10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Skąd wziął się pomysł na ran­king 10 naj­lep­szych insta­gra­mów tygo­dnia? Bio­rąc pod uwa­gę zna­cze­nie jakie odgry­wa­ją social media we współ­cze­snym świe­cie oraz zakres jaki obej­mu­ją i milio­ny wier­nych użyt­kow­ni­ków na całej kuli ziem­skiej, a może i dalej- Insta­gram skradł nasze ser­ca i trak­tu­je­my go jako codzien­ny nie­zbęd­nik, pełen infor­ma­cji jak i inspi­ra­cji, nie tyl­ko modo­wych. Ci, któ­rzy je two­rzą to gwiaz­dy show biz­ne­su, począt­ku­ją­cy arty­ści i zwy­kłe oso­by, któ­re potra­fią uchwy­cić pięk­no chwi­li, sta­jąc się nie­zwy­kły­mi dla odbior­ców ich zdjęć. Dziś jak co tydzień wybra­li­śmy dla Was 10 pro­fi­li na Insta­gra­mie, któ­re śle­dzi­my i uwa­ża­my za god­ne uwa­gi.

Zacznie­my, wyjąt­ko­wo od przy­stoj­nych panów, cho­ciaż kolej­ność ta nie powin­na dzi­wić- abso­lut­nie przy­stoj­ni i abso­lut­nie ory­gi­nal­ni- mode­le, przy­ja­cie­le i ulu­bień­cy kobiet na całym świe­cie. Nie spo­sób ode­rwać od nich wzro­ku, a wyspor­to­wa­ne cia­ła i urok oso­bi­sty spra­wia­ją, że opcja fol­low sta­je się ponie­kąd obo­wiąz­kiem. Jon Kor­ta­ja­re­na, któ­re­go syl­wet­kę nie­daw­no opi­sy­wa­ły­śmy w naszej dzia­le zoom on, to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych mode­li na świe­cie. Sek­sow­ny Hisz­pan zaskar­bił sobie sym­pa­tię tysię­cy osób, nie tyl­ko dzię­ki uro­dzie, ale świa­to­po­glą­do­wi, jest szcze­ry i sza­nu­je zarów­no współ­pra­cow­ni­ków jak i fanów. Jon jest począt­ku­ją­cym akto­rem, to jego pasja i wyma­rzo­ny zawód na przy­szłość, uwiel­bia aktyw­ność fizycz­ną, co widać na pierw­szy rzut oka, zna swo­ja war­tość, ale nie wywyż­sza się, a hisz­pań­ski tem­pe­ra­ment spra­wia, że nie spo­sób się z nim nudzić. Dzię­ki insta­gra­mo­wi może­cie śle­dzić barw­ne życie jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych mode­li.

Jego dobry kole­ga po fachu- Andre Hamann- nie­miec­ki model, któ­ry na insta­gra­mie ma jesz­cze licz­niej­sze gro­no fanów, a raczej, jak śmia­ło mogę przy­pusz­czać fanek. Nie­miec­ki model oprócz umię­śnio­ne­go cia­ła, któ­re pokry­te jest w dużej czę­ści tatu­aża­mi, pró­bu­je swo­ich sił jako muzyk, udo­stęp­nia­jąc fil­mi­ki, na któ­rych gra na gita­rze, dzię­ki temu skra­da ser­ca kolej­nym kobie­tom, któ­re nie mogą ode­rwać wzro­ku od tego, uzna­ne­go przez nie jed­ną z nas za ide­ał męż­czy­zny.

Po tak dobrym począt­ku i wyso­ko posta­wio­nej poprzecz­ce, nie zwal­nia­my tem­pa i pole­ca­my pro­fil bie­liź­nia­ne­go gigan­ta- mar­ki Vic­to­ria’ Secret. Ide­al­ny, żeby na bie­żą­co obser­wo­wać kolej­ne kolek­cje, czy też sesje zdję­cio­we na raj­skim pla­żach oraz moty­wo­wać się do dba­nia o syl­wet­kę, patrząc na ide­al­ne cia­ła Anioł­ków, do któ­rych nie­daw­no dołą­czy­ła Polka- Moni­ka Jaga­ciak. Jej pro­fil jest kolej­ną pro­po­zy­cją, Jac, bo tak nazy­wa­na jest w świe­cie mody, to mło­dziut­ka model­ka, któ­ra dum­nie pro­mu­je naszą uro­dę za gra­ni­cą. Nie może­my docze­kać się kolej­nych kam­pa­nii z jej udzia­łem.

Czas na naj­bar­dziej aktyw­ne oso­by na insta­gra­mie, czy­li blo­ger­ki.

Jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych to Kri­sti­na Bazan, któ­ra jest autor­ką blo­ga Kay­tu­re, pocho­dzi ze Szwaj­ca­rii, a na insta­gra­mie śle­dzi ją ponad 1,7 milio­na osób. Codzien­nie dostar­cza nam nowych inspi­ra­cji, doda­jąc po kil­ka zdjęć, któ­re przy­bli­ża­ją nam jej barw­ne życie i sty­li­za­cje, peł­ne pro­jek­tów naj­lep­szych domów mody.

Ken­za Zouiten, czy­li Szwedz­ka pięk­ność, to kolej­na z blo­go­wej sfe­ry, któ­rej pro­fi­lu nie spo­sób omi­nąć w naszym ran­kin­gu. Jej Insta­gram nale­ży do naj­lep­szych, popu­lar­na i cenio­na na całym świe­cie, sty­li­za­cje, któ­re pro­po­nu­je zawsze urze­ka­ją, tak samo jak jej uro­da. Ken­za podró­żu­je po świe­cie, a my śle­dzi­my jej życie z wypie­ka­mi na twa­rzy.

Jeżeli poprzednie Instagramy były Wam znane, czas poszukać mniej popularnych acz równie interesujących profili.

@5inchandup to pro­fil San­dry Hagel­stam, fin­landz­kiej blo­ger­ki, któ­rej Insta­gram pełen jest arty­zmu i inspi­ra­cji. San­dra to fan­ka mody (jak każ­da z nas), któ­ra stu­diu­je pro­jek­to­wa­nie w Lon­dy­nie. Dusza arty­sty, znaw­czy­ni obo­wią­zu­ją­cych tren­dów, a tak­że bywal­czy­ni salo­nów. Pięk­na blon­dyn­ka nie raz Was zasko­czy, a jej zdję­cia na pew­no przy­pad­ną do gustu.

@jdfashionfreak to pol­ski akcent wśród dzi­siej­szych pro­po­zy­cji. Doro­ta Gol dzie­li swo­je życie mie­dzy Pol­ską, a Rosją, pro­wa­dząc blo­ga JDFa­shion­Fre­ak. Jej sty­li­za­cje peł­ne są mod­nych dodat­ków, zawsze na bie­żą­co w kwe­stii mody, inspi­ru­je nas i pro­mu­je ulicz­ny styl, w naj­lep­szym wyda­niu.

@mojepisaki to Insta­gram pełen rysun­ków, wyko­na­nych przez Mario­lę Pie­cho­wicz, któ­ra szki­cu­je posta­ci pol­skie­go show biz­ne­su, a co naj­waż­niej­sze, może­cie zna­leźć tam obraz­ki dla Vers-24, boha­ter­ką jed­ne­go z nich jest nasza redak­tor naczel­na- India. Pole­ca­my!

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.56.59

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.58.32

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.52.06
FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.54.51

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.55.57

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 10.53.49
FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 11.00.11

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 11.03.05

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 11.04.17

FOLLOW: 

Zrzut ekranu 2015-05-24 o 11.05.15

FOLLOW: 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 instagramów tygodnia
Najlepsze świece zapachowe
W kręgach minimalizmy – moda vs. wnętrzeKomentarze

komen­ta­rzy