10 faktów z życia Davida Bowie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: thekinsky.com, pinterest.com

bowie_aladin_sane_1000px

David Bowie – bry­tyj­ski pio­sen­karz, kom­po­zy­tor, aktor, autor tek­stów, pro­du­cent muzycz­ny  i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, był tak­że mala­rzem i kolek­cjo­ne­rem sztu­ki. Grał na 13 instru­men­tach, a mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę zyskał dzię­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne­mu bary­to­no­wi, inte­li­gen­cji i intry­gu­ją­ce­mu cha­rak­te­ro­wi. Uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­lep­szych i naj­le­piej sprze­da­ją­cych się arty­stów wszech­cza­sów. W cią­gu całej swo­jej karie­ry sprze­dał ponad 140 milio­nów płyt. Dla nie­zli­czo­nej licz­by osób był iko­ną muzy­ki i inspi­ra­cją. Dzię­ki nie­mu roz­wi­nę­ły się nur­ty takiej muzy­ki jak: glam rock, dan­ce pop, punk i muzy­ka elek­tro­nicz­na.

Poznajcie 10 ciekawostek z życia wielkiego artysty

1. Jego praw­dzi­we imię i nazwi­sko to David Robert Jones, zmie­nił je w latach 60., ponie­waż nie chciał być koja­rzo­ny z woka­li­stą The Moon­kes –Dovym Jone­sem.

2. Wie­le osób zasta­na­wia­ło się, cze­mu David Bowie ma oczy róż­ne­go kolo­ru. W wie­ku 15 lat wdał się w bój­kę z kole­gą, powo­dem spo­ru była oczy­wi­ście dziew­czy­na. Na sku­tek otrzy­ma­nych cio­sów musiał opu­ścić szko­łę i pod­dać się lecze­niu, nie­ste­ty nie uda­ło się przy­wró­cić w peł­ni spraw­no­ści jego oku. Źre­ni­ca była sta­le, mak­sy­mal­nie roz­sze­rzo­na, co powo­do­wa­ło zabu­rze­nia w odbie­ra­niu głę­bi i nie­któ­rych kolo­rów.

3. David Bowie był mistrzem meta­mor­foz. Nie bez powo­du pra­sa muzycz­na nazy­wa­ła go „Kame­le­onem”, a jeden z jego pierw­szych utwo­rów nosił nazwę „Chan­ges”. Lubił zaska­ki­wać i wysta­wiać na pró­by swo­ich fanów. Przez ponad 40 lat karie­ry kil­ka­krot­nie zmie­niał swój wize­ru­nek, cią­gnąc za sobą rze­sze fanów i zain­spi­ro­wa­nych nim arty­stów.

4. W 1996 roku został człon­kiem Rock and Roll Hall of Fame – to zaszczyt, któ­ry spo­ty­ka tyl­ko naj­więk­sze gwiaz­dy muzy­ki roc­ko­wej. Muzeum zosta­ło otwar­te w 1995 w Cle­ve­land w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

5. Odmó­wił samej Kró­lo­wej Bry­tyj­skiej. Elż­bie­ta II chcia­ła nadać mu tytuł Koman­do­ra Impe­rium Bry­tyj­skie­go, jak rów­nież tytu­łu rycer­skie­go 3 lata póź­niej.

Nigdy nie zaakceptuję czegoś takiego. Zupełnie nie wiem, po co się to robi, to nie jest coś, na co pracuje przez całe moje życie – powiedział wtedy w wywiadzie dla „The Sun”

nRPRKCH4cx5EMSMkq7Sv

6. Maga­zyn Rol­ling Sto­ne umie­ścił go na 39. miej­scu listy naj­wy­bit­niej­szych arty­stów wszech­cza­sów i 23. naj­lep­szym pio­sen­ka­rzem, a jego utwór „Heros” tra­fił na 46. miej­sce naj­lep­szych pio­se­nek w histo­rii muzy­ki.

7. David Bowie wydał 25 albu­mów, a ostat­ni z nich „Black­star” uka­zał się  8 stycz­nia tego roku, w dniu 69. uro­dzin arty­sty i dwa dni przed jego śmier­cią, po 18-mie­sięcz­nej wal­ce z nowo­two­rem.

8.   Nie pił her­ba­ty. Podob­no w wie­ku 5 lat doświad­czył przy­kre­go incy­den­tu z udzia­łem tego napa­ru, od tej pory nigdy wię­cej go nie pił. Wyda­je nam się jed­nak, ze zna­lazł alter­na­ty­wę dla tego trun­ku.

9. David Bowie odwie­dził Pol­skę w 1973 roku, wra­ca­jąc do Anglii z ZSRR, gdzie odbył podróż Kole­ją Trans­sy­be­ryj­ską. Pod­czas posto­ju na sta­cji War­sza­wa Gdań­ska kupił kil­ka płyt, m.in. nagra­nia pio­se­nek ludo­wych, sta­ły się inspi­ra­cją do powsta­nia pio­sen­ki „War­sza­wa”, któ­rą napi­sał wspól­nie z Bria­nem Eno i umie­ścił na pły­cie „Low”. War­sza­wa nie zro­bi­ła na nim dobre­go wra­że­nia, uznał ją za przy­gnę­bia­ją­ce mia­sto. To utwór głów­nie instru­men­tal­ny, gdzie na koń­cu moż­na usły­szeć Bowie­go śpie­wa­ją­ce­go w wymy­ślo­nym przez sie­bie języ­ku.

10. Jak przy­sta­ło na gwiaz­dę roc­ka miał burz­li­we życie uczu­cio­we: dwie żony – model­ki i dwie cór­ki. Po roz­wo­dzie z pierw­szą z nich, w jed­nym z wywia­dów przy­znał, ze jest gejem, po kil­ku latach wyznał, że jest bisek­su­ali­stą, a następ­nie wró­cił do sta­tu­su hete­ro. Poślu­bił soma­lij­ską model­kę Iman, tłu­ma­cząc się, że wcze­śniej­sze oświad­cze­nia były pomy­słem mena­dże­rów, na panu­ją­cą wte­dy modę na homo­sek­su­alizm wśród muzy­ków. Mary Ange­la Bar­net- jego pierw­sza żona podej­rze­wa­ła go o romans z Mic­kiem Jag­ge­rem z The Rol­ling Sto­nes.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNEKomentarze

komen­ta­rzy