10 faktów o Nike, których nie znałeś

Tekst: Patry­cja Sege­dyn
Zdję­cia: popsugar.com

ellie

Wygo­da, nowo­cze­sny styl… to pierw­sze sko­ja­rze­nia, jakie przy­cho­dzą na myśl, po usły­sze­niu sło­wa “Nike”. Ame­ry­kań­ska mar­ka zosta­ła zało­żo­na w 1964 roku w Washing­ton Coun­ty przez dwóch zapa­lo­nych atle­tów- Bil­la Bower­ma­na i Phil­li­pa Kni­gh­ta. Ich pro­duk­ty szyb­ko zna­la­zły rze­szę fanów na całym świe­cie. Obec­nie Nike jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem ryn­ku odzie­ży, obu­wia i akce­so­riów spor­to­wych. Posia­da­nie butów tej mar­ki to już nie tyl­ko moż­li­wość poczu­cia kom­for­tu pod­czas upra­wia­nia spor­tu. To swo­isty trend. Air maxy sta­ły się nie­odzow­nym ele­ment mody stre­et­sty­lo­wej, jaką może­my zaob­ser­wo­wać na uli­cach każ­de­go dnia.

Ellie-Goulding-Nike-Campaign

Każda marka budowana jest latami. Poniżej przedstawiamy 10 faktów z życia Nike, o których, mimo tego, że są szokujące, mogłeś nigdy nie usłyszeć.

1. Pierw­sza para butów zosta­ła zain­spi­ro­wa­na przez… gofrow­ni­cę. W 1971 roku, Bower­man sły­ną­cy z zami­ło­wa­nia do spor­tu sta­rał się wyna­leźć spo­sób na zwięk­sze­nie przy­czep­no­ści bie­ga­czy. Inno­wa­cyj­ny patent zro­dził mu się w gło­wie pod­czas jedze­nia śnia­da­nia z mał­żon­ką. Model wypro­du­ko­wa­no w 1974 roku pod nazwą “Nike Waf­fle Tra­iner”.

2. Logo mar­ki zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne w 1971 roku przez mło­dą stu­dent­kę Caro­lyn David­son za kwo­tę 35 dola­rów. 12 lat póż­niej, Nike posta­no­wi­ło się odwdzię­czyć, ofia­ro­wu­jąc jej 500 akcji fir­my, war­tych 640 tys. dola­rów.

3. Slo­gan „Just Do It”, będą­cy głów­nym hasłem kam­pa­nii został zain­spi­ro­wa­ny seryj­nym mor­der­cą Garym Gilmore’m, któ­ry był pierw­szą stra­co­ną oso­bą po przy­wró­ce­niu w USA kary śmier­ci w 1977 roku. Ostat­nie sło­wa, jakie wypo­wie­dział przed egze­ku­cją brzmia­ły „let’s do it”.

4. Począt­ko­wo, jeden ze współ­za­ło­ży­cie­li Phil Kni­ght chciał nazwad fir­mę „Dimen­sion 6′′. Jed­nak osta­tecz­nie zade­cy­do­wa­no o nawią­za­niu do grec­kiej bogi­ni zwy­cię­stwa Nike.

5. W 1987 roku Nike wyko­rzy­sta­ła w rekla­mie Air Maxów utwór The Beatles „Revo­lu­tion”. Było to pierw­sze w histo­rii uży­cie muzy­ki gwiazd roc­ka w komer­cyj­nej rekla­mie.

1747771

6. Model butów zapro­jek­to­wa­ny przez Kanye West’a został wyprze­da­ny w cią­gu 10 minut. Na ser­wi­sie ebay.com para tego egzem­pla­rzu osią­gnę­ła zawrot­ną cenę 15 tys. dola­rów.

7. Powsta­ła w 2005 roku rekla­ma, uka­zu­ją­ca pił­ka­rza Ronal­din­ho pod­czas tre­nin­gu, była pierw­szym w histo­rii video, któ­re­mu uda­ło się osią­gnąć milio­no­wą licz­bę wyświe­tleń na YouTu­be.

8. W 2011 roku, po wypusz­cze­niu Air Jor­dan na tere­nie USA, doszło do zamie­szek. Sytu­acja była na tyle poważ­na, że zmu­si­ła poli­cję do wybi­cia szy­by w aucie, w któ­rym kobie­ta pozo­sta­wi­ła dwój­kę małych dzie­ci. Powo­dem jej zacho­wa­nia była chęć prze­bi­cia się przez tłum osób sto­ją­cych przed skle­pem, w celu zaku­pie­nia nowe­go mode­lu Nike.

9. Micha­el Jor­dan za wspar­cie mar­ki swo­im wize­run­kiem zaro­bił wię­cej, niż 30 tysię­cy pra­cow­ni­ków wyko­nu­ją­cych buty w Indo­ne­zji.

10. Mimo, że Nike wywo­dzi się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, to naj­więk­szy jej sklep znaj­du­je się na Lon­dyń­skim Oxford Stre­et. Wybu­do­wa­nie trzy­pię­tro­we­go budyn­ku, wypeł­nio­ne­go od stóp do głów pro­duk­ta­mi Nike kosz­to­wa­ło fir­mę 10 milio­nów fun­tów.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy