10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Świę­to nowo­jor­skie­go stre­et style’u roz­po­czę­ło się kil­ka dni temu  za spra­wą odby­wa­ją­ce­go się tam tygo­dnia mody, na któ­rym zabrak­nąć nie mogło naj­waż­niej­szych oso­bo­wo­ści show biz­ne­su. Obec­na więc była m.in. jed­na z naj­słyn­niej­szych blo­ge­rek modo­wych Chia­ra Fer­ra­gni. Jeśli mowa o jej naj­bar­dziej dopra­co­wa­nych  sty­li­za­cjach, to do tych bez wąt­pie­nia zali­czyć może­my koron­ko­wą, bia­ło – czar­ną mini sukien­kę z kokar­dą pod szy­ją oraz met­ką Valen­ti­no na ple­cach. Chia­ra nie poszła jed­nak na łatwi­znę decy­du­jąc się na goto­wy zestaw, lecz dobra­ła do nie­go dodat­ki w nie­ba­nal­ny spo­sób. Czar­ny kape­lusz z dużym ron­dem oraz futrza­na zawiesz­ka do tor­by – mini figur­ka przy­po­mi­na­ją­ca Kar­la Lager­fel­da  – stwo­rzy­ły zestaw, któ­ry moż­na zali­czyć do naj­bar­dziej uda­nych sty­li­za­cji w histo­rii ist­nie­nia blo­ga The Blon­de Salad.

Na wybie­gu świa­to­wej sto­li­cy mody poczu­li­śmy powiew wio­sen­no – let­niej świe­żo­ści i pozna­li­śmy tren­dy nie tyl­ko w ubio­rze. Na pro­fi­lu @garagemagazine odna­leź­li­śmy dość intry­gu­ją­ce porów­na­nie czar­nej maxi suk­ni z frędz­la­mi duetu Pro­en­za Scho­uler do … insta­la­cji arty­stycz­nej autor­stwa Teren­ce Koh’s.  Trze­ba przy­znać, że takie zesta­wie­nie jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej pomy­sło­we niż porów­na­nie sukien­ki do pro­jek­tu inne­go domu mody.
Pokaz Hugo Bos­sa zauro­czył nas z kolei sub­tel­ną gamą barw oraz ele­ganc­ką kla­sy­ką, z któ­rej mar­ka sły­nie nie od dziś, zaś kolek­cja Del Pozo to praw­dzi­wy zastrzyk kolo­ry­stycz­nej ener­gii oraz pełen maj­stersz­tyk kon­struk­cyj­ny. Nasy­co­ny oranż i kanar­ko­wa żółć to kolo­ry, któ­ry­mi zamie­rza­my bawić się jed­nak dużo wcze­śniej, bo już pod­czas nad­cho­dzą­cej jesie­ni.

Z zagra­nicz­nej sce­ny modo­wej wra­ca­my do nasze­go kra­ju, a kon­kret­nie do War­sza­wy, któ­rą kil­ka dni temu odwie­dził legen­dar­ny foto­graf mody ulicz­nej Yvan Rodic (ps. Face Hun­ter). Mie­li­śmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w wer­ni­sa­żu prac tego mło­de­go arty­sty w Gale­rii Kura­to­rium, gdzie na nie­wiel­kiej prze­strze­ni zgro­ma­dzi­ła się śmie­tan­ka towa­rzy­ska rodzi­mej bran­ży modo­wej. Wca­le nas to nie dzi­wi, Rodic ujmu­je talen­tem, pasją i oso­bo­wo­ścią. Takie połą­cze­nie jest prze­pi­sem na suk­ces w świe­cie mody.

1

FOLLOW: iam­gal­la

Thank you EVERYONE who came out to hang out with me at @Bloomingdales #100percentbloomies event. I had such a gre­at time meeting each & eve­ry one of you + the sel­fies & froyo (wearing: @JohnVarvatos suit!!)
2FOLLOW: that­ci­ty­chic

🙂

3

FOLLOW: chia­ra­fer­ra­gni

Well hel­lo! Wearing @maisonvalentino @fwrd befo­re@tommyhilfiger. Pic by @timuremek_photography#nyfw #the­blon­de­sa­lad­go­esto­nyfw

4

FOLLOW: anna_dello_russo

#vac­ca­rel­lo­Xver­sus pic @fashiontomax

5

FOLLOW:  garage_magazine

Fashion For­mu­la: @proenzaschouler Spring 2015 vs Teren­ce Koh’s ‘The­se Deca­des that We Never Sle­ep, Black Light’ #NYFW #Team­GA­RA­GE #Pro­en­za­Scho­uler

6

FOLLOW: face­hun­ter

Cześć War­sza­wa! I’m having an exhi­bi­tion at@galeriakuratorium (Sien­na 43A) – ope­ning par­ty on Thurs­day from 7–9PM. Eve­ry­bo­dy is welco­me. I’ve bro­ught a few copies of my last book in my lug­ga­ge, get it signed! #War­saw #Pol­ska #Poland #Face­hun­ter­WAW

7

FOLLOW: cere­al­mag

Explo­ring San­to­ri­ni this week #cyc­la­des

8

FOLLOW: offi­cial­del­po­zo

#DELPOZOSS15 Col­lec­tion by @josepfontc Insta­gram take over by @le21eme

9

FOLLOW: wha­tan­na­we­ars

@vers24 visi­ting my house for an inte­rview #coming­so­on #vers24 #inte­rview #myli­fe #blog­ger #run­ner #tra­ve­ler

10

FOLLOW: hugo­boss

Abbey Lee Ker­shaw leading the way into the new #springsummer15 season at the fina­le of the #boss­fa­shion­show #thi­sis­boss #nyfw

 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy