10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Najświeższe wiadomości ze świata mody i showbiznesu czerpiemy z Instagramu, portalu społecznościowego, który nigdy nie śpi.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: instagram.com

PicMonkey Collage

Co robią gwiaz­dy i cele­bry­ci na pół­met­ku waka­cji? Przed tro­pi­cie­la­mi  ich insta­gra­mo­wych pro­fi­li nie ma żad­nych tajem­nic! Bra­zy­lij­ska top model­ka Gise­le Bund­chen relak­su­je się ćwi­cząc yogę, Dita Von Teese prze­sy­ła pozdro­wie­nia z urze­ka­ją­cej Czar­no­gó­ry, a Dawid Woliń­ski zde­cy­do­wa­nie wię­cej cza­su spę­dza w ostat­nim cza­sie nie w win­dzie, a na pla­nie pro­gra­mu Top Model w towa­rzy­stwie egzo­tycz­nych i tro­chę prze­ra­ża­ją­cych stwo­rzeń, z któ­ry­mi, jak się domy­śla­my, model­ki zmu­szo­ne były zazna­jo­mić się pod­czas jed­ne­go z zadań.
Vic­to­ria Bec­kham nie uzna­je waka­cyj­nej prze­rwy od dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej, dla­te­go w minio­nym tygo­dniu ofi­cjal­nie ogło­si­ła, iż w asor­ty­men­cie ser­wi­su Theoutnet.com poja­wią się archi­wal­ne pro­jek­ty ubrań jej autor­stwa. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze orga­ni­za­cję Mothers2mothers, prze­ciw­dzia­ła­ją­cą roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa HIV wśród kobiet z dzieć­mi.
Co sły­chać u pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży mode­lin­gu? Prze­rwy nie robią nawet w waka­cje, bo to wła­śnie teraz powsta­ją kam­pa­nie rekla­mo­we na nad­cho­dzą­cy sezon. Dziew­czy­ny ze zna­nej agen­cji Model Plus – Ola Kowal ( vel Szin­dy) oraz Kami­la Szcza­wiń­ska repre­zen­to­wać będą mar­kę Reebok. Tak zja­wi­sko­wy­mi syl­wet­ka­mi model­ki te z pew­no­ścią zachę­cą do aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu wie­le z nas. Pamię­taj­cie, że o kon­dy­cję, a więc i dobre samo­po­czu­cie, war­to dbać nie tyl­ko w waka­cje!

1

FOLLOW:dita­von­te­ese

Gre­etings from Sve­ti Ste­fan!

2

FOLLOW: look­de­per­nil­le

Good mor­ning Y’all

3
FOLLOW: dawid_wolinski

Zbli­ża sie jesień #paja­ki wcho­dzą do domu! #swe­et #sel­fie with #spi­der

9

FOLLOW: vic­to­ria­bec­kham

Exci­ted to anno­un­ce the cha­ri­ty sale of my clo­thing archi­ve with @THEOUTNET@mothers2mothershttp://bit.ly/1p5XmG x vb #VBxTHE­OUT­NET

8

FOLLOW: katy­per­ry

What an incre­di­bly beau­ti­ful eve­ning being invi­ted to sing at the Whi­te House for Potus, Flo­tus & many spe­cial Olym­pic atten­de­es toni­ght to cele­bra­te the­se incre­di­bly inspi­ring men & women. I see them bey­ond the­ir obstac­les. I hope you can join me.

7

FOLLOW: ales­san­dra­am­bro­sio

🙂

6

FOLLOW: cia­ra

He’s So Fasci­na­ted. I Am Too. #Soakin­gI­tAl­lIn #Love #Ibi­za­Me­mo­ries

5
FOLLOW:kami­lasz­cza­win­ska

#Reebok #sho­oting #with #beau­ty @szindy#myfit­spi­ra­tions #work #models #pho­to­sho­ot #fre­esty­le­hi #spor­ty #fit www.myfitspirations.com

4

 

FOLLOW: auvin­ta­ge

Olsen kar­de­şle­rin ilk gelin­lik tasa­rımı bugün AU Blog’da!

 

DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy