino ❤️

6

FOLLOW: cari­ne­ro­it­feld

Ste­phen Gan, Cari­ne and guess who? @ladygaga

7

FOLLOW: han­ne­lim

Why not bike in heels? See my #heel­son­whe­els sto­ry on @voguemagazine .com My bike is by@adelineadeline @stellamccartney jump­su­it, sho­es by@Schutz bag by @prada and hat from Cam­bo­dia

8

FOLLOW: kristina_bazan

Out and abo­ut in GVA today. Busy meetings day, wearing this pret­ty Three Flo­or dress and @gucci bag#kaytureonthego #kay­tu­re­out­fits

9

FOLLOW: luka­szje­miol

Sel­fie befor 😉 @kasiasokolowska_official @zuzol@martadixiedyks #luka­szje­miol #fashion #fashionshow#now

10

FOLLOW: margaret_official

Belo­ved. Ber­lin

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy