10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Gosia Bere­za
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Witaj­cie w pierw­szym dniu lute­go. Nie­któ­rzy twier­dzą, że jest to naj­chłod­niej­szy mie­siąc, ale póki co nie może­my narze­kać na pogo­dę, któ­ra jest w tym roku dla nas bar­dzo łaskwa. Z pew­no­ścią bar­dziej niż dla miesz­kan­ców Nowe­go Jor­ku.

Jed­nak nawet sza­le­ją­ce w nim burze śnież­ne nie powstrzy­ma­ją gwiazd przed podzie­le­niem się naj­now­szym zdję­ciem ze swo­imi fana­mi na Insta­gra­mie, nie­za­leż­nie czy mia­ło­by to być per­fek­cyj­ne sel­fie czy widok na ośnie­żo­ne uli­ce ame­ry­kań­skiej sto­li­cy mody. Nowy Jork lubi inspi­ro­wać gwiaz­dy, a my lubi­my inspi­ro­wać Was, dla­te­go też zapra­sza­my do lek­tu­ry i pod­glą­da­nia nowo­jor­skiej codzien­no­ści tych, któ­rzy mają tysią­ce obser­wa­to­rów na swo­ich pro­fi­lach. Jeśli jesz­cze nie dołą­czy­li­ście do ich gro­na- zrób­cie to koniecz­nie, a z pew­no­ścią nie poża­łu­je­cie. Miłej nie­dzie­li!

@amy_marietta czy­li Amy Nico­le Mariet­ta to dzien­ni­kar­ka oraz blo­ger­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w modzie, muzy­ce i podró­żach. Swo­je życie dzie­li pomię­dzy Nowy Jork a Los Ange­les. Na poran­ny spa­cer ze swo­im bul­do­giem fran­cu­skim (któ­ry tak­że ma swo­je kon­to na Insta­gra­mie @batpignyc) wybra­ła się do dziel­ni­cy West Vil­la­ge.

Bia­łe sne­aker­sy w połą­cze­niu ze śnie­giem? Tak! @garancedore udo­wad­nia że zimą też moż­na być cool, cho­ciaż­by wybie­ra­jąc buty od Com­mon­Pro­jects. All whi­te eve­ry­thing górą!

Kolej­ną daw­kę zdjęć przy­kry­te­go śnie­giem Nowe­go Jor­ku znaj­dzie­cie u @cityandaperture. Nie­sa­mo­wi­ty kli­mat całej gale­rii jest jak mini­prze­wod­nik po tym wspa­nia­łym mie­ście. Times Squ­are, Bro­oklyn Brid­ge czy Man­hat­tan to tyl­ko nie­któ­re miej­sca, w któ­re wyru­sza­my leżąć w łóż­ku i prze­glą­da­jąc jego zdję­cia.

Jeśli lubi­cie inst­gra­my, na któ­rych kró­lu­ją zdję­cia Insta­Si­ze- koniecz­nie zaj­rzyj­ce na kon­to @kat_in_nyc. Jak na foto­gra­fa przy­sta­ło- jej inst­gra­mo­we ‘port­fo­lio’ jest impo­nu­ją­ce- każ­de zdję­cie to małe dzie­ło sztu­ki; razem two­rzą nie­sa­mo­wi­cie inspi­ru­ją­cą arty­stycz­ną foto-opo­wieść, do obej­rze­nia któ­rej Was zachę­ca­my.

Co zro­bić, gdy wokół sza­le­je śnież­na burza, a wiatr wyry­wa z rąk para­sol­kę? Zapo­zo­wać do zdję­cia tak jak zro­bi­ła to Nata­lie Suarez (@natalieoffduty)- miesz­ka­ją­ca w NYC model­ka i blo­ger­ka. Duża daw­ka modo­we­go con­ten­tu gwa­ran­to­wa­na.

Anio­łek Victoria’s Secret @karliekloss po powro­cie z Pary­ża do Nowe­go Jor­ku zda­wa­ła się być nie­zwy­kle szczę­śli­wa, pozu­jąc przed domem bez płasz­cza (brrrr), w odróż­nie­niu do zawsze szcze­rej do bólu @manrepeller, któ­ra do swo­je­go zdję­cia z NYC wie­le mówią­cy opis ‘What the f, Toto’.

Na insta­gra­mie @galagonzlez oprócz per­fek­cyj­nych sel­fie (już wkrót­ce na Vers-24 poja­wią się pora­dy na ten temat, #stay­tu­ned) znaj­dzie­cie zdję­cia z podró­ży, backstage’y sesji czy kam­pa­nii rekla­mo­wych.

Nowo­jor­ska blo­ger­ka @somethingnavy ide­al­nie przy­go­to­wa­ła się na śnieg. Jej must have na zimo­we dni to skin­ny jeans, swe­ter od J Brand, ocie­pla­ne Hun­te­ry i kla­sycz­ne Ray-Bany. No i naj­waż­niej­sza ozdo­ba każ­dej kobie­ty czy­li pięk­ny i sze­ro­ki uśmiech.

Za to @thefshionguitar zimo­we dni spę­dza ze swo­imi dzieć­mi. Na jej kon­cie oprócz zdjęć prze­ślicz­nych malu­chów znaj­dzie­cie styl­za­cje, rela­cje z wybie­gów i pięk­ne wido­ki Nowe­go Jor­ku. Wszyst­ko jasne i przej­rzy­ste. Nie pozo­sta­je nic inne­go, jak wci­snąć ‘fol­low’.

1

FOLLOW: 

Bogie’s first “bliz­zard.”  by the AMAZING @itsneilb

2

FOLLOW: 

Hi loves!!! Just ano­ther snow pho­to if you whe­re won­de­ring what we’re tal­king abo­ut in #NYC. ❄️❄️❄️

3

FOLLOW: 

What the f, Toto.

4

FOLLOW: 

❄️❄️❄️❄️#trap­pe­din­NYC | @charlottesimone_@5thhouseprgirls

5

FOLLOW: 

I wish the snow could stay a bit lon­ger. One day is not eno­ugh

6

FOLLOW: 

Bliz­zard bun­ny.

7

FOLLOW: 

It wasn’t that bad after all •#snow­storm #juno#westvillage #newy­ork #thefashionguitar#thefashionguitarinnewyork #micro­fa­shion

8

FOLLOW: 

#Blizzard2015 can’t stop me! I got my hands on the last seat on the very last fli­ght out of Paris into NYC today! ✈️

9

FOLLOW: 

SNOWDAY 

10

FOLLOW: @kat_in_nyc

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy