10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Dziś chcie­li­by­śmy przed­sta­wić wam insta­gra­mo­we pro­fi­le, inspi­ru­ją­ce nas każ­de­go dnia nie tyl­ko w kwe­stiach mody i ubio­ru, ale tak­że sty­lu życia.
Na począ­tek zabie­ra­my was na stro­nę Lucy Laucht, któ­ra na co dzień odpo­wie­dzial­na jest za funk­cjo­no­wa­nie mar­ki J. Crew na łamach współ­cze­snych mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Na insta­gra­mo­wym pro­fi­lu Lucy znaj­dzie­my mnó­stwo zdjęć świad­czą­cych o jej szcze­gól­nym zami­ło­wa­niu do natu­ry. Nic dziw­ne­go, dziew­czy­na z pasją wyko­nu­je prze­pięk­ne kom­po­zy­cje z kwia­tów. Naj­bar­dziej zachwy­ci­ły nas bukie­ty, któ­re w minio­nym tygo­dniu wyko­na­ła na ślub swo­jej sio­stry. Są bar­dzo natu­ral­ne, nie­win­ne i róż­no­rod­ne. Zmysł este­tycz­ny w naj­lep­szym wyda­niu!

Ci z was, któ­rzy posia­da­ją iPhone’y z pew­no­ścią wie­lo­krot­nie rezy­gnu­ją z wyko­ny­wa­nia zdjęć za pomo­cą apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych, ponie­waż smart­pho­ny zastę­pu­ją je pod tym wzglę­dem z dużym powo­dze­niem. Kon­se­kwent­nie udo­wad­nia to Robin, wła­ści­ciel pro­fi­lu @sixsevensix oraz nie­sa­mo­wi­cie uta­len­to­wa­ny foto­graf. Spójrz­cie na to, jak w obiek­ty­wie jego tele­fo­nu wyglą­da­ją lon­dyń­skie i pary­skie uli­ce oraz zja­wi­sko­we budow­le. My już jeste­śmy zauro­cze­ni i cze­ka­my na sfo­to­gra­fo­wa­nie przez nie­go naszej pięk­nej War­sza­wy.

Nie byli­by­śmy sobą, gdy­by­śmy w insta­gra­mo­wym pod­su­mo­wa­niu tygo­dnia nie nawią­za­li do spraw mody. W tym miej­scu przed­sta­wia­my wam Ele­ono­rę Cari­si, foto­graf­kę oraz autor­kę jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych wło­skich blo­gów  “JOUJOUVILLEROY”, na któ­rym znaj­dzie­my infor­ma­cje nie tyl­ko ze świa­ta mody, ale tak­że sty­lu życia, sztu­ki, deko­ra­cji wnętrz czy zdro­wia. W minio­nym tygo­dniu artyst­ka pra­co­wa­ła pod­czas sesji zdję­cio­wej w Wene­cji, sty­li­zu­jąc model­kę na potrze­by edy­to­ria­lu maga­zy­nu “Mia Le Jour­nal”. Sukien­ka dłu­go­ści 7/8 i krót­kie futro w odcie­niach brą­zu w towa­rzy­stwie sty­lo­we­go kape­lu­sza legen­dar­nej mar­ki Bor­sa­li­no, to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych zapo­wie­dzi jesien­ne­go sezo­nu, jaką w tym roku widzie­li­śmy. No i ta Wene­cja w tle… Wła­ści­wie, to zapach­nia­ło nam tak­że waka­cja­mi. 🙂

W ubie­głym tygo­dniu mia­ło miej­sce nasze ulu­bio­ne świę­to – Dzień Kawy. Uczci­li­śmy go tra­dy­cyj­ną cafe lat­te już z same­go rana, a chwi­lę póź­niej pod­glą­da­li­śmy na Insta­gra­mie, w jaki spo­sób dzień ten świę­to­wa­li miło­śni­cy bran­ży mody.  Byli­śmy wprost zachwy­ce­ni pomy­słem zdol­nej ilu­stra­tor­ki Megan Hess (to ona wyko­na­ła ilu­stra­cje do wyda­nia popu­lar­nej książ­ki “Sex w wiel­kim mie­cie”), któ­ra tego dnia wypi­ła espres­so w kub­ku z ety­kie­tą domu mody Dior, któ­rą sama zapro­jek­to­wa­ła i nama­lo­wa­ła. W przy­szłym roku zama­wia­my taką samą. Ze spe­cjal­na prze­sył­ką dla VERS-24! 🙂

1

FOLLOW: emma­ja­ne­ke­pley

This week­end is going to be cra­zy busy, but very exci­ting at the same time. Took time today to col­lect my tho­ughts, and plan an awe­so­me pro­ject you will be seeing soon! #cof­fee #daily­cor­ta­do

2
FOLLOW: sixse­ven­six

#bed­ford­squ­are

5
FOLLOW: lust­t­for­li­fe

Cele­bra­ting two marks this week­end: 200,000 and @refinery29 dub­bing #lust­for­li­fe as ‘how to tra­vel witho­ut looking like a tourist.’ Thank you all so much for fol­lo­wing along!

3

FOLLOW: megan­hes­sil­lu­stra­tion

On the desk: It’s Natio­nal Cof­fee Day!!! So I deci­ded that my mor­ning cof­fee sho­uld be a DIOR ESPRESSO!!!! Why is dra­wing on a paper cup so much fun?!!!

4
FOLLOW: ele­ono­ra­ca­ri­si

Almost ready my edi­to­rial for Mia Le Jour­nal pho­to­gra­phed by Rober­ta Kra­snig in Veni­ce wearing @borsalino_world and @fendi_official @mialejournal#tbt

6
FOLLOW: lucy­laucht

Making bouqu­ets for baby sis’s wed­ding

7FOLLOW: orac­le­fo­xblog

Cof­fee bre­aks in the local neigh­bo­ur­ho­od ..

8
FOLLOW: the­pink­dia­ry

<may the spa­ce betwe­en whe­re I am and whe­re I want to be inspi­re me>

9

FOLLOW: fashion­ru­el­le

Chil­lin in SoHo

10

FOLLOW: maja­na­skret­ska

#hel­lo #stoc­kholm #city #love­ly #pla­ce #stre­ets #kap­pahl #fashion­show #love #cold #out­si­de #imin­lo­ve

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy