10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Za nami inten­syw­ny tydzień. Mamy nadzie­ję, że pozna­li­ście już boha­ter­kę nasze­go coty­go­dnio­we­go cyklu “Dzień z …”, czy­li sty­list­kę Maję Naskręt­ską? Jeśli nie, koniecz­nie sprawdź­cie o czym z nią roz­ma­wia­li­śmy, gdyż zdra­dzi­ła nam wie­le cie­ka­wo­stek doty­czą­cych nie tyl­ko swo­je­go życia pry­wat­ne­go, ale przede wszyst­kim pasji, a co za tym idzie – pra­cy w roli sty­list­ki, m.in. dla maga­zy­nu “Harper’s Baza­ar”. Wywiad z Vers-24 Maja udo­ku­men­to­wa­ła rów­nież na swo­im insta­gra­mo­wym pro­fi­lu. To jeden z wie­lu powo­dów, dla jakich war­to obser­wo­wać ją na popu­lar­nym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym. Jej pro­fil jest dla nas kopal­nią wie­lu, nie tyl­ko modo­wych inspi­ra­cji!

We wrze­śniu, po dłu­giej waka­cyj­nej prze­rwie moda zaczy­na żyć ze zdwo­jo­ną siłą. Przy­kład? Naj­now­sza kolek­cja H&M Stu­dio, któ­ra w skle­pach dostęp­na jest już od czwart­ku. A w niej – spo­ra daw­ka eks­tra­wa­gan­cji, doza mini­ma­li­zmu i nie­ba­nal­ne tren­dy. Jesien­ne zaku­py roz­po­czy­na­my w naj­lep­szym sty­lu.

Po waka­cjach z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na zwia­stu­ny kolek­cji na nad­cho­dzą­ce sezo­ny oraz naj­now­sze kam­pa­nie rekla­mo­we. Do naj­lep­szych w histo­rii domu mody Bur­ber­ry zali­czyć moż­na bez wąt­pie­nia tą z udzia­łem bry­tyj­skich top mode­lek  – Cary Dele­vin­gne oraz Kate Moss. Mimo róż­ni­cy poko­leń, model­ki, któ­re sta­ły się iko­na­mi bran­ży, doga­du­ją się bez słów, a legen­dar­ne tren­che z met­ką Bur­ber­ry leżą na nich ide­al­nie. Lep­szej kola­bo­ra­cji nie mogli­śmy sobie wyma­rzyć!

Jeśli mowa o naj­słyn­niej­szych  model­kach, koniecz­nie zaj­rzyj­cie na pro­fil @derekblasberg, bo tam znaj­dzie­cie zdję­cie Anji Rubik w dość nie­co­dzien­nej sty­li­za­cji. Kla­sycz­na mary­nar­ka, bia­ła koszu­la, a pod nią odważ­na bie­li­zna wyko­na­na ze skó­rza­nych pasków. Odwa­gę, aby ją poka­zać mogła mieć tyl­ko Anja Rubik, któ­ra nie boi się już chy­ba żad­ne­go modo­we­go wyzwa­nia. Za to ceni­my ją naj­bar­dziej.

Na koniec tygo­dnia – “Fri­day che­ers” od model­ki Han­ne Gaby Odie­le. Jej pozor­nie nie­dba­ły i non­sza­lanc­ki look to zwia­stun tren­dów na nad­cho­dzą­cą jesień. Mamy nadzie­ję, że dłu­gie jesien­ne wie­czo­ry będzie­cie spę­dzać razem z nami. 🙂

2

FOLLOW: maja­na­skret­ska

Per­fect day with @vers24  Thank you! #vers24 #maga­zi­ne #per­fect #day #sun­day #week­end #inte­rview #movie #pho­to­sho­ot #home #inte­rior #work @diaryofdays @salonsense @5hourswithanna

1

FOLLOW: bla­ire­adie­bee

<on the blog @marissawebbnyc >

3

FOLLOW: ali­ce­an­do­li­via

Sne­ak peek of our #aogirls sho­ot with @alaiab in our vic­to­ria­na dress!

4

FOLLOW: mar­cja­cob­sintl

Hap­py Bir­th­day to Mr. @nevillejacobs, the boss. He had quite a day at work – check out our take­over of@sephora. #marc­the­mo­ment

5

FOLLOW: jason­wu­stu­dio

Buried in show prep!! Pho­to by @janekeltnerdev

6

FOLLOW: har­ley­vnew­ton

Hel­ping @farfetch find the­ir 2014 #far­fetch­su­per­sto­re!  vote now at farfetch.com

7

FOLLOW: han­ne­ga­by­se­es

Fri­day che­ers!

8

FOLLOW: hm

Don’t miss out! Tomor­row, the #HMStudioAW14 col­lec­tion is laun­ched worl­dwi­de in selec­ted sto­res and onli­ne at www.hm.com/hm-studio

9

FOLLOW: mytren­dli­ne

Cara and Kate ✌️

10

FOLLOW: derek­blas­berg

@anja_rubik gives good blond. And bon­da­ge?

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy