10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Witaj­cie w nie­dziel­ny pora­nek. Jak co tydzień, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was prze­gląd dzie­się­ciu pro­fi­li na Insta­gra­mie, któ­re naj­bar­dziej nas urze­kły i zain­spi­ro­wa­ły. Może zain­spi­ru­ją tak­że Was? Zobacz­cie.

Na począ­tek daw­ka mega pozy­tyw­nej ener­gii od @designlovefest. Bri Eme­ry to autor­ka blo­ga o tema­ty­ce lifestyle’owej- od mody po wystrój wnętrz. Jej pro­fil jest pełen kolo­ro­wych zdjęć, któ­re two­rzą ener­ge­ty­zu­ją­cą całość. Dla tych, któ­rzy zaraz po prze­bu­dze­niu się zaglą­da­ją na Insta­gram to ide­al­ny spo­sób na roz­po­czę­cie dnia w pozy­tyw­nym nastro­ju i z uśmie­chem na twa­rzy.

@viennawedekind to blo­ger­ka, aktor­ka i foto­graf. Z połą­cze­nia tych trzech zawo­dów nie mogło wyjść nic inne­go, niż este­tycz­ny i mini­ma­li­stycz­ny pro­fil. Codzien­na daw­ka modo­wych inspi­ra­cji gwa­ran­to­wa­na. Must have do fol­lo­wo­wa­nia dla tych z Was, któ­re chcą wie­dzieć, co tak napraw­dę zna­czy „less is more” oraz jak łączyć tren­dy z wybie­gów w sty­lu mini­mal.

Sty­lo­wo ubra­ny bru­net z zaro­stem, połą­cze­nie lum­ber­sek­su­al­ne­go z metro­sek­su­al­nym, czy­li nadal na topie. Dro­gie Panie, czas obser­wo­wać @giottocalendoli. Na jego pro­fi­lu znaj­dzie­cie głów­nie zdję­cia modo­we – looki ze stre­et style’u, etc. Więc nawet jeśli bez­po­śred­nio nie zain­spi­ru­je­cie się out­fi­ta­mi na jego Insta­gra­mie, to na pew­no będzie to dobra wska­zów­ka dla Waszych face­tów. A jeże­li jeste­ście szczę­śli­wy­mi sin­giel­ka­mi, będzie­cie mogły podzi­wiać przy­stoj­ne­go Wło­cha i jego luź­ny, ele­ganc­ki styl. Same pozy­ty­wy !

Pisa­li­śmy już o Kri­sti­nie Bazan, Fio­nie Zanet­ti, więc naj­wyż­szy czas na trze­cią oso­bę ze słyn­ne­go Kay­Te­am. @jameschardon to biz­ne­so­wy part­ner Kri­sti­ny – pra­cu­je przy współ­two­rze­niu blo­ga, głów­nie za obiek­ty­wem apa­ra­tu. Na jego pro­fi­lu może­cie zna­leźć rela­cje z podró­ży, zdję­cia z kam­pa­nii, w któ­rych bie­rze udział Kri­sti­na, a tak­że zabaw­ne sel­fies, głów­nie scre­en­sho­ty ze Snap­cha­ta. Pole­ca­my.

Kocha­my takie Insta­gra­my jak @acupofchic. Pięk­ne zdję­cia utrzy­ma­ne w sty­lu suro­we­go mini­ma­li­zmu, w jed­no­li­tej kolo­ry­sty­ce, z kon­cep­cją od począt­ku do koń­ca. Wiel­ka i prze­pięk­na daw­ka inspi­ra­cji w każ­dej dzie­dzi­nie życia. Obser­wuj­cie, jeże­li tak jak my kocha­cie połą­cze­nie bie­li, czer­ni, sza­ro­ści i pudro­we­go różu.

Rima Vaidi­la (@rima_rama) to kwin­te­sen­cja natu­ral­no­ści i pro­sto­ty. Oprócz blo­go­wa­nia, zaj­mu­je się mode­lin­giem – repre­zen­tu­je ją jed­na z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych agen­cji na świe­cie, czy­li Next. Wie­cie, że model­ki mają swój wła­sny styl, któ­ry jest inspi­ra­cją dla wie­lu. Rima wsta­wia na swój Insta­gram głów­nie zdję­cia sty­li­za­cji, więc nic na pew­no Wam nie umknie.

Robin H. – tak pisze o sobie na Insta­gra­mie. Wia­do­mo, że zdję­cia robi iPho­nem i miesz­ka w Lon­dy­nie. Wła­śnie to mia­sto jest głów­ną atrak­cją pro­fi­lu Robi­na. Kli­ma­tycz­ne zdję­cia two­rzą­ce nie­zwy­kłą całość, sta­no­wią mini prze­wod­nik po Nothing Hill, Ken­sing­ton czy Hol­land Park. Redak­cja Vers-24 jest pod wra­że­niem. Chce­cie wie­dzieć cze­mu? Obser­wuj­cie @sixsevensix.

@christophschaller to 23-let­ni foto­graf i reży­ser. Na swo­im kon­cie posia­da publi­ka­cje w takich maga­zy­nach jak VOGUE Ita­lia, New York Maga­zi­ne, NYLON Japan czy GQ Ger­ma­ny. Na insta­gra­mo­wym pro­fi­lu znaj­dzie­cie zdję­cia z backstage’u, sesji zdje­cio­wych oraz zwy­kłych miejsc uchwy­co­nych w nie­zwy­kły spo­sób.

Na Insta­gra­mie @amandastas cze­ka na Was za to wie­le zdjęć kla­sycz­nych out­fi­to­wych roz­wią­zań prze­pla­ta­ją­cych się z fotkami…jedzenia. Połą­cze­nie pozor­nie nie­moż­li­we, a jed­nak. Autor­ka blo­ga choclateheels.com oprócz mody, kocha zdro­we odży­wia­nie, więc może­cie zain­spi­ro­wać się podwój­nie.

Naj­lep­sze zosta­je zawsze na koniec. W tym przy­pad­ku mowa o Insta­gra­mie @robertoderosa. Rober­to jest blo­ge­rem modo­wym; uro­dził się we Wło­szech, miesz­ka w Chi­nach, a kil­ka lat temu miesz­kał tak­że w War­sza­wie, któ­rą odwie­dził ostat­nio na parę dni. My mie­li­śmy oka­zję poznać go oso­bi­ście – jest nie­sa­mo­wi­cie ser­decz­ny, pełen pozy­tyw­nej ener­gii i oczy­wi­ście zawsze sty­lo­wo ubra­ny. Zaj­rzyj­cie na jego Insta­gram, bar­dzo cie­ka­wie go pro­wa­dzi. No i koniecz­nie śledź­cie, co dzie­je się na Vers-24, żeby­ście przy­pad­kiem nie prze­ga­pi­li nasze­go wywia­du z Rober­to…

tumblr_mqs3c1UduV1qhg8dno1_1280

FOLLOW: 

11049393_997104703648118_805356779_n

FOLLOW: 

10979642_811095538945341_637643016_n

FOLLOW: 

11084618_804871192942050_642757279_n

FOLLOW: 

10899021_1555135358093263_1366008851_n

FOLLOW: 

11055493_1586883118231090_1633219887_n

FOLLOW: 

1388803_1558569847730150_1562793806_n

FOLLOW: 

11084738_1060865110597895_1399761685_n

FOLLOW: 

1597319_849506971785423_1660717252_n

FOLLOW: 

11007944_967449799934150_1445477845_n

FOLLOW: 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 instagramów tygodnia
Najlepsze świece zapachowe
W kręgach minimalizmy – moda vs. wnętrzeKomentarze

komen­ta­rzy