10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Minął kolej­ny tydzień, a przed Wami tra­dy­cyj­ne zesta­wie­nie 10 insta­gra­mów tygo­dnia. Nasi ulu­bie­ni insta­gra­mo­wi­cze poka­za­li kolej­ną por­cje inspi­ru­ją­cych zdjęć, nowo­ści ze świa­ta mody i ich pry­wat­ne­go życia. Na stro­nie coraz wię­cej świą­tecz­nych tre­ści, ale nie tyl­ko- w ostat­nich dniach zala­ła nas fala foto­gra­fii i krót­kich fil­mi­ków z przy­go­to­wań i poka­zu Victoria’s Secret. Anioł­ki jak zawsze pre­zen­to­wa­ły się zja­wi­sko­wo w pięk­nej bie­liź­nie i oka­za­łych skrzy­dłach. Razem z wystę­pu­ją­cy­mi gwiaz­da­mi dostar­czy­ły nie­za­po­mnia­nych wra­żeń przy­by­łym gościom. Przed nami emi­sja całe­go poka­zu, ale dzię­ki pro­fi­lom mode­lek zna­my już zarys naj­waż­niej­szych kre­acji minio­ne­go show. Wśród zja­wi­sko­wych pańA­dria­na Lima- jeden z naj­pięk­niej­szych i naj­sek­sow­niej­szych Anioł­ków, to amba­sa­dor­ka mar­ki, któ­ra koja­rzy się z nią tak jak róż i cęt­ki. Adria­na współ­pra­cu­je z fir­mą od 13 lat, a w tym roku, już trze­ci raz w karie­rze, razem z przy­ja­ciół­ką Ales­san­drą Ambro­sio, zapre­zen­to­wa­ła Fan­ta­sy Bra- bajecz­nie dro­gi sta­nik, cały wyszy­wa­ny dro­gi­mi kamie­nia­mi. Model­ka cięż­ko pra­cu­je na cia­ło, któ­re­go zazdro­ści jej każ­da z nas. Pięk­nie wyrzeź­bio­ną figu­rę zawdzię­cza tre­nin­gom, dla­te­go na insta­gra­mie czę­sto zamiesz­cza zdję­cia ze swo­ich ulu­bio­nych tre­nin­gów bok­su. To pięk­na i sil­na mama dwój­ki dzie­ci.

Jeże­li wciąż nie dość Wam mody @thefashionography to insta­gram, na któ­rym znaj­dzie­my naj­pięk­niej­sze zdję­cia pre­zen­tu­ją­ce naj­now­sze kam­pa­nie, topo­we model­ki i dostar­cza­ją­ce masę inspi­ra­cji. To obraz­ko­we źró­dło wie­dzy na temat mody, wszyst­ko o czym powin­naś wie­dzieć w piguł­ce, zamknię­te na foto­gra­fiach zawie­ra­ją­ce naj­now­sze new­sy, ale też histo­rycz­ne zdję­cia i wspo­mnie­nia naj­waż­niej­szych foto­gra­fii bran­ży.

Zofia Chy­lak zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem i szy­ciem na mia­rę, swój warsz­tat szko­li­ła w Nowym Jor­ku, w pra­cow­ni Pro­en­za Scho­uler, a jej ostat­nia kam­pa­nia zachwy­ca i nie pozwa­la przejść obo­jęt­nie obok pięk­nych, kla­sycz­nych pro­jek­tów. Wszyst­ko przed­sta­wia w swo­ich dwóch ulu­bio­nych kolo­rach: czer­ni i bie­li, żeby dowie­dzieć się wię­cej wej­dzie na jej insta­gram i prze­czy­taj­cie wywiad, któ­re­go jakiś czas temu udzie­li­ła dla Vers-24.

Z Pol­ski prze­no­si­my się na Wyspy. Robin H to uzdol­nio­ny Bry­tyj­czyk, któ­ry pro­wa­dzi pro­fil o nazwie @sixsevensix- codzien­nie zachwy­ca nas swo­ją wizją Lon­dy­nu. Za każ­dym rogiem, na każ­dej wąskiej ulicz­ce tego uro­kli­we­go mia­sta dostrze­ga rze­czy, któ­re war­to uwiecz­nić na foto­gra­fiach, któ­re jak sam pod­kre­śla wyko­nu­je iPho­nem. Jego publi­ka­cje to zdję­cia oto­cze­nia, wido­ki ulic, samo­cho­dów czy kwia­tów, to miej­ski kli­mat na cza­ru­ją­cych zdję­ciach w sto­li­cy Anglii.

Pozo­sta­jąc w Lon­dy­nie, czas na dam­ską przed­sta­wi­ciel­kę tego kra­ju. Lor­na Lux to blo­ger­ka, któ­ra zaczę­ła pro­wa­dzić swo­ją stro­nę, po tym jak pro­fil, któ­ry zało­ży­ła na insta­gra­mie zdo­był ogrom­ną popu­lar­ność i został doce­nio­ny przez sze­ro­kie gro­no odbior­ców. Obec­nie śle­dzi ją ponad 70 tysię­cy osób, @lornalux jest pełen inspi­ra­cji, pięk­nych zdjęć sty­li­za­cji, dodat­ków i uro­ków mia­sta. To wzo­ro­wy insta­gram sty­lo­wej miesz­kan­ki jed­nej ze sto­lic mody.

@jestem_kasia, czy­li jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pobli­skich blo­ge­rek, osią­gnę­ła ogrom­ny suk­ces, mimo tego, że jest roz­po­zna­wa­na to ucie­ka od bły­sków fle­szy i skan­da­li. Kasia sku­pia się na modzie, zacho­wu­jąc skrom­ność i wraż­li­wość. Zobacz­cie jej zdję­cia ślub­ne, to coś zupeł­nie inne­go niż marze­nia więk­szo­ści dziew­czyn o baj­ko­wej sce­ne­rii. Nie ma fal­ban, 5-pię­tro­we­go tor­tu czy sznu­ra dru­hen, mimo to atmos­fe­ra jest iście bajecz­na. Uchwy­co­ne szcze­re uczu­cia zako­cha­nych na tle przy­ro­dy. Za tę wraż­li­wość bar­dzo ceni­my blo­ger­kę.

Kolej­ny Polak, któ­ry odno­si suk­ce­sy i pro­mu­je nasz kraj za gra­ni­cą to Adam Kaszew­ski- model, któ­ry obec­nie miesz­ka w Nowym Jor­ku, swo­ja karie­rę roz­po­czął nie­daw­no, ale 20-let­ni model może się już pochwa­lić kam­pa­nią dla Jean Paul Gau­tie­ra, któ­rej twa­rzą został w tym roku, już dru­gi raz w swo­jej karie­rze. 

lornaluxe

FOLLOW: lor­na­lu­xe

#ootd my head or my heels // #sophie­scho­ice #sofa­ce­lost

andyheart

FOLLOW: andy­he­art

@Everlane #Black­Fri­day­Fund. All pro­fits from todays sales will be inve­sted in making the lives of the­ir fac­to­ry wor­kers bet­ter. More deta­ils everlane.com/black-friday

sixsevensix

FOLLOW: sixse­ven­six

#Hap­py­De­cem­ber!

zofiachylak

FOLLOW: zofia­chy­lak

#cam­pa­ign #pho­to #bw #blac­kan­dwhi­te #mini­ma­lism #chy­lak­bags #leather #bags #acces­so­ries #fashion #mini­mal #sim­ple @turczynska_ @antonowska@polkadzwigala ♡

adrianalima

FOLLOW: adria­na­li­ma

Pla­ne✈️✈️✈️✈️

cosstores

FOLLOW: cos­sto­res

A quiet deta­il of New York… Sha­re your favo­uri­te spa­ces in the city using #cosne­wy­ork and tag five of your friends to win gift cards for all of you to spend at our new Soho sto­re

adamkaszewski

FOLLOW: adam­ka­szew­ski

#MARCELOBURLON @countyofmilan @marceloburlon#SS2015 is OUT ! @adamkaszewski #top­mo­del For #COUNTYOFMILAN #FASHION BY @paolozerbini❤️❤️❤️❤️❤️ #Milan #lon­don #paris #newy­ork

studiodore

FOLLOW: stu­dio­do­re

Addic­ted to the per­fec­tion of @netaporter !

jestem_kasia

FOLLOW: jestem_kasia

Mor­ning tea in my bed #shen­zhen #rowen­ta­fo­rem

thefashionography

FOLLOW: the­fa­shio­no­gra­phy

#Fre­ja­Be­ha­Erich­sen by #Alas­da­irMc­Lel­lan for #Vogu­eUK Janu­ary 2015. Sty­led by @franburns[#Fran­ce­sca­Burns]. Hair by @anthonyturnerhair[#Antho­ny­Tur­ner]. Make-up by @picalucia [#Lucia­Pi­ca]. #models, #fashion­pho­to­gra­phy

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy