10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Obok słyn­nych, utoż­sa­mia­nych już wyłącz­nie z Insta­gra­mem zdjęć typu sel­fie, od pew­ne­go cza­su popu­lar­ność zdo­by­wą uję­cia nie twa­rzy, a …. nóg – od pasa aż do stóp. Na czym pole­ga ich feno­men? Otóż foto­gra­fu­jąc dol­ne par­tie cia­ła może­my zdra­dzić nasze modo­we upodo­ba­nia i pochwa­lić się nie­ba­nal­ny­mi sty­li­za­cja­mi. Jak to zro­bić? Przy­kład może­cie wziąć z Eri­ki Choi, zało­ży­ciel­ki sty­lo­we­go blo­ga Egg Canvas oraz dyrek­tor arty­stycz­nej eks­klu­zyw­ne­go cen­trum Bar­neys New York. Zdję­cie, któ­re nas w minio­nym tygo­dniu urze­kło pre­zen­tu­je bez­błęd­ny mini­ma­li­stycz­ny szyk uwień­czo­ny kla­sycz­ną tor­bą mar­ki Ever­la­ne oraz fil­co­wym kape­lu­szem.  Po raz kolej­ny uświa­do­mi­li­śmy sobie, że biel, czerń i sza­ro­ści nigdy się nam nie znu­dzą!

Pozo­sta­jąc w zauro­cze­niu mini­ma­li­zmem w naj­czyst­szej posta­ci zachę­ca­my Was do odwie­dze­nia pro­fi­lu @rebellookblog, bo tam nie tyle bun­tow­ni­cza, co wręcz wzo­ro­wa sty­li­za­cja z kame­lo­wym płasz­czem w roli głów­nej. Do nie­go w zesta­wie mary­nar­ka w kra­tę oraz kla­sycz­ny czar­ny golf. Pro­ste roz­wią­za­nia wyda­ją się być zawsze naj­lep­sze.

Jesień skła­nia nas do czę­stych roz­my­ślań na temat dale­kich podró­ży, dla­te­go nie bez powo­du na naszych ulu­bio­nych pro­fi­lach modo­wych bacz­nie przy­glą­da­my się i podzi­wia­my foto­gra­fie nie tyl­ko ubrań, ale tak­że rów­nie sty­lo­wych woja­ży. O tym, jak bar­dzo marzy­my o week­en­dzie w roman­tycz­nym Pary­żu prze­ko­na­li­śmy się zupeł­nie nie­daw­no, kie­dy po raz pierw­szy zaj­rze­li­śmy na pro­fil @vuthear, nale­żą­cy do miesz­ka­ją­cej w Pary­żu pary foto­gra­fi­ków – Vuthe­ara Kham i Joan­ny Leman­skiej. Mia­sto nad Sekwa­ną jest na ich zdję­ciach jesz­cze bar­dziej magicz­ne niż w rze­czy­wi­sto­ści, choć dotych­czas wyda­wa­ło nam się to nie­moż­li­we. Foto­gra­fia ma napraw­dę nie­sa­mo­wi­tą moc!

Na zakoń­cze­nie naszej tygo­dnio­wej wędrów­ki po Insta­gra­mie zabie­ra­my Was w podróż do Szwaj­ca­rii, w któ­rą wyru­szył duet szwedz­kich archi­tek­tów – Pel­le Beck­man i David Bon­sib. Ich pasją jest foto­gra­fia i ory­gi­nal­ny design, a o tym, w jakim sty­lu “łapią” nie­po­wta­rzal­ne chwi­le pod­czas swo­ich dale­kich wędró­wek prze­ko­na­cie się na pro­fi­lu @wisslaren, któ­ry moż­na oglą­dać bez koń­ca. Jeśli chce­cie zapo­znać się z twór­czo­ścia arty­stów, któ­rzy na codzień pro­jek­tu­ją god­ne zain­te­re­so­wa­nia i bar­dzo nowo­cze­sne ramy na zdję­cia, koniecz­nie odwiedź­cie stro­nę www.tryframeworks.com. Nie zda­wa­li­śmy sobie do tej pory spra­wy z tego, że zwy­czaj­ne zdję­cia z apa­ra­tów naszych smart­pho­nów mogą zamie­nić się w praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki. Jeste­śmy pod wra­że­niem!

1

FOLLOW: with­he­arts

Clas­sic

2

FOLLOW: llewl­lew­too

N Y C u later!

3

FOLLOW: aguy­na­med­pa­trick

Bar­ret­te by Céli­ne. Hair by @guidopalau

4

FOLLOW: egg­ca­nvas

Featu­ring my gor­ge­ous new @everlane Petra bag for #Natio­nal­Hand­bag­Day

5

FOLLOW: justy­na­chra­bel­ska

#aw14 #look­bo­ok #fall #outer­we­ar #coat #justy­na­chra­bel­ska #nata­lia­ja­ku­bow­ska #makeup­by­zo­sia

6

FOLLOW: ruero­dier

It’s been rainy, win­dy and cold in Paris today, so here’s one from a sun­ny Lon­don last week. Love the­se rain­bow colo­ured buil­dings in Not­ting Hill! 

7

FOLLOW: rebel­lo­ok­blog

#new #rebel­lo­ok

8

FOLLOW: vuthe­ara

 Eif­fel Tower 
10

FOLLOW: ste­ph­ster­jo­vski

Wor­king on get­ting Holi­day ’14 up on the shop with my lit­tle offi­ce bud­dy  #hap­py­mon­day #wol­fa­twork #ssprint­shop

9

FOLLOW: wis­sla­ren

When I’m not the cap­ta­in, I actu­al­ly enjoy being just the pas­sen­ger. And espe­cial­ly with fog­gy moun­ta­ins as view. #heidi­land @visitswitzerland

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy