10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Nie­dzie­la- koniec tygo­dnia, przed nami następ­ny i kolej­ny zestaw naszych ulu­bio­nych insta­gra­mów, któ­re zbie­ra­my dla Was w każ­dy week­end. Nie jest łatwo zna­leźć się na liście, w naszym ran­kin­gu, kon­ku­ru­ją ze sobą oso­bi­sto­ści ze świa­ta mody i praw­dzi­wi arty­ści, któ­rzy pre­zen­tu­ją swój talent foto­gra­ficz­ny i nie­zwy­kłą wraż­li­wość na ota­cza­ją­ce ich pięk­no, gro­ma­dząc codzien­nie set­ki ser­du­szek pod zamiesz­cza­ny­mi zdję­cia­mi. Oto kil­ka naj­cie­kaw­szych posta­ci inta­gra­mo­we­go świa­ta, w tym tygo­dniu kró­lu­ją blo­ger­ki, któ­re dzię­ki obraz­ko­wej for­mie prze­ka­zu zdo­by­wa­ją jesz­cze więk­sze rze­sze czy­tel­ni­ków. Oto one:

Camil­le Char­re­rie dzien­ni­ka modo­wa i blo­ger­ka, pocho­dzi z Fran­cji- jak wska­zu­je jej nazwi­sko, ale na sta­łe miesz­ka w Anglii. Zdo­by­ła ogrom­ną sym­pa­tię i popu­lar­ność- my, jako sta­wia­ją­ce pierw­sze kro­ki redak­tor­ki, marzy­my o karie­rze takiej jak jej. Cami­le jest mło­da i uta­len­to­wa­na, a jej pro­fil na insta­gra­mie śle­dzi ponad 280 tysię­cy osób, jest świet­nym źró­dłem inspi­ra­cji i infor­ma­cji o modzie.

Isa­bel­lath czy­li po pro­stu Isa­bel­la, to nie taka zwy­czaj­na dziew­czy­na- jest sty­list­ką zna­nej mar­ki inter­ne­to­wej Asos, któ­ra ubie­ra­ła nas na nie jed­ną impre­zę. Pro­wa­dzi rów­nież wła­sne­go blo­ga, gdzie dzie­li się doświad­cze­niem i dobrym sty­lem. Jej inta­gram, to zbiór obraz­ków na wła­sny temat, gdzie każ­de uję­cie wyglą­da jak kadr z pięk­ne­go fil­mu. Pre­zen­tu­je zdję­cia wyma­rzo­nych  dodat­ków, mod­nych sty­li­za­cji i odwie­dza­nych miejsc jej inten­syw­ne­go życia.

Nata­lie Joos to autor­ka pro­fi­lu @jxxsy, któ­ra na co dzień zaj­mu­je się pisa­niem i foto­gra­fią na blo­ga, któ­re­go pro­wa­dzi od kil­ku lat. Zamiesz­cza na nim nie tyl­ko zdję­cia swo­ich sty­li­za­cji, ale tak­że opi­sy podró­ży i przy­gód, któ­re ją spo­tka­ły na rand­kach, w wiel­kim mie­ście- Nowym Jor­ku. Oprócz tego Nata­lie pra­cu­je w IMG Models i orga­ni­zu­je castin­gi dla mode­lek, bawi się modą, co dosko­na­le widać na jej zdję­ciach. To pro­ste, ale urze­ka­ją­ce źró­dło inspi­ra­cji, miej­sce gdzie znaj­dzie­my zabaw­ne zdję­cia jej kolo­ro­we­go życia.

Roose-Anne to blo­ger­ka modo­wa, kolej­na w dzi­siej­szym ran­kin­gu, ale każ­da z pre­zen­to­wa­nych posta­ci ma swój wła­sny nie­po­wta­rzal­ny styl. @moderosa to bar­dzo spój­ny i mini­ma­li­stycz­ny pro­fil, gdzie znaj­dzie­my zdję­cia, w kla­sycz­nych, sto­no­wa­nych bar­wach, dużo tu bie­li i czer­ni, co spra­wia, ze każ­dy skła­do­wy ele­ment jak i całość zasłu­gu­ją na uwa­gę odbior­cy. Sty­li­za­cje, któ­re pre­zen­tu­je, udo­wad­nia­ją, ze mini­ma­lizm, któ­ry tak bar­dzo lubi­my, two­rzy wzor­co­wy pro­fil bez zbęd­nych zdo­bień, ale z impo­nu­ją­cym efek­tem.

Przed Wami Aman­da Shad­forth jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­ge­rek, któ­ra szyb­ko po tym jak zaczę­ła pro­wa­dzić swo­ja dzia­łal­ność inter­ne­to­wą zebra­ła spo­rą licz­bę fanów, jej zdję­cia na insta­gra­mie, tak jak stro­na, są dopra­co­wa­ne i ele­ganc­kie- ide­al­nie odzwier­cie­dla­jąc autor­kę. Aman­da nie tyl­ko robi zdję­cia, ale rów­nież sty­li­zu­je i rysu­ję, ma duszę arty­sty, co dosko­na­le widać na jej zdję­ciach.

@thisisglamorous to pięk­ny pro­fil pełen nie­koń­czą­cych sie inspi­ra­cji, któ­re nie­zmien­nie zachwy­ca­ją. Obraz­ki moż­na oglą­dać bez koń­ca, pobu­dza­jąc wyobraź­nię i cie­sząc oczy. Na stor­nie cięż­ko zna­leźć zdję­cia samej autor­ki, czy innych posta­ci, ale rekom­pen­su­ją nam to wido­ki i arty­stycz­ne uję­cia codzien­ne­go życia. Sprawdź­cie same jak wyglą­da­ją ele­ganc­kie i peł­ne roman­ty­zmu zdję­cia.

Na koniec @sinserelyjules, czy­li zna­na na całym świe­cie fili­pin­ka, któ­ra pro­wa­dzi pro­fil z impo­nu­ją­cą licz­bą obser­wu­ją­cych, jest to ponad milion osób. Autor­ka utrzy­mu­je poziom i codzien­nie udo­wad­nia, że zasłu­gu­je na tak licz­ną rze­szę fanów,jej zdję­cia zachwy­ca­ją, nie ma tu miej­sca na nudę, ponie­waż jej kolo­ro­we obraz­ki napa­wa­ją opty­mi­zmem na resz­tę dnia. Julie pre­zen­tu­je zdję­cia z cie­płych plaż, sło­necz­nych poran­ków i mod­nych sty­li­za­cji, wszyst­ko na per­fek­cyj­nych zdję­ciach, gdzie każ­de mogło­by zostać pocz­tów­ką.

jxxsy

FOLLOW: jxxsy

Eeny meeny snow­fla­kes in @maisonvalentino
#valen­ti­no #whi­te #para­de #fina­le

oliviaraejames

FOLLOW: oli­via­ra­eja­mes

❤️ my @flowershopchs bi-weekly

oraclefoxblog

FOLLOW: orac­le­fo­xblog

Paris Rooftops’ a new post on the behind the sce­nes sho­oting for the @matchesfashion Sty­le Report during PFW .. www.oraclefox.com

camtyox

FOLLOW: cam­ty­ox

Ankle fla­sher #baby­it­scol­do­ut­si­de – out­fit deta­ils on www.camilleovertherainbow.com

margaret__zhang

FOLLOW: margaret__zhang

Day off for the­se guys. Mean­whi­le, I’m desk bound and pixel-eyed

thisisglamorous

FOLLOW: thi­sis­gla­mo­ro­us

Hap­py Fri­day! & From yester­day, first snow­fall, #shot­bypfm

sincerelyjules

FOLLOW: sin­ce­re­ly­ju­les

Yesterday’s boho vibe. ❤️

isabellath

FOLLOW: isa­bel­lath

Nothing bet­ter than a Fri­day off ☁️#love#fridays#friday#weekend#bed#morning#mornings#tea#book#shadows#white#minimal#minimalist#relaxing#vsco#vscocam#photooftheday

moderosa

FOLLOW: mode­ro­sa

Love this out­fit inspi­ra­tion #mode­ro­sa #fro­ma­bo­ve #today #inspi­ra­tion #pin­te­rest #fashion #blog­ger #given­chy #out­fit

tommyton

FOLLOW: tom­my­ton

Count­down to the Victoria’s Secret show with@sarahxchavez & @steeveeeeee with ber­ry bosco tart & lob­ster tail in hand. #angel­sin­bed #angelc­lass@victoriassecret

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy