10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Witaj­cie w ten jesien­ny, ostat­ni dzień tygo­dnia 🙂  Jeśli inte­re­su­je Was, co cie­ka­we­go wyda­rzy­ło się w minio­nym tygo­dniu na Insta­gra­mie, lepiej tra­fić nie mogli­ście! Zapra­sza­my do nasze­go coty­go­dnio­we­go spra­woz­da­nia z por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go, któ­ry “żyje” 24 godzi­ny na dobę.

Czy wie­cie, na co naj­bar­dziej cze­ka­ją tej jesie­ni wszy­scy miło­śni­cy mody? To wyjąt­ko­wa kolek­cja, któ­rą Ale­xan­der Wang zapro­jek­to­wał dla szwedz­kiej sie­ciów­ki H&M. W pią­tek odby­ła się pre­mie­ra linii, któ­ra w sprze­da­ży dostęp­na będzie już w listo­pa­dzie. W ubra­niach zdol­ne­go ame­ry­kań­skie­go pro­jek­tan­ta poja­wi­ła się na wybie­gu m.in Kasia Struss czy Moni­ca Jaga­ciak. W kolek­cji Wan­ga znaj­dzie­my mini­ma­li­stycz­ne, nowo­cze­sne, casu­alo­wo – spor­to­we pro­po­zy­cje dla męż­czyzn i kobiet. Pro­gno­zu­je­my, że blu­zy z napi­sem “WANG” zro­bią ogrom­ną furo­rę wśród fanów stre­et style’u.

Pozo­sta­je­my w tema­cie mody, bo wpadł nam w oko pewien ory­gi­nal­ny pro­jekt. Co powie­cie na ręka­wi­ce bok­ser­skie z holo­gra­mem Louis Vuit­ton? To efekt modo­wej kola­bo­ra­cji Kar­la Lager­fel­da z fran­cu­skim domem mody, któ­re­go wła­ści­cie­le posta­no­wi­li w nie­ty­po­wy spo­sób zin­ter­pre­to­wać kul­to­wy holo­gram. Dosko­na­ły pomysł!

Jak umi­lić sobie począ­tek jesien­ne­go dnia, kie­dy za oknem mgła, a dooko­ła kolo­ro­we liście, któ­re jesz­cze nie tak daw­no zachwy­ca­ły swo­ją zie­lo­ną bar­wą? Pod­po­wie­dzi szu­kaj­cie na pro­fi­lu @whatforbreakfast. Jego wła­ści­ciel­ka pro­po­nu­je na dobry począ­tek dnia śnia­da­nie jak z naj­lep­sze­go hote­lu! Cała filo­zo­fia pole­ga na tym, żeby samo­dziel­nie je przy­go­to­wać. Jed­ną z naj­lep­szych pro­po­zy­cji menu jest śnia­da­nie na słod­ko, skła­da­ją­ce się z mar­chew­ko­wo – bana­no­we­go cia­sta z mig­da­ła­mi i mio­dem oraz gorą­cą cze­ko­la­dą. To jest dopie­ro śnia­da­nie mistrzów!

Pole­ca­my Wam insta­gra­mo­wy pro­fil Zofii Chy­lak, mło­dej pol­skiej pro­jek­tant­ki, któ­ra ubra­nia dopa­so­wu­je do indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań klien­tek, ponie­waż szy­je je na mia­rę. Zosia jest rów­nież autor­ką ponad­cza­so­wych suk­ni ślub­nych, w któ­rych zako­cha­ły się wszyst­kie dzien­ni­kar­ki z naszej redak­cji. Kie­dy zoba­czy­ły­śmy te pra­ce po raz pierw­szy, a póź­niej dowie­dzia­ły­śmy się, że Zosia odby­ła staż u słyn­ne­go ame­ry­kań­skie­go duetu Pro­en­za Scho­uler, od razu uzna­ły­śmy, że musi­my poznać tę artyst­kę bli­żej. Wresz­cie nam się to uda­ło i może­my się pochwa­lić, że w minio­nym tygo­dniu spo­tka­li­śmy się z Zosią w jej pra­cow­ni, gdzie mogli­śmy poroz­ma­wiać na temat pro­ce­su twór­cze­go pro­jek­tant­ki. Uważ­nie obser­wuj­cie Vers-24, bowiem już wkrót­ce poja­wi się na naszej stro­nie eks­klu­zyw­ny wywiad z jed­ną z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pol­skich pro­jek­tan­tek mło­de­go poko­le­nia.
Dobre­go tygo­dnia!

1
FOLLOW: ani­ne­bing

Feeling exci­ted right now❥ #ANINEBING #ani­ne­bing­sto­re

3
FOLLOW: ale­xan­der­wan­gny

The fina­le. @HM #ALE­XAN­DER­WAN­GxHM

2
FOLLOW: bel­gra­ve­cre­scent

😉

5
FOLLOW: chia­ra­fer­ra­gni

Who wants a @louisvuitton punch? Disco­ve­ring the new #cele­bra­ting­Mo­no­gram col­lec­tion cre­ated by dif­fe­rent arti­sts. This one is desi­gned by Karl Lager­feld #the­blon­de­sa­lad­ne­ver­stops

7
FOLLOW: mija_mija

This was in the bag. Shop it via www.liketk.it/xDu6 #acne­stu­dios

#delo­vay­akol­ba­sa #LACon­fi­den­tial

6
FOLLOW: zofia­chy­lak

#mor­ning #bags #coming­so­on #vsco #vsco­cam #bw #blac­kan­dwhi­te #mini­mal #sim­ple #fashion #chy­lak #zofia­chy­lak

9
FOLLOW: what­for­bre­ak­fast

Bre­ak­fast in park but this time I made it myself – car­rot bre­ad with bana­na and oran­ge served with honey and almonds fla­kes plus hot cho­co­la­te. Goes pret­ty well with fal­ling autumn leafs

Favo­ri­te com­bat boots! @giuseppezanottiworld

10
FOLLOW: col­la­ge­vin­ta­ge

New Post Up On The Blog! @twinsetofficial #ootd #wha­ti­we­ar

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy