10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: instagram.com

insta 2

Pod­su­mo­wa­nie minio­ne­go tygo­dnia na Insta­gra­mie zaczy­na­my od pol­skie­go akcen­tu. Czy widzie­li­ście już sesję okład­ko­wą pol­skiej dzien­ni­kar­ki zna­nej z ostre­go koman­ta­rza – Moni­ki Olej­nik – dla maga­zy­nu VIVA!? Jeśli nie, koniecz­nie zaj­rzyj­cie do kio­sków lub przy­naj­mniej na insta­gra­mo­wy pro­fil mar­ki La Mania, bo to wła­śnie w ubra­niach z tej fir­my dzien­ni­kar­ka pozo­wa­ła na .. ster­cie gazet. Czar­ny kostium oraz wyso­kie szpil­ki to zestaw ide­al­ny dla odważ­nych i nie boją­cych się żad­nych wyzwań kobiet. Moni­ka Olej­nik jest bez wąt­pie­nia jed­ną z nich.

Z Pol­ski wybie­ra­my się w podróż do Pary­ża, któ­ry w ostat­nim tygo­dniu świę­to­wał pre­mie­ry naj­now­szych kolek­cji uzna­nych domów mody na sezon wio­sna – lato 2015. W takich momen­tach bacz­nie przy­glą­da­my się sty­lo­wi ulicz­ne­mu, któ­ry jest nie­jed­no­krot­nie inspi­ra­cją dla wie­lu pro­jek­tan­tów. Tym razem na uwa­gę zasłu­gu­je autor­ka blo­ga Song of Sty­le, któ­ra zachwy­ca­ła bia­ło – czar­nym i kra­cia­stym total lookiem z dodat­kiem cięż­kich moka­sy­nów, nada­ją­cych całej sty­li­za­cji moc­ne­go wydźwię­ku. Impo­nu­ją­cą inspi­ra­cję zna­leź­li­śmy rów­nież na pro­fi­lu Net – A – Por­ter, gdzie prze­ko­na­li­śmy się, że mimo potę­gi kla­sy­ki w tym sezo­nie war­to posta­wić na zesta­wie­nia kolo­ry­stycz­ne, m.in. połą­cze­nie inten­syw­ne­go oran­żu z gra­na­tem. Kolo­ry wca­le nie wyklu­cza­ją mini­ma­li­zmu w modzie. Jego zaprze­cze­niem są już nie­wąt­pli­wie szpil­ki Valen­ti­no zdo­bio­ne pstro­ka­ty­mi pió­ra­mi. Przy­pusz­cza­my, że naj­wier­niej­sze i naj­bar­dziej majęt­ne fan­ki mody sta­ną się wkrót­ce ich szczę­śli­wy­mi wła­ści­ciel­ka­mi.

Z rado­ścią słu­cha­my wie­ści, iż przed­sta­wi­cie­le świa­ta show – biz­ne­su i mody wspie­ra­ją szczyt­ne cele. Tak było w minio­nym tygo­dniu, kie­dy to pro­jek­tant­ka mody i była woka­list­ka zespo­łu “Spi­ce Girls” Vic­to­ria Bec­kham zosta­ła amba­sa­dor­ką Dobrej Woli ONZ, agen­dy zaj­mu­ją­cej się lecze­niem osób zara­żo­nych wiru­sem HIV oraz AIDS. Przy­po­mnij­my, że na podob­nym sta­no­wi­sku zna­la­zła się m.in. Ange­li­na Jolie, Nico­le Kid­man oraz mąż Vic­to­rii, David Bec­kham.

Na koniec życzy­my wam, żeby każ­dy dzień waszej pra­cy koń­czył się w tak nie­sa­mo­wi­tym miej­scu, jakim jest biu­ro maga­zy­nu o kul­tu­rze “Kin­folk”. My już zaczę­li­śmy prze­kształ­cać naszą redak­cję w podob­nym sty­lu. W takich warun­kach każ­dy dzień pra­cy sta­nie się naj­więk­szą przy­jem­no­ścią! 🙂

10665542_1485408611726651_120360030_n

Vic­to­ria Bec­kham beco­mes goodwill ambas­sa­dor for the UN’s Aids cam­pa­ign vic­to­ria­bec­kham #ООН

Fol­low: @buro247ru

10706783_638085102978114_272010090_n

#Mini­Me F/W’14 Feat. MAN­GO­Kids & HEby­MAN­GO #newin #kid­swe­ar #fall #col­lec­tion #MAN­GO­Kids

Fol­low: @mango

10693421_1480309382235481_329386789_n
Moni­ka Olej­nik in our black Othi­lia tro­users in VIVA! Maga­zi­ne! #moni­ka­olej­nik #lama­nia #edi­to­rial #pho­to­sho­ot #sty­le #insta­fa­shion #insta­sty­le #othi­lia #trends #fall14

Fol­low: @lamaniafashion

10467936_1468619900067809_1982568887_n

Block colors in flu­id fabrics cre­ate a modern yin-yang balan­ce betwe­en bold and soft. #PFW #Stre­et­Sty­le Pho­to­graph by san­dra­sem­burg

Fol­low: @netaporter

10665408_807457955965990_886010887_n

Black and whi­te hound­sto­oth, checks, and stri­pes in #Paris during #pfw

Fol­low: @songofstyle

 10684351_467073856768955_391234068_n

end of the day…

Fol­low: @kinfolk

10661279_330034830490785_267481024_n

A miu­miu con­fe­ran­ce call with my girl rush­ka­berg­man

Fol­low: @hannelim

10004256_559314404197538_1089126937_n

A pre­cio­us Lanvin bot­tle of the ico­nic Arpège per­fu­me… in cho­co­la­te!! Cele­bra­ting 125 years anni­ver­sa­ry with Alber Elbaz’s Lanvin Eté 2015 col­lec­tion, toni­ght at 8pm. #Lanvin125

Fol­low: @lanvinofficial

10665416_1557147017838593_519992445_n

One of the most popu­lar pho­tos from Balmain’s last col­lec­tion didn’t focus on any of my desi­gns: it was a shot of Rihan­na, seated next to me at the after-par­ty, and she looked ama­zing in her trans­pa­rent top. Was I jealo­us? Of cour­se not—I was inspi­red!” says olivier_rousteing of the inspi­ra­tion for the #BalmainSS15 col­lec­tion

Fol­low: @balmainparis

1662459_1509484505959670_553091847_n

The per­fect feathe­red fall shoe. Thank you asthik_kiev for the gre­at shot. #insto­re­snow #fallwinter1415 #sho­es #fal­lac­ces­so­ries

Fol­low: @maisonvalentino

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy