10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Jak mija Wam waka­cyj­ny czas bez­tro­ski? Czy w lato odpo­czy­wa­cie od zdro­wej die­ty i inten­syw­nych ćwi­czeń, czy wręcz prze­ciw­nie, korzy­sta­cie z pogod­nych dni, któ­re wyda­ją się być ide­al­ną porą na tre­ning? Naj­po­pu­lar­niej­sza tre­ner­ka Polek, Ewa Cho­da­kow­ska, urlop spę­dza na grec­kiej wyspie Myko­nos, gdzie wca­le nie bie­rze prze­rwy od ćwi­czeń. Uwa­ża, że waka­cje w tak pięk­nym miej­scu to naj­lep­szy czas na dosko­na­le­nie swo­jej figu­ry. Hmm, cza­sem trud­no nam to sobie tak logicz­nie wytłu­ma­czyć, ale podzi­wia­my jej moty­wa­cję!

Jeśli jeste­ście wiel­bi­cie­la­mi dobrej kuch­ni koniecz­nie zaj­rzyj­cie na pro­fil Jamie­go Oli­vie­ra, jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych i naj­po­pu­lar­niej­szych kucha­rzy w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W 2002 roku Jamie zało­żył tam restau­ra­cję “Fifte­en”, któ­ra zbie­ra naj­lep­sze recen­zje kuli­nar­nych kry­ty­ków i przy­go­to­wu­je do zawo­du kucha­rza. Zna­leź­li­śmy kolej­ne miej­sce spod zna­ku „musisz tam być”, na naszej mapie, nie tyl­ko waka­cyj­nych podró­ży.

Kate Moss nigdy się nam nie znu­dzi, jeste­śmy co do tego stu pro­cen­to­wo prze­ko­na­ni. Przy­zna­je­my się, że w wol­nych chwi­lach wciąż podzi­wia­my jej zdję­cia zamiesz­czo­ne na Insta­gra­mie, nie­ustan­nie odkry­wa­jąc w nich coś zachwy­ca­ją­ce­go i inspi­ru­ją­ce­go. Bry­tyj­ską top model­kę kocha­my za non­sza­lanc­ki spo­sób nosze­nia się oraz to, że każ­de zdję­cie, nawet to z sesji zdję­cio­wych dla popu­lar­nych maga­zy­nów mody, wyra­ża jej oso­bo­wość. Tak sil­nej indy­wi­du­al­no­ści nie spo­sób zatu­szo­wać na żad­nej foto­gra­fii. Kate Moss sta­ła się legen­dą za życia oraz praw­dzi­wą iko­ną sty­lu. Za to uwiel­bia­my ją naj­bar­dziej!

10575994_699898663425268_45520319_n

FOLLOW: can­de­la­no­vem­bre

Oh Boy.. Thank God it’s Week­end #

10584566_336101259879327_1449849945_n

FOLLOW: fil­le­ila­mi­gnon

Bre­aking Bad: I wore a #crop­top to the #offi­ce cuz I’m cra­zy like that #wor­king­girl #rule­swe­re­me­ant­to­be­bro­ken #wha­two­ul­djo­glyn­n­smi­th­say wearing #jil­san­der & #del­fi­na­de­let­trez @jilsanderpr @delfinadelettrez@jojoglynnsmith

10601954_1455502958045938_322213412_n

FOLLOW: vika­ga­zin­skaya

Expres­sions! With @miraduma alwayssss)))

5

FOLLOW: parkn­cu­be

Few urgent ema­ils and then we’re off for a bit of sailing and a dip in the oce­an

9

FOLLOW: barac­ko­ba­ma

Spe­cial advi­sor.

4

FOLLOW: theur­ban­spot­ter

Palex • by #daniel­bru­no­grandl now onli­ne on: www.theurbanspotter.com @alexcarl @lookdepernille#ale­xan­dra­carl #per­nil­le­te­is­bæk #desi­gner­sre­mix #copen­ha­gen #fashion #sty­le #chic #mode seen by #theur­ban­spot­ter

6

FOLLOW: peace­lo­ve­shea

Paris ❤

7

FOLLOW: cho­da­kow­ska­ewa

Holi­day time ..best time to wor­ko­ut #training#in#the#morning#beactive ☀️

8

FOLLOW: katem0ss

❤️❤️❤️ #katem0ss

10

FOLLOW: jamie­oli­ver

Mor­ning guys Im So pro­ud of my Fifte­en stu­dents that are gon­na gra­du­ate this year !! Most have alre­ady got jobs befo­re leaving us in some of London’s best restau­rants & this year seems to have just flown by but there’s a nice atmo­sphe­re of some­thing spe­cial the air that I can’t put my fin­ger on. Thanks to all my team that take care and men­tor the­se young people thanks to my head chef@jonrotheram and if you haven’t been to Fifte­en recen­tly Jons cooking is just fan­ta­stic & the menus chan­ge eve­ry day and most of the veg is from my own gar­den right now !!
 big love #jamie­oli­ver xxxxxx

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

 

For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy