10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Kape­lu­szo­wy zawrót gło­wy! Kolej­na nie­ty­po­wa sty­li­za­cja Rity Ory. Woka­list­ka tym razem pozu­je w ogrom­nym mek­sy­kań­skim kape­lu­szu. Jeste­śmy cie­ka­wi, czym zasko­czy nas za kil­ka dni pod­czas war­szaw­skie­go festi­wa­lu muzycz­ne­go Oran­ge War­saw Festi­val. Topo­wa it – girl współ­cze­sne­go świa­ta mody, Bry­tyj­ka Ale­xa Chung rów­nież pochwa­li­ła się swo­im nakry­ciem gło­wy, któ­re­go raczej nie znaj­dzie­my w kolek­cji żad­ne­go z wiel­kich pro­jek­tan­tów mody, bo ma kształt … piz­zy. Naj­wy­raź­niej fashio­nist­kom moż­na wszyst­ko!

Na wspól­nym zdję­ciu poja­wi­ły się w tym tygo­dniu tak­że dwie zja­wi­sko­we damy i zara­zem iko­ny sty­lu –  aktor­ka Bla­ke Live­ly oraz pio­sen­kar­ka Bey­on­cé. Wyglą­da na to, że świet­nie bawi­ły się w swo­im towa­rzy­stwie pod­czas impre­zy cha­ry­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji „Chi­me for chan­ge” wspie­ra­nej przez mar­kę Guc­ci.

Stel­la McCart­ney pochwa­li­ła się swo­imi ory­gi­nal­ny­mi buta­mi na drew­nia­nej kotur­nie, tra­pe­ro­wej pode­szwie i z naszy­ty­mi gwiazd­ka­mi. Czyż­by na liście świa­to­wych fashion vic­tims poja­wi­ła się nowa pro­po­zy­cja pod hasłem „musisz to mieć”?

Jak­że zazdro­ści­my mło­dej aktor­ce Lupi­cie Nyong’o jej podró­ży na raj­skie Hawa­je. Lupi­ta odwie­dzi­ła to miej­sce z oka­zji trwa­nia Maui Film Festi­val.  W takim warun­kach też chcie­li­by­śmy pra­co­wać!

1

With the one and only @dvf in her new #google­glass fra­mes!”

FOLLOW: @evachen212

2

I Woke Up Like This #flaw­less”

FOLLOW: @nicolerichie

3

#wata­shi­wa­ge­isha #geisha­gram #kyoto­ka­wa­ii”

FOLLOW: @mingey

4

It’s over for Fash-Ian @ichaloner I’ll take it from here. #piz­za­hat #radio1breakfast”

FOLLOW: @chungalexa

5

We on HAAAAAA @khalil #lur­kli­fe”

FOLLOW: @ritaora

6

#abo­utlast­ni­ght”

FOLLOW: @rosiehw

7

Chi­me for Chan­ge”

FOLLOW: @beyonce

8

Omg I am obses­sed x Stel­la”

FOLLOW: @stellamccartney

9

A babe in my basket! @karliekloss”

FOLLOW: @derekblasberg

10

Alo­ha Hawa­ii! #Mau­iFilm­Fe­sti­val #nofil­ter”

FOLLOW: @lupitanyongo

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy