10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagrama, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

1

Wita­my w Nowym Roku! Przed Wami 10 insta­gra­mów tygo­dnia, dla osób któ­re szu­ka­ją inspi­ra­cji na kolej­ne 12 mie­się­cy. Ku pokrze­pie­niu serc, w cza­sie panu­ją­cej obec­nie desz­czo­wej aury, chce­my przed­sta­wić Wam syl­wet­ki kobiet, któ­re na swo­ich pro­fi­lach udo­stęp­nia­ją m.in. zdję­cia ze swo­ich licz­nych podró­ży. Foto­gra­fie przy­po­mi­na­ją pocz­tów­ki i publi­ka­cje w kolo­ro­wych maga­zy­nach, a jeden z nich jest nam szcze­gól­nie bli­ski. Zobacz­cie sami!

Ele­ono­ra Ciri­si nie bez powo­du zgro­ma­dzi­ła gro­no 178 tysię­cy fanów. Uta­len­to­wa­na Włosz­ka pro­wa­dzi blog modo­wy „You You Vil­le­roy”, na któ­rym dzie­li się swo­im doświad­cze­niem w bran­ży, zgro­ma­dzo­nym pod­czas pra­cy jako model­ka, dla naj­lep­szych domów mody. Kie­dy skoń­czy­ła stu­dia posta­no­wi­ła otwo­rzyć wła­sny sklep „What’s Insi­te You”, w któ­rym sprze­da­je w nim m.in. blu­zy czy leg­gin­sy w zabaw­ne wzo­ry. Na swo­im pro­fi­lu pre­zen­tu­je zarów­no wła­sne pro­jek­ty, ale też sty­li­za­cje pod­kre­śla­jąc nowa­tor­skie podej­ście do mody. Cha­rak­te­ry­stycz­na uro­da nie pozwa­la o niej zapo­mnieć, a kolo­ro­we tatu­aże doda­ją uro­ku. Świat ją poko­chał, teraz czas na Cie­bie!

Some­whe­re Late­ly
Dwie dziew­czy­ny z Chi­ca­go, któ­re two­rzą blog i wspól­ny pro­fil na insta­gra­mie. Blon­dyn­ka i bru­net­ka, przy­ja­ciół­ki od lat- Bro­oke i Meg­gan, obie sty­lo­we, obie pięk­ne i inspi­ru­ją­ce. Mając do czy­nie­nia z dwie­ma oso­ba­mi, nie ma miej­sca na nudę, zatem regu­lar­nie pod­glą­da­my na jaki pomysł dziś wpadł mod­ny duet.

Ange­li­ca Blick
Pięk­na Szwed­ka dzie­li się z nami zdję­cia­mi z licz­nych podró­ży po całym świe­cie pod­czas któ­rych na raj­skich pla­żach może eks­po­no­wać swo­je pięk­ne cia­ło. Nie spo­sób ode­rwać od niej wzrok, a kolo­ro­we foto­gra­fie popra­wia­ją nastrój, kie­dy za oknem deszcz i wiatr nisz­czą­cy fry­zu­rę. Ange­li­ca pro­wa­dzi rów­nież sklep inter­ne­to­wy i jak przy­sta­ło na zja­wi­sko­wą blon­dyn­kę jej pro­fil śle­dzi 617 tysię­cy osób.

Ara­bel­la Gol­by
Miesz­ka w Lon­dy­nie, ale czę­sto opusz­cza gra­ni­ce kra­ju w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji. Śle­dząc jej pro­fil moż­na zoba­czyć rze­czy, któ­re towa­rzy­szą jej na co dzień. Pro­ste zdję­cia obra­zu­ją jej barw­ne życie.

Nico­le War­ne, czy­li @garypeppergirl może jesz­cze nie jest tak popu­lar­na jak Chia­ra Fer­ra­gni, ale nie­wie­le bra­ku­je jej do suk­ce­su kole­żan­ki. Obser­wu­je ją milion użyt­kow­ni­ków, a sama zain­te­re­so­wa­na nie daje o sobie zapo­mnieć. Na co dzień miesz­ka w Austra­lii, ale bio­rąc pod uwa­gę jej licz­ne zobo­wią­za­nia podró­żu­je pro­jek­tu­jąc, sty­li­zu­jąc i współ­pra­cu­jąc z naj­więk­szy­mi bran­da­mi. Swo­ją przy­go­dę z pro­wa­dze­niem stro­ny roz­po­czę­ła w wie­ku 20 lat i jako pierw­sza blo­ger­ka poja­wi­ła się na wybie­gu pod­czas Mer­ce­dez-Benz Fashion Week w Austra­lii, z któ­rej pocho­dzi. Swo­ja orien­tal­ną uro­dę eks­po­nu­je na zachwy­ca­ją­cych zdję­ciach, poka­zu­jąc jak żyje jed­na z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych blo­ge­rek w bran­ży.

Jen­ni Deler to kolej­na zja­wi­sko­wa blon­dyn­ka, któ­ra pro­wa­dzi wła­sny blog i pro­fil o nazwie @jannid. Oprócz tego, że może pochwa­lić się dobrym gustem, dba tak­że o swo­je zdro­wie publi­ku­jąc pro­po­zy­cje prze­pi­sów i odby­tych tre­nin­gów. Kie­dy wycho­dzi z sali tre­nin­go­wej może pochwa­lić się ide­al­nym cia­łem, eks­po­nu­jąc je pod­czas sesji i dale­kich podró­ży, któ­re są jej pasją.

girl_from_town to pro­fil Syl­wii Dolo­res- Polki miesz­ka­ją­cej w Anglii, któ­ra jest pięk­ną wizy­tów­ką nasze­go kra­ju. Jej codzien­ne zdję­cia dostar­cza­ją przy­jem­no­ści z ich oglą­da­nia. Syl­wia poka­zu­je na nich swo­je sty­li­za­cje i mod­ne dodat­ki, któ­rych nie bra­ku­je w jej sza­fie. Insta­blog, któ­ry cie­szy się powo­dze­niem zarów­no w naszym kra­ju jak i za gra­ni­cą. Pole­ca­my!

Czas na oso­bę szcze­gól­nie dla nam bli­ską. India- redak­tor naczel­na Vers-24, pro­wa­dzi blog modo­wy SALONSENSE, któ­ry jest nader popu­lar­ny we Fran­cji i USA. Obec­nie wypo­czy­wa na raj­skich wyspach Oce­anu Spo­koj­ne­go. Może­cie obej­rzeć jej zdję­cia z Bora Bora, Hawa­jów czy Austra­lii. Podró­że to dla niej codzien­ność, ale tym razem zna­la­zła się w towa­rzy­stwie błę­kit­nej wody, palm i bia­łe­go pia­sku tysią­ce kilo­me­trów stąd. Jak dale­ko by nie była, zawsze jest myśla­mi z czy­tel­ni­ka­mi Vers-24, mając przy sobie kalen­darz spo­tkań, pro­jek­tów i nowych pomy­słów. Zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia jej pro­fi­lu, bo zdję­cia Indii to pięk­ne pocz­tów­ki, deli­kat­ne i świe­że jak ona sama

sbyindia

FOLLOW: sby­in­dia

#bora­bo­ra #tahi­ti #tra­vel #tra­ve­ling

@somewherelately

FOLLOW: some­whe­re­la­te­ly

nye blo­om prep

garypeppergirl

FOLLOW: gary­pep­per­girl

When you wake up from a whim­si­cal day­dre­am – Oahu, #2015

@eleonoracarisi

FOLLOW: ele­ono­ra­ca­ri­si

Com­fy

tuulavintage

FOLLOW: tuula­vin­ta­ge

Para­di­se over­lo­oking the tree tops in Ubud..

girl_from_town

FOLLOW: girl_from_town

#love­it Tuli­pa­ny i mali­ny w środ­ku zimy

angelicablick

FOLLOW: ange­li­ca­blick

Road­trip­pin’ in The Sta­tes


arabellagolby

FOLLOW: ara­bel­la­gol­by

We’re all thin­king of you toni­ght, Paris. #jesu­ischar­lie

stylescrapbook

FOLLOW: sty­le­scrap­bo­ok

The perks of win­ter ❄️

jannid

FOLLOW: jan­nid

Pre­pa­ring for toni­ghts NYE-par­ty!  What are u guys up to toni­ght?  #NYE

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy