10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Witaj­cie. Jak co tydzień przy­no­si­my Wam świe­żą por­cję dzie­się­ciu kont na insta­gra­mie, któ­re- mamy nadzie­ję- zain­spi­ru­ją Was podob­nie jak redak­cję Vers-24. Bez zbęd­nych wstę­pów- zaczy­na­my.

Pierw­sze miej­sce w tym tygo­dniu to nasze wiel­kie insta­gra­mo­we odkry­cie- @thegrannygram. To nie­wąt­pli­wie naj­bar­dziej cool bab­cia na świe­cie z ogrom­nym dystan­sem do wła­snej oso­by i ota­cza­ją­ce­go ją świa­ta. Opis na jej insta­gra­mie mówi sam za sie­bie ‘Age is just  num­ber’, a zdję­cia poka­zu­ją, że marzyć moż­na w każ­dym wie­ku. Zwy­kłą- nie­zwy­kłą bab­cię fol­lo­wu­je ponad 35 tysię­cy ludzi, w tym Cara Dele­vin­gne. Jeste­śmy pod wra­że­niem.

Nasz dru­gi inspi­ru­ją­cy insta­gram nale­ży do Kri­sti­ny Bazan (@kristina_bazan). Kri­sti­ny chy­ba niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać, a kto jesz­cze jej nie fol­lo­wu­je- niech zro­bi to natych­miast. Ta pocho­dzą­ca ze Szwaj­ca­rii blo­ger­ka high fashion ma zale­d­wie 21 lat, blo­ga pro­wa­dzi od czte­rech, a wzo­ru­ją się na niej milio­ny. My uwiel­bia­my Kri­sti­nę za jej ele­ganc­ki styl, uśmiech, mega­po­zy­tyw­ne nasta­wie­nie do czy­tel­ni­ków i za… WSZYSTKO!

Jeśli kocha­cie koron­ko­wą bie­li­znę, koniecz­nie odwiedź­cie kon­to @charlotte_rouge, a przy naj­bliż­szej oka­zji tak­że i butik. Kobie­ca część naszej redak­cji jest zako­cha­na nie tyl­ko w Insta­gra­mie mar­ki, ale też w rze­czach, jakie ofe­ru­je. Dziew­czę­ca i jed­no­cze­śnie nie­zwy­le zmy­sło­wa to epi­te­ty, jaki­mi okre­śli­my kobie­tę noszą­cą bie­li­znę od Char­lot­te Rouge. Jak naj­bar­dziej pole­ca­my.

Jeśli jeste­ście fana­mi skraj­ne­go mini­ma­li­zmu- z pew­no­ścią jego spo­rą daw­kę znaj­dzie­cie na Insta­gra­mie mar­ki COS. Dużo bie­li i paste­li, zdję­cia z kam­pa­nii i cie­ka­we fil­mi­ki- to wszyst­ko może­cie zaleźć wpi­su­jąc w wyszu­ki­war­ce @cosstores.

Na kon­cie Caro­li­ny Eng­man (@carolinaengman)- szwedz­kiej blo­ger­ki i model­ki dużo inspi­ra­cji mogą zna­leźć fani Insta­gra­mów utrzy­ma­nych w sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce. Caro­li­na, pomi­mo dzie­le­nia się nie­mal każ­dym momen­tem swo­jej modo­wej dzia­łal­no­ści, zda­je się mieć ogrom­ne poczu­cie este­ty­ki. Wszyst­kie zdję­cia two­rzą nie­zwy­kle spój­ną całość, więc zachę­ca­my do śle­dze­nia pro­fi­lu Caro­li­ny.

Kolej­na blo­ger­ka w zesta­wie­niu to @adenorah. Na kon­cie Fran­cuz­ki znaj­dzie­my spo­rą daw­kę high fashion- sty­li­za­cje, zdję­cia z wybie­gów czy sesji do eks­klu­zyw­nych maga­zy­nów. Co oprócz tego? Zaj­rzyj­cie i prze­ko­naj­cie się sami! Po codzien­ną daw­kę mody (i nie tyl­ko) zaj­rzyj­cie też koniecz­nie do @eleonoracarisi.

Wszy­scy chy­ba lubią este­tycz­ne Insta­gra­my, więc w naszym zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć @mija_mija. Swo­je kon­to okre­śla mia­nem połą­cze­nia mini­ma­li­zmu i kali­for­nij­skie­go luzu. Znaj­dzie­my dużo zdjęć otgo­wa­nych #lon­don­do­ors (chy­ba wszy­scy lubią te nie­sa­mo­wi­te kolo­ro­we drzwi do lon­dyń­skich miesz­kań, praw­da?). Wszyst­kie zdję­cia są świet­nej jako­ści, aż cię­żo uwie­rzyć, że więk­szość wyko­na­na zosta­ła iPho­nem.

Tanya Evsy­uko­va czy­li insta­gra­mo­wa @tanyadestiny jest foto­gra­fem, więc nie ma się co dzi­wić, że na swo­im kon­cie ma ponad 117 tysię­cy obser­wu­ją­cych. Tanya dużo podró­żu­je, a my śle­dząc ją uda­je­my się w te podró­że wraz z nią. Całe kon­to two­rzy kli­ma­tycz­ny Insta-prze­wod­nik po świe­cie, głów­nie jed­nak są to Nowy Jork i Paryż. Nawet zwy­kłe zdję­cie papie­ro­we­go kub­ka z kawą i dziel­ni­cą Soho w tle jest genial­ne.

Na koniec Insta­gram dosyć bli­ski redak­cji Vers-24, bo nale­żą­cy do redak­tor naczel­nej dzia­łu fashion- Yani­ny @diaryofdays. Kli­mat doda­wa­nych przez nią zdjęć jest magicz­ny i cięż­ko było nam zna­leźć dru­gie rów­nie feno­me­nal­ne kon­to. Yani­na na swo­im kon­cie doku­men­tu­je waż­niej­sze momen­ty swo­je­go życia,a zwy­kłe zdję­cie z kawiar­ni na jej Insta­gra­mie prze­sta­je być zwy­czaj­ne. Zaj­rzyj­cie koniecz­nie- to must fol­low dla każ­de­go, kto lubi taką sty­li­sty­kę.

1

FOLLOW: 

7

FOLLOW: 

3

FOLLOW: 

4

FOLLOW: 

2

FOLLOW: 

5

FOLLOW: 

6

FOLLOW: 

8

FOLLOW:  

9

FOLLOW: 

10

FOLLOW: 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy