10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Nade­szła wio­sna, a wraz z nią pięk­niej­sza pogo­da i- mamy nadzie­ję- lep­sze nastro­je. Dni zaczy­na­ją być coraz dłuż­sze i mniej przy­tła­cza­ją­ce, a świat wokół nas sta­je się pięk­niej­szy i bar­dziej barw­ny. Ten pięk­ny nie­dziel­ny pora­nek spędź­cie więc w naszym towa­rzy­stwie- z prze­glą­dem 10 insta­gra­mów tygo­dnia. Będzie kolo­ro­wo.

(Pra­wie) codzien­na daw­ka out­fi­to­wych inspi­ra­cji w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu plus kadry z codzien­ne­go życia? Blo­ger­ka @brittanybathgate wie jak sku­pić uwa­gę swo­ich obser­wa­to­rów. Oprócz jej insta­gra­ma, zaj­rzyj­cie koniecz­nie na blo­ga, do któ­re­go link macie poda­ny w opi­sie- napraw­dę war­to.

@fionazanetti to naj­bliż­sza przy­ja­ciół­ka blo­ger­ki Kri­sti­ny Bazan (o któ­rej pisa­li­śmy nie­daw­no w naszym prze­glą­dzie insta­gra­mów). Na jej kon­cie znaj­dzie­cie codzien­ne rela­cje z podró­ży, kam­pa­nii, któ­re robią razem z Kri­sti­ną oraz pozna­cie inną odsło­nę jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­ge­rek dzię­ki krót­kim fil­mi­kom, któ­re publi­ku­je Fio­na. Każ­dy, kto myślał, że blo­ger­ki to nud­ne i humo­rza­ste dziew­czy­ny, natych­miast zmie­ni zda­nie. Oprócz tego znaj­dzie­cie bar­dzo dużo modo­wej tre­ści, któ­ra dzię­ki nie­sa­mo­wi­te­mu spo­so­bo­wi przed­sta­wie­nia na zdję­ciach, przy­pra­wia o szyb­sze bicie ser­ca wszyst­kie praw­dzi­we fashio­nist­ki.

Insta­gram zro­dzo­ny z miło­ści do podró­ży i foto­gra­fii. @charissa_fay uwiel­bia foto­gra­fo­wać pięk­ne miej­sca na całym świe­cie, wśród nich kawiar­nie. Ze swo­je­go insta­gra­ma stwo­rzy­ła- mniej lub bar­dziej świa­do­mie- mini prze­wod­nik po tych naj­bar­dziej kli­ma­tycz­nych. Sprawdź­cie i daj­cie znać, czy jeste­ście zachwy­ce­ni rów­nie moc­no jak redak­cja Vers-24.

Była mowa o pięk­nych kawiar­niach, więc nie mogło w naszym prze­glą­dzie zabrak­nąć kon­ta, na któ­rym głów­ną rolę odgrywa…kawa. Od niej zaczy­na­my każ­dy pora­nek, jej aro­mat koja­rzy się z cudow­ny­mi chwi­la­mi, więc od tej pory jej widok sko­ja­rzy Wam się z insta­gra­mem @juliettebelangerc. Z ponad sze­ściu­set zdjęć, pra­wie trzy czwar­te poświę­co­ne jest kawie. Dla ich miło­śni­czek kon­to Juliet­te jest obo­wiąz­ko­we do obser­wo­wa­nia.

Pozo­sta­jąc w tema­ty­ce kawiar­nia­nej, kolej­nym odkry­ciem tygo­dnia jest insta­gram @paulina_kolondra. Miesz­ka­ją­ca we Wro­cła­wiu Pau­li­na pro­wa­dzi blo­ga kuli­nar­ne­go (link macie w opi­sie) i zaj­mu­je się pro­fe­sjo­nal­ną foto­gra­fią żyw­no­ści. Jak wia­do­mo, zro­bie­nie korzyst­ne­go zdję­cia jedze­nia nie nale­ży do naj­prost­szych, więc zaj­rzyj­cie na kon­to Pau­li­ny i zain­spi­ruj­cie się.

Kolej­ny blog, tym razem podróż­ni­czy. Maris­sa Cox (@ruerodier) miesz­ka w Pary­żu, ale kocha zwie­dzać świat. Na swo­im insta­gra­mie łączy podró­że z zami­ło­wa­niem do mody i… jedze­nia. Wszyst­ko uchwy­co­ne w moż­li­wie naj­lep­szym momen­cie, zdję­cia świet­nej jako­ści, bar­dzo moty­wu­ją­ce do rusze­nia się z kana­py (oczy­wi­ście dopie­ro po doczy­ta­niu nasze­go prze­glą­du insta­gra­mów do koń­ca) i zwie­dza­nia świa­ta. Uwa­ga, zdję­cia z Fili­pin napraw­dę spra­wia­ją, że mamy ocho­tę się tam natych­miast tele­por­to­wać.

@jasminedowling to sty­lo­wa mini­ma­list­ka. Na jej insta­gra­mie domi­nu­je oczy­wi­ście biel, ale jest ona sub­tel­nie i este­tycz­nie prze­ła­ma­na. To, co zwró­ci­ło naszą uwa­gę, to cie­ka­we mode­le oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych- mamy ostat­nio obse­sję na tym punk­cie. Jeśli Wy tak­że- zobacz­cie nasz subiek­tyw­ny prze­gląd dzie­się­ciu naj­cie­kaw­szych mode­li na wio­snę. I fol­lo­wuj­cie oczy­wi­ście insta­gram Jasmi­ne.

Zami­ło­wa­nie do mody, kotów oraz pięk­nych zdjęć zna­la­zło swo­je odzwier­cie­dle­nie w insta­gra­mie @bohotailor. Pro­wa­dzą­ca go Helen-Jay­ne zaj­mu­je się foto­gra­fią mody ulicz­nej, a w wol­nych chwi­lach uwiel­bia foto­gra­fo­wać swo­je koty- Meeko oraz Rocky’ego. Więk­szość zdjęć utrzy­ma­na jest w bie­li i odcie­niach nie­bie­skie­go- per­fek­cyj­nie.

Obo­wiąz­ko­wy insta­gram dla każ­dej kocha­ją­cej modę kobie­ty- @sofievalkiers. Felie­to­nist­ka w chiń­skim Vogue’u doda­je kil­ka zdjęć dzien­nie, doku­men­tu­jąc każ­dą chwi­lę ze swo­je­go życia krę­cą­ce­go się głów­nie wokół mody. Rela­cje z Fashion Week, naj­now­szych kam­pa­nii domów mody oraz tren­dów na dany sezon macie więc pod ręką.

Na koniec coś dla tych z Was, któ­re chcia­ły­by dobrze ubrać swo­ich face­tów i potrze­bu­ją inspi­ra­cji, lub chcą jedy­nie popa­trzeć na dobrze ubra­ne­go face­ta. @robertoderosa to połą­cze­nie wło­skie­go tem­pe­ra­men­tu (i uro­dy) oraz świet­ne­go wyczu­cia sty­lu. Pięk­ne zdję­cia, przy­stoj­ny męż­czy­zna, któ­re­go sty­lo­we mot­to brzmi: na luzie, lecz ele­ganc­ko. Ach, cze­goś wię­cej potrze­bu­je­cie?

1

FOLLOW: 

2

FOLLOW: 

3

FOLLOW: 

4

FOLLOW: 

5

FOLLOW: 

6

FOLLOW: 

7

FOLLOW: 

8

FOLLOW: 

9

FOLLOW: 

10

FOLLOW: 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 instagramów tygodnia
Najlepsze świece zapachowe
W kręgach minimalizmy – moda vs. wnętrzeKomentarze

komen­ta­rzy