10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: Insta­gram

Witaj­cie! Chce­cie wie­dzieć co cie­ka­we­go wyda­rzy­ło się w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia na Insta­gra­mie?
Zda­je­my Wam nasz coty­go­dnio­wy raport.
Top model­ka Coco Rocha spo­tka­ła się na pla­nie zdję­cio­wym ze słyn­ną foto­graf­ką, spe­cja­list­ką od zmy­sło­wej kobie­cej ero­ty­ki – Ellen Von Unverth. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na efek­ty tej kola­bo­ra­cji. Pod­czas ostat­nich dni festi­wa­lu fil­mo­we­go w Can­nes Heidi Klum sfo­to­gra­fo­wa­ła się z Justi­nem Bie­be­rem. Ich wspól­ne zdję­cie wska­zu­je na to, że chy­ba zapa­ła­li do sie­bie przy­jaź­nią J Cara Dele­vin­gne spę­dzi­ła weso­ły week­end w towa­rzy­stwie przy­ja­ciół­ki
z wybie­gu Geo­r­gii May Jag­ger oraz Suki Water­ho­use, a szczę­śli­wa mama Nata­lia Vodia­no­va odpo­czy­wa­ła spa­ce­ru­jąc ze swo­ją maleń­ką, nie­daw­no naro­dzo­ną pocie­chą.
Na Insta­gra­mie nie mógł przejść bez echa finał pierw­szej pol­skiej edy­cji pro­gra­mu Pro­ject Run­way. Anja Rubik pogra­tu­lo­wa­ła na swo­im pry­wat­nym pro­fi­lu zwy­cięz­cy Jaku­bo­wi Bart­ni­ko­wi. Dołą­cza­my się do niej i trzy­ma­my kciu­ki za wscho­dzą­cą gwiaz­dę pol­skiej sce­ny modo­wej!

1
I’m so exci­ted to be wor­king with this ama­zing lady this week. It always gets a lit­tle cra­zy on set when we get toge­ther.

FOLLOW: @cocorocha

2
Fun night in Can­nes. Look who i ran in to !!!!!!!!

FOLLOW:  @heidiklum

3
BEST WEEKEND OF MY LIFE

FOLLOW: @poppydelevingne

4

Thanks to my girl @ultrahil for this #siiiiick shot befo­re the pre­mie­re of #Pom­pe­ii here in Tokyo! I can’t wait to see you tomor­row! #seein­gin­dre­ams #toky­odia­ry

FOLLOW: @millajovovich

5
Kuba Gra­tu­je ponow­nie wygra­nej! @jacobbirgevision i dzię­ku­je za cały sezon Joan­nie i Mariu­szo­wi@mariusz_przybylski #joannaprzetakiewicz#projectrunway

FOLLOW: @anja_rubik

6

FOLLOW: @georgiamayjagger

7
Having so much fun in #baku!thank you for having me

FOLLOW: @irinashayk

8
#regram @cecildelevingne @claratherabbit @kegrand@thelovemagazine

FOLLOW: @caradelevingne

9
Bye #cannes2014 It was fun! @calvinklein#calvin­kle­in­li­ve

FOLLOW: @han­ne­lim

10

#покатушки #cau­gh­twal­king

FOLLOW: @nata­su­per­no­va


For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy