10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

1

Insta­gra­my, któ­re co tydzień dla Was wybie­ra­my, to wyjąt­ko­we pro­fi­le osób, któ­re publi­ku­ją regu­lar­nie na swo­ich kon­tach zdję­cia wyko­na­ne ze szcze­gól­ną im sta­ran­no­ścią, wypra­co­wa­nym sty­lem i cha­ry­zmą. Pośród setek przy­go­to­wa­nych przez nich ujęć, każ­de zasłu­gu­je na uwa­gę i sym­bo­licz­ne­go laj­ka. Nie moż­na odmó­wić im jako­ści, cie­ka­we­go punk­tu widze­nia albo uro­dy auto­ra. Tak jest też tym razem, dla­te­go pole­ca­my zapo­znać się bli­żej z każ­dym, z 10 przed­sta­wio­nych pro­fi­li, żeby uła­twić Wam zada­nie, przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki opis, któ­ry wyja­śnia nasz wybór, wystar­czy, że wpi­sze­cie w wyszu­ki­war­kę ich nazwy i sami się prze­ko­na­cie.

@amineteawayfromsnow to pro­fil Michel­le Lau, któ­rą samą cięż­ko zna­leźć w cało­ści na któ­rym­kol­wiek z jej insta­gra­mo­wych zdjęć, mimo całej cie­ka­wo­ści, jak pre­zen­tu­je się zna­na blo­ger­ka, nie ujmu­je to jej zdję­ciom, któ­re uka­zu­ją ota­cza­ją­cą ją rze­czy­wi­stość wśród, któ­rej może­my dopa­try­wać się cho­ciaż­by jej syl­wet­ki. Nie bra­ku­je za to pięk­nych wido­ków, monu­men­tal­nych budyn­ków, czy poran­nej kawy, a tak­że mod­nych dodat­ków i dzieł pro­jek­tan­tów, czy­li wszyst­ko to co powin­no znaj­do­wać się na insta­gra­mie. Tak jest tutaj, pięk­ne zdję­cia, zobacz­cie i zain­spi­ruj­cie się sami.

Emma­nu­el­le Alt, zna­na w bran­ży jako redak­tor naczel­na Vogue Paris, publi­ku­je na swo­jej stro­nie przede wszyst­kim sesje, okład­ki i zdję­cia z backstage’u do kolej­nych nume­rów fran­cu­skiej wer­sji biblii mody, dzię­ki temu możesz bli­żej zapo­znać się z jej pra­cą. Emma­nu­el­le wspo­mi­na też swo­je ulu­bio­ne nume­ry i naj­now­sze foto­gra­fie poja­wia­ją­ce się na łamach gaze­ty, a sama jest ist­ną iko­ną sty­lu.

Pozo­sta­jąc w Pary­żu wybra­ły­śmy pro­fil pięk­nej model­ki miesz­ka­ją­cej w mie­ście miło­ści. Anna zgro­ma­dzi­ła ponad 54 tysią­ce obser­wu­ją­cych, publi­ku­jąc foto­gra­fie z barw­ne­go życia pięk­nej kobie­ty. Poja­wia­ją się wszyst­kie typo­we wpi­sy jak przy­sta­ło na ten popu­lar­ny, wir­tu­al­ny album zdjęć. Nie moż­na odmó­wić jej arty­zmu i talen­tu, bo każ­de z 1949 zdjęć war­te jest uwa­gi i spodo­ba się każ­de­mu. @fashion_salad to wzo­ro­wy pro­fil, któ­ry może być inspi­ra­cją dla począt­ku­ją­cych, jak i wier­nych fanów insta­gra­mu.

Figt­ny to zago­rza­ła zwo­len­nicz­ka Nowe­go Jor­ku i kla­sycz­ne­go sty­lu, z wyszcze­gól­nie­niem jej ulu­bio­nej czer­ni. Zdję­cia to pro­ste, ale traf­ne kadry przed­sta­wia­ją­ce jej mini­ma­li­stycz­ną gar­de­ro­bę, napraw­dę pięk­ne, wręcz ide­al­ne. Cały pro­fil jest spój­ny, wyglą­da dobrze zarów­no w zbli­że­niu na poszcze­gól­ne foto­gra­fie, ale tak­że patrząc na nie powierz­chow­nie, z góry, zaglą­da­jąc tu na chwi­lę nie spo­sób obej­rzeć jed­ne­go zdję­cia, to wabik, żeby zapo­znać się całym pro­fi­lem, któ­ry autor­ka zacho­wa­ła w bia­ło-czar­nej kolo­ry­sty­ce. Pole­ca­my!

Kim Kar­da­shian czy­li naj­po­pu­lar­niej­szy w tej chwi­li pro­fil na Insta­gra­mie, Kim tym samym wyprze­dzi­ła poprzed­nie­go fawo­ry­ta- Justi­na Bie­be­ra, któ­ry zastał two­rzą naj­now­szej kolek­cji bie­li­zny Calvi­na Kle­ina. Żonę Kanye Westa obser­wu­je obec­nie 24,4 milio­na osób, któ­ra od zawsze potra­fi­ła zwró­cić na sie­bie uwa­gę. Naj­po­pu­lar­niej­sza z 5 sióstr w całej rodzi­nie Kar­da­shian, mimo tego, że naj­młod­sza lato­rośl Ken­dall Jen­ner, dep­cze jej dziel­nie po pię­tach. Kim jed­nych zachwy­ca, inni uwa­ża­ją ją za zwy­kłą cele­bryt­kę, któ­ra nicze­go sobą nie repre­zen­tu­je, jed­no jest pew­ne, wzbu­dza kon­tro­wer­sje i przy­cią­ga uwa­gę, a to liczy się naj­bar­dziej w dzi­siej­szym świe­cie show biz­ne­su.

Czas na pięk­ną wła­ści­ciel­kę bul­do­ga Mar­go, któ­ry stał się inspi­ra­cją do zało­że­nia blo­ga. Stro­na Jen­ny i jej psa czy­li Mar­go and Me, powsta­je z nie­zwy­kłą pasją i przy pomo­cy uko­cha­ne­go pupi­la, podob­no ten, kie­dy podo­ba mu się sty­li­za­cja wła­ści­ciel­ki kiwa gło­wą dwa razy. @margoandme to urze­ka­ją­ce zdę­cia, na któ­rych dobrze widać miłość autor­ki nie tyl­ko do zwie­rząt, ale tak­że do mody. Jej styl to dopra­co­wa­ne kre­acje, któ­rych czę­stą pod­sta­wą są cie­ka­we, dłu­gie spód­ni­ce. Ubiór Jen­ny to splot inspi­ra­cji, prin­tów i zdo­bień w per­fek­cyj­nej opra­wie i kon­fi­gu­ra­cji. Sami zobacz­cie jej zdję­cia, zako­cha­cie się w niej, uko­cha­nym psie i gar­de­ro­bie, a może tak­że mężu, któ­re­go nie­daw­no poślu­bi­ła.

Jeśli mowa o pięk­nych mał­żeń­stwach, przy­szedł czas na przy­stoj­ne­go mode­la i męża naszej pięk­nej rodacz­ki. Sasha Kne­ze­vic, czy­li życio­wy part­ner Anji Rubik pro­wa­dzi swój pro­fil w spe­cy­ficz­ny, ale arty­stycz­ny spo­sób, jego foto­gra­fie są w więk­szo­ści bia­ło-czar­ne i przed­sta­wia­ją zdję­cia pary, a tak­że kra­jo­bra­zy i odwie­dza­ne przez nich miej­sca. Anja i Sasha współ­two­rzą 25 maga­zi­ne, są piek­ną parą i jak moż­na zoba­czyć bar­dzo twór­czą.

Na koniec nasze­go ran­kin­gu ele­ment gastro­no­micz­ny @signebay to prze­pięk­ny pro­fil, gdzie może­my obej­rzeć zdję­cia potraw i sma­ko­ły­ków, wyko­na­nych mistrzow­ską ręką, zarów­no kuli­nar­ną, jak i foto­gra­ficz­ną. Jeśli nie wiesz jak ozdo­bić swo­je dania albo uwiecz­nić je na zdję­ciu, tutaj znaj­dziesz god­ny wzór do naśla­do­wa­nia. Pięk­ne i pysz­ne- połą­cze­nie ide­al­ne!

margoandme

FOLLOW: mar­go­and­me

Satur­day shop­ping | Get out­fit deta­ils when you sign up for @liketoknow.it & like this pho­to | www.liketk.it/Oj0I#liketkit #ootd

signebay

FOLLOW: signe­bay

Late bre­ak­fast in bed this mor­ning and now the sun is out = per­fect start of the day. Hap­py Satur­day! ☀️

netaporter

FOLLOW: neta­por­ter

Take sports-luxe to the next level. Metal­lic high­li­ghts move the sta­ple swe­ater from the track to the dan­ce flo­or, per­fect for ener­ge­tic mid­ni­ght cele­bra­tions.

fashion_salad

FOLLOW: fashion_salad

Oh Paris//#parisjetaime

aminuteawayfromsnowing

FOLLOW: ami­nu­te­away­from­sno­wing

Beau­ti­ful Paris in my tho­ughts today. ❤️ @acupofchic#khca­len­dar

sasha_knezevic

FOLLOW: sasha_knezevic

gau­chossss

kimkardashian

FOLLOW: kim­kar­da­shian

This guy @mrchrismcmillan is so weird!!!!

figtny

FOLLOW: figt­ny

Fave sun­nies ✔️ Fave scarf ✔️ Sign up & Shop them both  www.liketk.it/Nyg0 #liketkit#allblackeverything #myarit­zia #prismlondon#helmutlang #figt­ny

emmanuellealt

FOLLOW: emma­nu­el­le­alt

New Vogue. Mica by David Sims. French sty­le

weworewhat

FOLLOW: wewo­re­what

🙂

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy